Ovo stranica upotrebljava kolačiće kako bi vam osigurala najbolju moguću uslugu. Korištenjem našim uslugama pristajete na postavljanje kolačića. Više informacija pronađite u našoj Izjavi o zaštiti podataka.

1. Općenito

1.1 Ugovor se temelji isključivo na sljedećim općim uvjetima i odredbama. Sukladno tome, oni vrijede i kad je predmet ugovora stvaranje nekog djela.
1.2 U suprotnosti s uvjetima kupnje kupca. Oni neće biti sastavni dio ugovora.
1.3 Ovi opći uvjeti poslovanja vrijede i za buduće poslove, bez potrebe za eksplicitnim dogovorom u pojedinačnim slučajevima.
1.4 Ovi opći uvjeti poslovanja ne vrijede ako je kupac potrošač u smislu čl. 13 BGB.

2. Zaključenje ugovora

2.1 Ponude dobavljača nisu obvezujuće. Ako su u ponudi navedene količine, dimenzije ili mase ili ako su uključeni crteži, isti se smatraju samo približnima. Ako se korisnik želi držati točnih dimenzija, mora to izraziti u svojoj narudžbi.
2.2 Nacrti, crteži i drugi dokumenti predaju se kupcu u svrhu sklapanja ugovora i, ako je to potrebno, za njegovo izvršenje. Dobavljač zadržava vlasništvo nad njima. Ne dodjeljuje se pravo na uporabu. Ne smiju biti dostupni trećim osobama. Kupac ih je dužan vratiti ako pregovori oko ugovora ne uspiju ili ako dokumenti više nisu potrebni za ispunjenje ugovora.
2.3 Uzorci se isporučuju samo uz naplatu.
2.4 Ako kupac daje na raspolaganje uzorke, nacrte, crteže i druge dokumente, primjenjivat će se stavak 2.2. Kupac jamči dobavljaču da treća strana neće kršiti ova prava. Nema obaveze provjere dobavljača.
2.5 Ugovor stupa na snagu narudžbom kupca i potvrdom naloga od strane dobavljača. Za sadržaj ugovora mjerodavna je potvrda naloga od strane dobavljača, ako se kupac nije usprotivio u roku od tri radna dana nakon primitka. U nedostatku potvrde narudžbe, prihvaćanje ugovorne ponude kupca odvija se izvršavanjem narudžbe.
2.6 Naručene količine smiju se povećati ili smanjiti do 10 %. U svakom se slučaju obračunava stvarno isporučena količina.
2.7 Izmjene ili dopune ugovora moraju biti u pismenom obliku. Ovo vrijedi i za sporazum o otkazivanju potrebe za pismenim obrascem.
2.8 Navedene cijene su neto cijene, koje su još uvećavaju za zakonom propisani porez na dodanu vrijednost. Troškovi transporta i pakiranja još nisu uključeni u isto i bit će naplaćeni kupcu pri dostavi putem DAP-a.
2.9 Ako se cijene sirovina povećavaju nakon sklapanja ugovora, dobavljač ima pravo u skladu s time povećati dogovorene cijene. To ne vrijedi ako između sklapanja ugovora i ugovorenog roka isporuke u skladu s ugovorom prođe četiri mjeseca ili manje. Ako je povećanje cijene veće od 10 %, kupac se može povući iz ugovora dva tjedna od najave povećanja cijene. Umjesto toga, dobavljaču se odobrava povlačenje u slučaju ako se, kao rezultat porasta cijena sirovina, dogovorena cijena treba povećati za 20 % ili više. 

3. Isporuka

3.1 Rok isporuke u slučaju dvojbe počinje primitkom narudžbe kupca, ali ne prije pojašnjenja svih pojedinosti potrebnih za izvršenje ugovora i prije dostave svih dokumenata ili dijelova koje kupac nabavlja. On se produžuje do vremena potrebnog za dovršetak postupaka uvoza i izvoza. Produžava se i za razdoblje onemogućenosti (radni spor itd.) koja se ne može pripisati dobavljaču, njegovom kooperantu ili podugovaratelju, kao i za razdoblje bilo kakvog prava zadržanja dobavljača.
3.2 Dobavljač ima pravo zadržavanja sve dok kupac kasni s plaćanjem obveza prema ovom ili drugom ugovoru između stranaka, osim ako je ta obveza vrlo mala i ne utječe na ispunjenje ugovora od strane dobavljača.
3.3 Klijent smije odbiti djelomične isporuke ako je to nerazumno uzimajući u obzir opravdane interese dobavljača.
3.4 Ako je pošiljka odgođena na zahtjev kupca, dobavljač može tražiti plaćanje unaprijed na dogovoreni način.
3.5 Rok isporuke ispunjen je kad se roba pošalje na vrijeme ili ako je kupac obaviješten da je ista spremna za isporuku. 

4. Dostava

4.1 Slanje se obavlja DAP-om (Incoterms 2010).
4.2 Način slanja i prijevozno sredstvo određuje dobavljač prema razumnoj procjeni. Dobavljač također ima pravo naplate troškova isporuke pouzećem; na taj način nastale troškove snosi kupac.
4.3 Robu prijavljenu za slanje kupac mora odmah preuzeti. Ako se to ne dogodi, dobavljač može pohraniti robu na trošak naručitelja.
4.4 Kupac je dužan odmah obavijestiti transportno poduzeće o vidljivim oštećenjima tijekom prijevoza i zabilježiti ga u za to s prijevoznikom utvrđenom zapisniku. 

