Értékesítési feltételek

A Felhasználó (a továbbiakban „Szállító“ vagy „Vállalat“) a CERATIZIT Csoporthoz tartozó vállalat, amelynek székhelye és fő telephelye a Luxemburgi Nagyhercegségben található.

1. Általános információk, hatókör

1.1 Kizárólag a jelen Általános Szállítási és Fizetési Feltételek (a továbbiakban: „Szerződési Feltételek“) érvényesek a szállításainkra és a szolgáltatásainkra (a továbbiakban egyenként vagy együttesen: „szolgáltatás(ok)“). A Szerződési Feltételeinktől eltérő, azzal ellentétes, vagy abban nem szabályozott feltételeket nem ismerjük el, kivéve, ha írásban kifejezeten érvényesnek fogadtuk el azokat. Szerződési Feltételeink abban az esetben is érvényesek, ha a Megrendelő Szerződési Feltételeinkkel ellenkező, attól eltérő, vagy abban nem szabályozott kérdéseket érintő feltételei ismeretében nyújtjuk a szolgáltatásainkat; illetve akkor is, ha a Megrendelő érdeklődésében vagy megrendelésében a saját általános szerződési feltételeinek érvényességére hivatkozik. Az alábbi fejezetekben leírt Általános Szerződési Feltételek minden esetben kiegészítőleg és kizárólagosan érvényesek az alább meghatározott szállításokra és szolgáltatásokra. Az Általános Szerződési Feltételeknek történő ellentmondás esetén az alábbi fejezetekben leírt szállítások és szolgáltatások feltételei élveznek elsőbbséget.

1.2 A szerződés teljesítése céljából Vállalatunk és a Megrendelő között létrejött megállapodásokat a vonatkozó szerződésben és az azzal együtt érvényes jelen Szerződési Feltételekben rögzítjük, írásban.

1.3 Szerződési Feltételeink mindig kizárólag egy vállalkozásra vonatkoznak.

1.4 Meglévő üzleti kapcsolatainkban a jelen Szerződési Feltételek minden további megrendelésre is érvényesek.

2. Ajánlatok
Eltérő megállapodás hiányában ajánlataink nem kötelező érvényűek.

3. Árak, fizetési feltételek

3.1 Eltérő megállapodás hiányában a szállítások és áraink „ex works“ (Incoterms 2010) paritással érvényesek – a csomagolási és szállítási költségek kivételével; amelyeket külön számlázunk.

3.2 Áraink nem tartalmazzák a törvényben előírt forgalmiadót, amelyet a számlakiállítás napján érvényes mértékben, külön tüntetünk fel a számlán.

3.3 Kedvezmény levonásához külön írásbeli megállapodás szükséges.

3.4 Eltérő megállapodás hiányában a vételár a számlakiállítás napjától számított 30 napon belül, levonások nélkül fizetendő. A Megrendelő fizetési késedelme esetén jogosultak vagyunk késedelmi kamat felszámítására, amelynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat plusz 9 százalékpont.

3.5 Eltérő megállapodás hiányában a rajz alapján gyártott szerszámok, egyedi termékek és projektek esetében a fizetés a következők szerint történik:

  • 1/3 rész a megrendelés visszaigazolásának beérkezésekor;
  • 1/3 rész a szállítmány átvételekor; 
  • 1/3 rész az átvételt követő 14 napon belül.

3.6 A Megrendelő csak abban az esetben jogosult beszámításra, ha az ellenigények jogilag megalapozottak, nem vitatottak vagy vállalatunk által elismertek. A visszatartás és teljesítés megtagadásának jogára ugyanez érvényes. Visszatartási jog érvényesítésére a Megrendelő csak abban az esetben jogosult, ha ellenigénye ugyanarra a szerződéses kapcsolatra vonatkozik.

4. Szállítás, szállítási idő

4.1 Ha a Megrendelő késedelembe esik vagy szándékosan megszegi egyéb együttműködési kötelezettségét, akkor fenntartjuk a jogot kártérítés követelésére, illetve a felmerült többletköltségeink felszámítására. Emellett fenntartjuk a jogot további követelések érvényesítésére is.

