Избор на правилните сменяеми режещи пластини – какво да имаме предвид?

Сменяемите режещи пластини имат значително предимство пред останалите инструменти за обработка чрез стружкоотнемане: Ако даден режещ ръб на сменяемата пластина е износен, тя просто се обръща на неизползвания режещ ръб – не е необходимо повторно шлифоване. По този начин текущото производство се прекъсва само за кратко и отпада отнемащата време настройка на инструмента.

Какви режещи пластини конкретно да се използват зависи от вида на производството, както и от обработвания материал и неговата степен на твърдост. Съществуват много сменяеми пластини, които се отличават по форма и материал, което затруднява избора на правилната сменяема режеща пластина. 

Сменяеми режещи пластини по международен стандарт

За да се избегнат грешни решения, сменяемите режещи пластини са международно стандартизирани. Тази ISO стандартизация обхваща размера, формата, закрепването, обработката на материала и покритието. С помощта на обозначението на сменяемата режеща пластина по ISO механикът по обработка чрез стружкоотнемане може да избере подходящата за даден случай на приложение сменяема режеща пластина.

Кодът по ISO може да съдържа до дванадесет позиции. При това позициите от първата до седмата трябва задължително да се посочват. Осмата и деветата позиция указват данни по избор, които се прилагат при необходимост. Десетата до дванадесетата позиция са опционални данни за производителя и се добавят към кода по ISO разделени с тире.

Седемте задължителни полета обозначават формата на пластината или задния ъгъл на режещия ръб и други основни характеристики на режещата пластина. Символите съдържат отделни идентификационни букви и цифри, които ясно идентифицират сменяемата пластина. За да могат тези идентификационни букви да бъдат отнесени към правилните размери, съществуват таблици по DIN4983, които могат да бъдат разгледани в каталог.

Специфичните за производителя данни се посочват след тире и указват съответните за отделното предприятие ширина на фаската, ъгъла на фрезоване или формата на стъпалото за направляване на стружките. При това съответното декодиране може да се намери в каталога на производителя.

1 = форма на пластината | 2 = заден ъгъл на режещия ръб | 3 = допуски

4 = характеристики относно рязането чрез стружкоотнемане и закрепването | 5 = дължина на режещия ръб | 6 = дебелина на пластината

7 = заобляне на ъглите | 8 = форма на режещия ръб | 9 = посока на режещия ръб

10 = данни за производителя

Кодът по ISO съдържа 9 символа, от които 8-ият и/или 9-ият се използват само при необходимост. Производителят може да добави допълнителни символи, които се добавят към кода по ISO с тире (напр. за формата на стъпалото за отвеждане на стружките).

Съвети за правилния избор на сменяема пластина

За постигането на добър контрол на стружките и най-добри резултати от обработката трябва внимателно да се изберат геометрията, видът, формата (ъгълът при върха), размерът, радиусът на ъгъла и установъчният ъгъл.

Избирайте геометрията на сменяемите пластини въз основа на избраното приложение

При груба обработка е препоръчителна комбинация от голяма дълбочина на рязане и висока скорост на подаване. Приложенията на груба обработка съответно поставят високи изисквания към надеждността на режещите ръбове. Окончателната обработка е приложение, което изисква по-слаби сили на рязане, тъй като по правило се изискват по-малки дълбочини на рязане и по-ниски подавания.

Избирайте възможно най-голям ъгъл при върха

Големият ъгъл при върха е стабилен, изисква по-висока машинна мощност, но може и да понесе по-високи скорости на подаване. Това позволява високи сили на рязане, но и се увеличава склонността към възникване на вибрации. При по-малък ъгъл при върха режещият ръб е нестабилен и се отличава с по-малко врязване на режещия ръб, което от своя страна повишава термочувствителността. Пластината се отличава със слаба сила на рязане.

1. RE = радиус на ъгъла

2. I = дължина на режещия ръб (размер на сменяемата режеща пластина)

3. Ъгъл при върха на свредлото

Изберете размера на сменяемата пластина въз основа на дълбочината на рязане

Изберете размера на сменяемата режеща пластина в зависимост от изискванията на обработката и разполагаемото пространство за използвания инструмент. Голямата сменяема режеща пластина предлага по-висока стабилност. Така за сложна обработка размерът на сменяемата режеща пластина обичайно е над IC 25 mm (1 цол). При чистова обработка в много случаи размерът може да е по-малък. Ето как да процедирате: Първо определяте най-голямата дълбочина на рязане и след това определяте необходимата дължина на рязане, като имате предвид установъчния ъгъл на инструментодържача. Тогава можете да изберете правилната дължина на режещия ръб за пластината.