5. Plaćanje

5.1 Dogovorena cijena je nakon primitka računa čisti neto iznos i bez odbitka popusta.
5.2 Isključeno je pravo na kompenzaciju i zadržaj. Ovo se ne odnosi na kompenzaciju kad je protutužba nesporna ili pravno obvezujuća.
5.3 Kod kašnjenja plaćanja primjenjuje se zakonski propis, posebice § 286 BGB.
5.4 U slučaju kašnjenja plaćanja dobavljač ima pravo zabraniti preprodaju, daljnju uporabu ili preradu isporučene robe i zatražiti povrat.
5.5 Ako klijent kasni s plaćanjem ili ako se saznaju naknadne okolnosti, koje po razumnoj procjeni preds tavljaju rizik da se kupac neće pridržavati obveze plaćanja, dobavljač može zahtijevati plaćanje unaprijed. 

6. Smetnje u radu i naknada štete

6.1 Nedostaci se moraju odmah prijaviti. Nedostaci koji se ne mogu otkriti čak ni nakon temeljite provjere robe nakon primitka, trebaju se prijaviti odmah nakon njihovog otkrića. Pritužba se mora podnijeti pismenim putem, po mogućnosti putem telefaksa. Kupac ima prigodu dobavljaču dati mogućnost pregleda pritužbe na nedostatak.
6.2 Ako korisnik zahtijeva naknadno ispunjenje, dobavljač može, po vlastitom nahođenju, otkloniti nedosta tak ili isporučiti zamjenu. U slučaju izostanka ili odbijanja, klijent se može odustati od ugovora ili ga smanjiti.
6.3 Zahtjevi u smislu nedostataka zastarijevaju godinu dana nakon primopredaje robe. Ovaj propis ne utječe na zahtjeve za naknadu prema čl. 479 Općeg građanskog zakonika.
6.4 Kupac ima pravo zahtjeva za naknadu štete samo kod namjerne i grube nepažnje dobavljača. Ovo ograničenje odgovornosti ne vrijedi za štete nastale uslijed ugrožavanja života, tijela ili zdravlja, niti u slučaju kršenja obveze koja je ključan dio ugovora (kardinalna obveza). 

7. Pridržaj prava vlasništva

7.1 Dobavljač pridržava pravo vlasništva na isporučenu robu do ispunjenja svih potraživanja koja proizlaze iz poslovnog odnosa s kupcem. Ako pridržaj prava vlasništva ne vrijedi prema zakonu u sjedištu kupca, kupac o tome mora izričito obavijestiti dobavljača. U tom slučaju, kupac je dužan dobavljaču ponuditi jednakovrijedno osiguranje. Umjesto toga, dobavljač može zahtijevati i prijevremenu otplatu.
7.2 Kupcu se dopušta, uz mogućnost opoziva u bilo kojem trenutku, prodaja, uporaba ili obrada robe u uobičajenom tijeku poslovanja.
7.3 U slučaju preprodaje, kupac svoje potraživanja prema klijentu dodjeljuje dobavljaču. Dobavljač prihvaća ovaj prijenos. Kupcu se dopušta, uz mogućnost opoziva u bilo kojem trenutku, naplata potraživanja. Dobavljač ima pravo otkriti prijenos čim kupac pravovremeno ne izvrši obvezu plaćanja prema dobavljaču. Kupac je dužan dobavljaču dostaviti podatak o nazivu i adresi klijenta, kao i o iz nosu i datumu dospijeća dodijeljenog potraživanja. Dužan je, koliko je to u njegovoj moći, pomoći dobavljaču pri utjerivanju podmirenja – naplate potraživanja. Ako se preprodaja provodi s drugim predmetima, dodjela se ograničava različito od rečenice 1 u dijelu potraživanja koji odgovara omjeru između iznosa fakture za rezerviranu robu i ukupnog potraživanja kupca prema preuzimatelju.
7.4 U slučaju obrade ili prerade rezervirane robe, ugovorne strane slažu se sa sljedećim: Dobavljač je suv lasnik nove robe. Iznos suvlasničkog udjela određuje se omjerom iznosa fakture rezervirane robe i vrijednosti nove stavke. Sukladno tome primjenjuje se točka 7.3.
7.5 Ako vrijednost kolaterala premašuje 120 % traženih osiguranih potraživanja, dobavljač je dužan na zahtjev kupca prepustiti kolateral prijenosom rezervirane imovine kupcu ili dodjeljivanjem preuzimatelju, prema vlastitom nahođenju.
7.6 U slučaju gubitka, oduzimanja, uništenja ili oštećenja sigurnosnih kolaterala, dobavljača je potrebno odmah obavijestiti o istom. Klijent se ovime unaprijed odriče svih rezultirajućih potraživanja prema bilo kojoj trećoj strani, posebno prema nanositelju štete ili prema osiguranju, u korist dobavljača. 

8. Alati

8.1 Alati ili kalupi, koje je dobavljač proizveo ili nabavio u svrhu ispunjenja ugovora, ostaju u vlasništvu dobavljača. To vrijedi i ako se isti fakturiraju kupcu. 

9. Trajni sporazumi

9.1 U slučaju ugovora o stalnoj isporuci, kupac mora unaprijed isplanirati potrebne mjesečne količine i u skladu s tim ih zatražiti. Ako to nije slučaj, dobavljač ima pravo, nakon postavljanja dodatnog roka, sam odrediti količine koje će se mjesečno isporučivati te ih isporučivati u skladu s tim.
9.2 Ako je dogovorena ukupna količina u zbroju pojedinačnih zahtjeva za isporukom premašena, dobavljač ima pravo na isporuku prekoračene količine, ovisno o novom sporazumu o cijenama. 

10. Završne odredbe

10.1 Ovaj ugovor je uređen njemačkim zakonom. Ne primjenjuje se prodajni zakon UN-a.