4.2 Jelen Szerződési Feltételek teljesülése esetén a vásárolt termékek véletlen megsemmisülésének vagy károsodásának kockázata akkor száll át a Megrendelőre. amikor a Megrendelő az átvétellel vagy a fizetéssel késedelembe esik. Ha a vásárolt termék elküldése a Megrendelő kérésére történik, akkor az említett kockázatok a termék feladásakor szállnak át a Megrendelőre. Minden egyéb esetben az említett kockázatok átvételkor szállnak át a Megrendelőre, amennyiben a teljesítés átvételhez kötött.

4.3 Amennyiben vállalt kötelezettségeinket vis major, vagyis előre nem látható, általunk nem befolyásolható és felelősségi körünkbe nem tartozó esemény (pl. hatósági intézkedés vagy utasítás (érvényességtől függetlenül), tűz, árvíz, vihar, robbanás vagy egyéb természeti katasztrófa, mozgósítás, háború) miatt nem tudjuk teljesíteni, úgy a kötelezettségek teljesítési határideje meghosszabbodik a vis major által okozott késedelem időtartamával, amennyiben igazolható, hogy az említett akadályok számottevő befolyásolták a kivitelezést, a szállítást vagy a teljesítést. Ez a kitétel abban az esetben is érvényes, ha a kialakult körülmények valamelyik beszállítónknál okoznak késedelmet.

4.4 Mentesülünk a kötelezettségünk alól abban az esetben, ha önhibánkon kívül nem érkezik meg Vállalatunkhoz időben a megfelelő áru a szerződés teljesítéséhez.

4.5 Részszállítás észszerű mértékben megengedett.

4.6 Eltérő megállapodás hiányában, ha az a Megrendelő számára az adott esetben észszerű, jogunk van +/- 10%- kal eltérni a megállapodás szerinti szállítási mennyiségtől. Ebben az esetben a Megrendelőnek a ténylegesen kiszállított mennyiséget kell kifizetnie.

4.7 A szállítási késedelem iránti felelősségünk a törvényben előírt keretekig terjed, a jelen Szerződési Feltételek korlátozásait figyelembe véve és az alábbi kikötésekkel: Amennyiben a szállítási késedelmet csupán egyszerű gondatlanság okozza, és nem áll fenn kötelező felelősség haláleset, testi sérülés vagy egészségkárosodás, illetve kezességvállalás vagy beszerzési kockázat miatti, akkor a késedelem okozta károk iránti felelősségünk minden esetben a következőkre korlátozott: a Megrendelő minden teljes hét késedelem után a késedelmes szállítási rész árának 0,5%-át, de összesen maximum 5%-át követelheti. Ez nem mentesti a Megrendelőt a hátrány bizonyításának kötelezettsége alól és nem befolyásolja a Megrendelő visszalépési jogát.

4.8 Ha a Megrendelő késedelembe esik az átvétellel, jogosultak vagyunk felszámítani a Megrendelőnek az átvételi késedelem által érintett áru felmerülő raktározási költségét, amely minden megkezdett késedelmi hét után az áru értékének 0,5%-a, de összesen maximum 5%-a. A feleknek lehetősége van bizonyítani, hogy a felmerült raktározási költség a fenti értékeknél magasabb vagy alacsonyabb volt vagy egyáltalán nem merült fel raktározási költség. A törvényi által előírt minden egyéb jog, köztük a szerződéstől történő visszalépés és a kártérítés joga változatlanul fennmarad.

5. Jelentős hibák

5.1 A jelentős hibákkal kapcsolatos igények a kockázatviselés átszállását követő 12 hónap után elévülnek. Ez nem érvényes akkor, ha a törvény hosszabb időszakot ír elő; halálesetet, testi sérülés vagy egészségkárosodás esetén; illetve szándékosan vagy súlyos gondatlansággal elkövetett kötelezettségszegéssel okozott kár esetén.

5.2 A Megrendelő köteles az észlelt jelentős hibákat haladéktalanul, de legkésőbb a felmerülést vagy észlelést követő hét napon belül, írásban jelezni. Ellenkező esetben kizárt a jelentős hibákkal kapcsolatos követelések érvényesítése. Nem egyezünk bele a Megrendelő törvényben előírt átvizsgálási és panasztételi kötelezettségének egyoldalú korlátozásába.