Изберете възможно най-голям радиус на ъгъл

Изборът на радиуса на ъгъла зависи от дълбочината на рязане и подаването и оказва влияние върху качеството на повърхностната обработка, разбиването на стружките и стабилността на сменяемата режеща пластина - следователно радиусът на ъгъла е изключително важен фактор при обработките чрез струговане. Малкият радиус на ъгъла е идеален за малки дълбочини на рязане, намалява вибрациите и води до добро трошене на стружките. Режещият ръб обаче е по-нестабилен отколкото при голям радиус на ъгъла. Това позволява високо подаване с големи дълбочини на рязане при висока надеждност на режещия ръб. При голям радиус на ъгъла обаче възникват интензивни радиални сили. Това може да влоши ефекта от рязането и да доведе до по-лошо качество на повърхностна обработка. Поради това би трябвало да избирате по-малък радиус на ъгъла, когато при конфигурирането съществува тенденция за възникване на вибрации.  Принципно избирайте радиус на ъгъла, който не е по-голям от дълбочината на рязане.

Избор на правилния установъчен ъгъл

Установъчният ъгъл KAPR е ъгълът между режещия ръб и посоката на подаване. Той оказва влияние върху стружкообразуването, посоката на силите на рязане и дължината на режещия ръб при зацепване. При голям установъчен ъгъл силите се насочват по посока на затегателния патронник, като по този начин се намалява склонността към възникване на вибрации. Той позволява струговане на надлъжни ръбове и се отличава с по-високи сили на рязане при влизане и излизане. Все пак при голям установъчен ъгъл съществува склонност към износване в HRSA (материали от топлоустойчиви сплави ) и закалени материали. По-малкият установъчен ъгъл повишава склонността към възникване на вибрации, тъй като радиалните сили се насочват към детайла. В случая обаче режещият ръб е подложен на по-слаби натоварвания, получават се по-тънки стружки, което позволява по-високи подавания и по-слабо износване на прореза. Не е възможно обаче струговане на надлъжен ръб под 90 градуса.

Избор на правилния режещ материал и покритие

Принципно материалът на режещата пластина трябва да е твърд и устойчив на деформация, но същевременно и възможно максимално пластичен, но не и крехък, да не реагира с материала и като цяло да е химически стабилен, както и устойчив на внезапно циклично термично натоварване, окисляване и дифузия. Съществуват режещи пластини от твърдосплавен материал, керамика, бор нитрид и диамант. Геометрията и вида на сменяемата режеща пластина взаимно се допълват: Жилавостта на даден вид може да компенсира недостатъчната стабилност на геометрията на дадена сменяема режеща пластина.

  • Твърда сплав: Устойчивост на температури до 1000 градуса, висока износоустойчивост и висока якост на натиск  
  • Керамика: Устойчивост на температури до 1200 градуса, висока твърдост, висока жилавост и пригодност за по-високи скорости на рязане
  • Бор нитрид: Устойчивост на температури до 200 градуса, висока износоустойчивост и висока твърдост
  • Диамант: екстремно висока износоустойчивост

За подобряване на качествата сменяемите режещи пластини често се покриват с твърди материали като титанов карбид или титанов нитрид, за да се подобри още повече износо- и термоустойчивостта.

  • Типични приложения на класовете твърдосплавен метал без покритие са обработката на топлоустойчиви суперсплави (HRSA) или титанови сплави, както и струговане на закалени материали при ниска скорост. Тук се получава по-високо износване в сравнение с видовете материали с покрития.
  • Видовете материали с CVD покритие са първият избор при широка гама от приложения, при които износоустойчивостта е от решаващо значение. Съкращението CVD означава Химически газови отлагания (Chemical Vapour Deposition). CVD покритието се осъществява чрез химически реакции при температури между 700-1050 градуса. Тези приложения са характерни при универсални операции на обработка чрез струговане и свредловане в стомана, където CVD покритията с голяма дебелина осигуряват устойчивост срещу износване на режещия инструмент под формата на вдлъбнатини, както и при универсални операции на обработка чрез струговане на неръждаеми стомани и класове на фрезоване ISO P, ISO M и ISO K. При свредловане CVD класовете обикновено се използват по външния режещ ръб.
  • Класовете PVD покрития, т.е. покрития, нанесени чрез физическо отлагане на газове (Physical Vapour Deposition = PVD), се препоръчват въз основа на тяхната устойчивост, но въпреки острите режещи ръбове и за лепливи материали. Областите на приложение са много разнообразни и включват всички изцяло твърдосплавни фрези и свредла, както и голям брой видове за прорязване, нарязване на резба и фрезоване. Класовете с PVD покрития намират широко приложение при довършителни операции, както и като клас обработващи центри при свредловане.

Намерете сега подходящата сменяема пластина и държач на сменяема пластина:

Искате ли съвет за избора на правилните индексируеми вложки?

Тогава се свържете с нас. Екипът на нашия Център за техническо обслужване с удоволствие ще ви посъветва. 

Свържете се с нас!