5.3 Jelentős hiba miatti kártérítési igény jelzése esetén a Megrendelő csak a felmerült kárnak megfelelő mértékig jogosult fizetés visszatartásra. A Megrendelő csak abban az esetben jogosult fizetés visszatartásra, ha indokolt kártérítési igényét megfelelő módon benyújtotta. Amennyiben a benyújtott kárigény felróható módon indokolatlan, jogunkban áll az alaptalan kárigény miatt felmerült költségek megtérítését követelni a Megrendelőtől.

5.4 Először minden esetben lehetőséget kell adni Vállalatunknak az észszerű határidőn belül történő pótteljesítésre.

5.5 Az esetleges kártérítési igényekre kizárólag a jelen Szerződési Feltételek rendelkezései érvényesek. A jelentős hibákkal kapcsolatos, jelen Szerződési Feltételekben leírtakat meghaladó, illetve attól eltérő kártérítési igények érvényesítése kizárt.

6. Ipari tulajdonjogok és szerzői jogok, jogi hiányosságok

6.1 Írott hozzájárulásunk nélkül nem adható tovább tulajdonjogunk harmadik félnek. Eltérő megállapodás hiányában csak az előállítás és a kiszállítás országában vagyunk kötelesek harmadik fél tulajdonjogától mentesen biztosítani a szolgáltatásainkat. Jelen Szerződési Feltételek alkalmazásában a „tulajdonjogok“ szabadalmakat, használati mintákat, védett formaterveket, védjegyeket és ezek bejelenéseit, illetve szerzői jogokat jelentenek. Amennyiben harmadik fél jogos követeléssel lép fel a Megrendelővel szemben a Vállalatunk által, szerződés szerint nyújtott Szolgáltatások következtében, úgy az alábbiak szerint vállalunk felelősséget a Megrendelő felé a jelen Szerződési Feltételekben meghatározott időszakon belül:

6.2 Saját belátásunk szerint és saját költségünkre megszerezzük az érintett szolgáltatások használati jogát; módosítjuk a szolgáltatást oly módon, hogy ne sérüljenek tulajdonjogok; vagy kicseréljük a szolgáltatást. Ha a fenti megoldások egyikét sem tudjuk észszerű feltételek között megvalósítani, akkor a Megrendelő jogosult a törvényben előírt visszalépési vagy árcsökkentési jogát gyakorolni. A kártérítés fizetésére vonatkozó esetleges kötelezettségünk változatlanul fennmarad a jelen Szerződési Feltételeknek megfelelően.

6.3 A fent említett kötelezettségek csak abban az esetben állnak fenn, ha a Megrendelő haladéktalanul értesít bennünket írásban a harmadik fél által benyújtott követelésről, nem ismer el semmilyen jogsértést, és minden védekező intézkedésre és rendezési tárgyalásra vonatkozó döntést Vállalatunkra hagy. Ha a Megrendelő kárenyhítési vagy egyéb jelentős okból a szolgáltatás használatának beszüntetése mellett dönt, akkor köteles felhívni az érintett harmadik fél figyelmét arra, hogy a használat beszüntetése nem jelenti tulajdonjog megsértésének elismerését.

6.4 A Megrendelő igénye kizárt abban az esetben, ha a tulajdonjog megsértése a Megrendelő egyedi előírásai miatt, Vállalatunk által előre nem látható alkalmazás miatt, vagy a Szolgáltatás Megrendelő általi módosítása vagy nem Vállalatunk által szállított termékekkel együtt történő használata miatt következik be.

6.5 A Megrendelő pótteljesítés kapcsán felmerült költségeivel – különösen a szállítási, utazási, munka- és anyagköltségekkel – kapcsolatos igények kizártak.

6.6 Amennyiben vállalatunk tulajdonjogot sért, a jelen Szerződési Feltételek rendelkezései érvényesek, a megfelelő módosításokkal.

6.7 Vállalatunkkal és teljesítési megbízottjainkkal szemben kizártak a fentieket meghaladó vagy azoktól eltérő kártérítési igények.

7. Termékek gyártása rajzok alapján, termékeink módosítása, használati útmutatók

7.1 Ha a Megrendelő termékrajzokat vagy alkatrészrajzokat ad át Vállalatunknak a szállítandó termékek gyártásához kapcsolódóan, akkor a Megrendelő felelőssége biztosítani, hogy ezek a rajzok hiánytalanok és helyesek legyenek. A Megrendelő köteles továbbá önállóan tesztelni azt, hogy a rajzok alapján gyártott termékek megfelelnek-e a rajzokon feltüntetett követelményeknek.

7.2 Előzetes hozzájárulásunk nélkül a Megrendelőnek tilos módosítania a termékeinket. 7.3 Ha kötelesek vagyunk egy adott termékhez használati útmutatót biztosítani, akkor azt német és angol nyelven, illetve a Szállító székhelyének hivatalos nyelvén bocsátjuk a Megrendelő rendelkezésére. Egyéb nyelveken kizárólag a Megrendelő külön kérésére biztosítunk használati útmutatót, ha az rendelkezésünkre áll a kívánt nyelven.

8. Kártérítés

8.1 A szállítás vagy szolgáltatás hiányosságaiból vagy egyéb kötelezettség megszegéséből – különösen jogellenes cselekményekből – eredő károkért és hiábavaló kiadásokért (a továbbiakban „károk“) csak szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetén vállalunk törvény szerint felelősséget. Ez a korlátozott felelősség nem érvényes haláleset, testi sérülés vagy egészségkárosodás esetén, kezességvállalás vagy beszerzési kockázatok átvállalása esetén, illetve lényeges szerződéses kötelezettség megszegése esetén.

8.2 Lényeges szerződéses kötelezettség megszegése esetén a kártérítés azokra a tipikus szerződéses károkra korlátozódik, amelyeket a szerződés megkötésekor, általunk felismerhető körülmények alapján lehetséges következményként előre kellett volna látnunk – kivéve a szándékos vagy súlyos gondatlanság esetét; a haláleset, testi sérülés vagy egészségkárosodás miatti felelősség esetét, illetve a kezességvállalás vagy beszerzési kockázatok átvállalása esetét.

8.3 A tipikus, előre látható szerződéses károk a következők: a) káresetenként: maximum az adott rendelés nettó vételárának ötszöröse; illetve b) ha egy naptári évben több káreset történik a Megrendelőnél: maximum a Megrendelő által az adott naptári évben vásárolt termékek nettó forgalmi értékének kétszerese, a káreset felmerüléséig.

8.4 Jelen Szerződési Feltételek fenti rendelkezéseitől függetlenül a Vállalatunkkal szembeni kártérítési igények megállapításakor észszerű mértékben figyelembe kell venni javunkra a Vállalatunk gazdasági körülményeit; az üzleti kapcsolatunk típusát, kiterjedését és időtartamát; illetve a Megrendelőnek esetlegesen felróható okokat és gondatlanságot. A Vállalatunk által fizetendő kártérítéseknek, költségeknek és ráfordításoknak mindig észszerű arányban kell lenniük a szolgáltatások értékével.

8.5 A felelősség korlátozása hasonlóan érvényes a teljesítési és megvalósítási megbízottjainkra is.

8.6 A fenti szabályozások nem jelentik a bizonyítás terhének Megrendelő számára hátrányos módosítását.

8.7 Jelen Szerződési Feltételek alkalmazásában lényeges szerződéses kötelezettségek azok a kötelezettségek, amelyek teljesítése lehetővé teszi a szerződés rendeltetésszerű megvalósítását és amelyek teljesítésére a Megrendelő rendszerint számíthat.

9. Tulajdonjog fenntartása

9.1 A szállítások tárgyát képező tárgyak (fenntartott áruk) mindaddig Vállalatunk tulajdonában maradnak, amíg a Megrendelő nem teljesíti az üzleti kapcsolatunkból eredő összes követelésünket. Ez abban az esetben is érvényes, ha a Megrendelő megjelölése szerint kifizette bizonyos szállítmányok vételárát. Ha a Megrendelővel szembeni biztosítéki jogaink összértéke több mint 20%-kal meghaladja a biztosított követelések értékét, akkor a Megrendelő kérésére felszabadítjuk a biztosítéki jogok megfelelő részét.

9.2 A jogfenntartás időtartama alatt a Megrendelőnek tilos zálogba adnia vagy engedményeznie az adott árut, továbbértékesítés pedig csak viszonteladók számára megengedett, a szokványos üzletmenet keretein belül, azzal a feltétellel, hogy a viszonteladó csak akkor fogadhat fizetést a vevőjétől, illetve akkor adhatja át az áru tulajdonjogát a vevőjének, amikor eleget tett a fizetési kötelezettségeinek.

9.3 A Megrendelő köteles haladéktalanul értesíteni bennünket, amennyiben harmadik fél lefoglal vagy elkoboz nála árut, vagy egyéb rendelkezést vagy beavatkozást végez.

9.4 Ha a Megrendelő a szokványos üzletmenet keretein belül továbbértékesíti a tőlünk vásárolt termékeket, akkor ezennel Vállalatunkra engedményez a továbbértékesítésből származó minden (saját vevőjével vagy egyéb harmadik féllel szembeni) követeléséből az általunk kiállított számla végösszegének megfelelő részt (forgalmi adóval együtt), függetlenül attól, hogy a vásárolt termék feldolgozással vagy anélkül kerül továbbértékesítésre. A Megrendelő a fenti engedményezés után is jogosult marad a követelése beszedésére. Ez nem befolyásolja a mi követelésünk beszedési jogát. Vállaljuk azonban, hogy mindaddig nem érvényesítjük e beszedési jogunkat, amíg a Megrendelő teljesíti a fizetési kötelezettségeit a kapott bevételekből, nem esik fizetési késedelembe és különösen nem indít fizetésképtelenség miatti eljárást és nem függeszti fel a kifizetéseit. A fenti esetekben követelhetjük, hogy a Megrendelő tájékoztasson bennünket az engedményezett követeléseiről és adósairól, adjon át nekünk a követelések beszedéséhez szükséges minden adatot és minden kapcsolódó dokumentumot, illetve értesítse az adósokat (harmadik feleket) a követelése engedményezéséről.

9.5 A vásárolt termékek feldolgozása vagy átalakítása minden esetben Vállalatunk nevében történik. Ha a vásárolt termékek feldolgozásához nem Vállalatunk tulajdonát képező tárgyat használnak fel, akkor Vállalatunk társtulajdonosává válik az így előállított új tárgynak, a vásárolt termék értékének (forgalmi adót tartalmazó, számlázott végösszegének) a feldolgozás időpontjában, a feldolgozott többi tárgyhoz viszonyított arányában. A feldolgozással előállított tárgyra ugyanaz érvényes, mint a fenntartott tulajdonjogú vásárolt termékekre.

9.6 Ha a vásárolt termék elválaszthatatlanul összekeveredik más, nem Vállalatunk tulajdonát képező tárgyakkal, akkor Vállalatunk társtulajdonosává válik az így előállított új tárgynak a vásárolt termék értékének (forgalmi adót tartalmazó, számlázott végösszegének) az összekeverés időpontjában, az összekevert többi tárgyhoz viszonyított arányában. Ha az összekeverés oly módon történik, hogy a Megrendelő tulajdonát képező tárgy adja a keverék fő elemét, akkor a felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő átruházza Vállalatunkra az adott tárgy arányos résztulajdonát. Az így létesülő kizárólagos résztulajdo

10. Szerszámok
A Szállító által előállított vagy beszerzett szerszámok és formák a Szállító tulajdonában maradnak, akkor is, ha előállításukat vagy beszerzésüket kiszámlázzák a Megrendelőnek.

11. Átvétel szükségessége

11.1 A szerződés értelmében Vállalatunk időnként köteles lehet valamilyen munka elvégzésére vagy eredmény elérésére. Az elvégzett munka vagy elért eredmény átvételének időpontját és feltételeit a felek közösen rögzítik.

11.2 Az átvételhez teljesítési jegyzőkönyv aláírása vagy üzembe helyezés kapcsolódik. A Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt jelentéktelen hiányosságok miatt. A kivitelező személyzet átadja a Megrendelőnek aláírásra a teljesítési jegyzőkönyvet, amelyet a szolgáltatás megfelelő teljesítése esetén a Megrendelő köteles aláírni.

11.3 Amennyire lehetséges, szolgáltató személyzetünk általában egyhuzamban teljesíti a szolgáltatásokat, megszakítás nélkül. Ha ez a Megrendelőnek felróható okból nem lehetséges, akkor a Megrendelő köteles viselni az ebből eredő többletköltségeket, így különösen a kivitelező személyzet plusz utazási költségeit. Ez akkor is érvényes, ha olyan pótalkatrészt kell beszerezni, amely nem áll azonnal rendelkezésre és amelynek szükségessége a szolgáltatás nyújtása közben válik ismertté. Ezt, illetve a Megrendelő telephelyén nyújtott minden egyéb szolgáltatást a szokásos munkaidőnk alatt (hétfőtől péntekig 08:00 és 17:00 között) végzünk. Minden esetben igyekszünk a lehető legrövidebb idő alatt befejezni a szolgáltatásainkat, a többletköltségeink megtérítésének kikötésével. Minden esetben jogunk van azonban rövid időn belül megszakítani a szolgáltatásaink nyújtását, amennyiben kiküldött személyzetünkre sürgősen máshol van szükség (például másik ügyfélnél előállt, azonnali beavatkozást igénylő, akut üzemzavar miatt), és a Megrendelő telephelyén nyújtott szolgáltatások azonnali teljesítése nem szükséges. Ebben az esetben mi viseljük a felmerülő többletköltségeket, a Megrendelő megszakítás miatt kártérítési igényének kizárásával. A megszakítást a minimális szükséges mértékre korlátozzuk.

11.4 Ha szolgáltató személyzetünk a helyszínen van, de az átvétel a Megrendelőnek felróható okból meghiúsul, akkor az ebből eredő többletköltségeket felszámíthatjuk a Megrendelőnek.

11.5 Ha szolgáltató személyzetünk megállapodásnak ellentmondóan nincs a helyszínen, akkor Vállalatunk távollétének kártérítési következményeire a jelen Szerződési Feltételek rendelkezései érvényesek.

11.6 Ha hulladék ártalmatlanítására van szükség, akkor ennek esetleges többletköltségét a Megrendelő viseli.

11.7 Ha szolgáltatásunk keretében általunk gyártott alkatrészeket más alkatrészekhez kell illeszteni, akkor a Megrendelő köteles gondoskodni róla, hogy az alkatrészei megfeleljenek a rajzoknak és tökéletesen illeszkedjenek. A Megrendelő feladata elkerülni az ütközést más gépekkel (vagy alkatrészekkel) és egyéb folyamatokkal. A Megrendelőnek kell biztosítania a gépkoncepció és a megmunkálási koncepciót folyamati követelményeinek leírását. Vállalatunk nem vállal garanciát arra, hogy a szállított alkatrész megfelelő a Megrendelő folyamataihoz.

11.8 Minden egyéb kérdésben a jelen Szerződési Feltételek rendelkezései érvényesek, a megfelelő módosításokkal.

12. Szoftverek

12.1 Vállalatunk szoftvereket is szolgáltat a szerződései keretében.

12.2 Ha a szállítmány szoftvert is tartalmaz, akkor a Megrendelő nem kizárólagos jogot kap a szállított szoftver és annak dokumentációja rendeltetésszerű használatára. A rendeltetésszerű használatot minden esetben az adott szoftverhez tartozó adatlap vagy használati útmutató írja le.

12.3 A szoftver kizárólag a szerződésnek megfelelően és a szerződés időtartama alatt használható. E kötelezettség vétkes megszegése esetén jogunk van megfelelő kiegészítő díjazást követelni. Minden ezt meghaladó igény változatlanul fennmarad.

12.4 A szoftver sokszorosítása kizárólag házon belüli biztonsági mentés céljából engedélyezett. A lebontás eseteit kivéve a Megrendelő nem jogosult a szoftver módosítására, visszafejtésére, lefordítására vagy részeinek eltávolítására. A Megrendelő nem távolíthatja el az adathordozók alfanumerikus és egyéb azonosítóit, és köteles ezeket módosítás nélkül átmásolni a biztonsági mentésekre. A Megrendelő vállalja, hogy nem távolítja el és nem módosítja a gyártó adatait – különösen a szerzői jogi közleményeket.

12.5 Szoftver esetében kizárólag az adatlapon vagy a használati útmutatóban szereplő specifikációtól történő, a Megrendelő által reprodukálható módon bizonyított eltérések minősülnek jelentős hibának. Nem áll fenn jelentős hiba abban az esetben, ha a hiba nem fordul elő a Megrendelőnek legutóbb átadott szoftververzióban, és a Megrendelő számára észszerű annak a használata.

12.6 Nem érvényesíthető jelentős hibával kapcsolatos követelés az alábbi esetekben:

  • ha a kárt a szoftver szakszerűtlen vagy gondatlan használata okozza, - ha a kárt a szerződéshez nem szükséges, egyedi, külső körülmények okozzák, 
  • a Megrendelő vagy harmadik fél által végzett módosítások és azok következményei esetében, 
  • a Megrendelő vagy harmadik fél által a Vállalatunk által biztosított felületen túlra kiterjesztett szoftver esetében, 
  • ha a szoftver nem kompatibilis a Megrendelő által használt adatfeldolgozási környezettel.

12.7 Szoftver esetében a pótteljesítés iránti igényt – saját választásunk szerint – a következő módon teljesítjük: a szoftver frissítését (update) vagy új verzióját (upgrade) bocsátjuk rendelkezésre, amennyiben az rendelkezésünkre áll vagy észszerű ráfordítással beszerezhető.

12.8 A Megrendelő csak akkor jogosult a szoftver karbantartását és személyre szabását kérni, ha karbantartási szerződést köt a Vállalatunkkal.

12.9 Ha olyan szoftvert adunk át a Megrendelőnek, amelyhez csak származtatott használati jogunk van (idegen szoftver), akkor a köztünk és a licencadó közötti használati feltételek érvényesek a jelen Szerződéses Feltételek mellett, elsőbbséget élvezve a Szerződési Feltételekkel szemben. Ha nyílt forráskódú szoftvert adunk át a Megrendelőnek, akkor a nyílt forráskódú szoftverre érvényes használati feltételek érvényesek kiegészítőleg és elsőbbséget élvezve. Az adatlapon vagy a használati útmutatóban felhívjuk a figyelmet az esetleges idegen szoftver vagy nyílt forráskódú szoftver alkalmazására és annak használati feltételeire, és kérésre a Megrendelő rendelkezésére bocsátjuk ezeket a használati feltételeket.

12.10 Jogot adunk a Megrendelőnek arra, hogy a szoftver használati jogát a szerződés céljának eléréséhez szükséges mértékben átruházza harmadik félre. A használati jog harmadik félre történő átruházása esetén a Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a harmadik fél ne kapjon szélesebb használati jogot a szoftverhez, és legalább a jelen Szerződési Feltételekben előírt kötelezettségek legyenek érvényesek a harmadik félre a szoftverre vonatkozón. A szoftver továbbadása esetében a Megrendelő nem őrizhet meg másolatot a szoftverből.

12.11 A Megrendelőnek nincs joga allicenc kiadására.

12.12 A Megrendelő köteles megtenni minden szükséges és észszerű intézkedést a szoftver által okozott károk elkerülésére vagy korlátozására. A Megrendelő különösen köteles rendszeres biztonsági mentést készíteni a programokról és az adatokról.

12.13 Ha a Megrendelő vétkes módon megsérti a fenti kötelezettségét, akkor Vállalatunk nem felel az ebből eredő károkért, különösen az elveszett vagy sérült adatok vagy alkalmazások helyreállításáért. Ez a rendelkezés nem jelenti a bizonyítás terhének módosítását.

12.14 A Megrendelőnek történő kiszállítástól függetlenül minden szerzői jog és ipari tulajdonjog Vállalatunké marad. A Vállalatunk által szállított önálló elemek és rendszerek reprodukálásához írásbeli hozzájárulásunk szükséges.

12.15 Minden egyéb kérdésben a jelen Szerződési Feltételek rendelkezései érvényesek, a megfelelő módosításokkal.

13. Törvények betartása, import és export ellenőrzése

13.1 A Megrendelő vállalja, hogy betartja a vonatkozó törvényeket és előírásokat, illetve a hatósági és bírósági rendeleteket, különösen azokat, amelyek a korrupció elleni küzdelemre, kartell- és versenyjogra, környezetvédelemre vagy egészségvédelemre irányulnak. A Megrendelő vállalja továbbá az összes szükséges engedély és jóváhagyás beszerzését.

13.2 Ha illetékes hatóság olyan dokumentumok benyújtását kéri a Szállítótól, amelyek a Megrendelőtől szerezhetőek be, akkor a Szállító kérésére a Megrendelő köteles rendelkezésre bocsátani ezeket a dokumentumokat.

13.3 Ha a szállítás tartós vagy átmeneti akadályok miatt nem lehetséges, akkor a Szállító mentesül e teljesítési kötelezettsége alól.

13.4 A Megrendelő köteles kártalanítani a Szállítót a vétkes törvénysértésből eredő minden kárért. 14. Adatvédelem

14.1 Szívesen adunk tájékoztatást személyes adatai (pl. cím, kapcsolattartó, beosztás, telefonszám) kezeléséről.

14.2 Adatainak kezelése a szerződéses szolgáltatások teljesítéséhez szükséges, például: a szerződéses szolgáltatások teljesítéséhez, fizetés teljesítéséhez, a szerződés szerint megrendelt termékek és szolgáltatások szállításához, címadatok átadása logisztikai vállalatoknak az áruk kiszállításához.

14.3 Önnek joga van: tájékoztatás kérni az adatai kezeléséről, adatai helyesbítését vagy törlését kérni, az adatkezelés korlátozását kérni (ekkor csak tárolás lehetséges), tiltakozni adatainak kezelése ellen adathordozhatósághoz, jövőbeli hatállyal visszavonni a hozzájárulását, panaszt tenni az illetékes adatvédelmi hatóságnál . Ebben az ügyben a Szállító székhelye szerinti adatvédelmi hatóság illetékes . Önnek joga van továbbá megerősítést kérni a személyes adatai kezelésére vonatkozóan az alábbiakról : az adatkezelés célja, a személyes adatok kategóriái , tudományos, statisztikai és kutatási célok. Ha kérdése van, forduljon bizalommal a CERATIZIT Csoport adatvédelmi tisztviselőjéhez: Dr. Gerhard Kerckhoff, CERATIZIT SA, 101, route de Holzem, L· 8232 Mamer, Luxembourg, +352 31 20 85 1

15. Tervek , rajzok, minták

15.1. A Szállító által a Megrendelőnek átadott tervek, rajzok és minták kizárólag a szerződés céljaira használható a k fel és tulajdonjogi védelem alatt állnak. Minden egyéb felhasználáshoz vagy harmadik félnek történő átadáshoz a Szállító előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges . A Szállító kérésére haladéktalanul vissza kell szolgáltatni a Szállítótól kapott terveket, rajzokat és mintákat .

15.2. A Megrendelő által rendelt mintákat kiszámlázzuk a Megrendelőnek . Eltérő megállapodás hiányában ezekre a mintákra is a fenti rendelkezés érvényes.

15.3. Ha a Szállító a saját benyújtott tervei, rajzai vagy mintái alapján végzi a gyártást, az nem mentesíti a Megrendelőt a hibabejelentés kötelezettség e alól.

15.4. Ha a Megrendelő terveket, rajzokat vagy mintákat nyújt be, a Szállító nem köteles ellenőrizni ezek helyességé t és hiánytalanságát. E tekintetben kizárólag a Megrendelőt terheli felelősség az esetleges hibákért . A Megrendelő mentesíti a Szállító t harmadik felek minden igénye alól.

16 Titoktartás , cégnév védelm e

16.1. A Megrendelő köteles a Szállító titkos és nem nyilvános információi t és dokumentumai t bizalmasan kezelni , és azok harmadik félnek nem továbbadni .

16.2. A Felek védik a saját üzleti titkaikat, tiszteletben tart ják a partnereik üzleti titkait, és kötelesek megtenni a szükséges intézkedéseket a hatékony védelem biztosítására saját szervezeteiken belül .

16.3 A Megrendelő csak a Szállító írásbeli hozzájárulásával használhatja fel a Szállító logóját vagy védjegyét .

17 Teljesítés helye, joghatóság helye , irányadó jog

17.1 A szállításainkkal és szolgáltatásainkkal kapcsolatos jogok és kötelezettségek, köztük a jelentős hibákért való felelősségből eredő követelések tekintetében a teljesítés helye mindkét fél számára a Szállító székhelye.

17.2 A szerződéses jogviszonyra a Luxemburgi Nagyhercegség törvényei irányadóak, a kollíziós jog alkalmazásának kizárásával. A kizáról agos joghatóság helye a Luxemburgi Nagyhercegség. A Szállító nem köteles más helyen jogi eljárást indítani .