Értékesítési feltételek

A felhasználó (a továbbiakban: „Szállító”) a CERATIZIT Csoport vállalata, amelynek székhelye és fő telephelye a Luxemburgi Nagyhercegségben található.

 

1.        Általános rendelkezések

1.1      A Vevővel létrejövő szerződés kizárólag a Szállító alábbi Általános Értékesítési és Szállítási Feltételein (ÁÉSZF) alapul.

1.2      Kizárólag a jelen Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek érvényesek. A Vevő ezeknek ellentmondó, ezeket kiegészítő vagy ezektől eltérő üzleti feltételei nem alkalmazandók, kivéve, ha a Szállító adott esetben írásban kifejezetten hozzájárul ezek érvényességéhez. Jelen Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek érvényesek akkor is, ha a Szállító fenntartás nélkül szolgáltatást nyújt a Vevőnek, tudva a Vevő ellentmondó vagy eltérő üzleti feltételeiről.

1.3      A későbbi üzletkötéseknél is jelen Általános Értékesítési és Szállítási Feltételeket kell a Vevővel alkalmazni, esetenkénti kifejezett megállapodás igénye nélkül.

1.4      Jelen Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek nem érvényesek abban az esetben, ha a Vevő a törvény értelemében fogyasztónak minősül.

2.       Szerződéskötés

2.1      A Szállító ajánlata nem kötelező érvényű. Az ajánlatban szereplő mennyiségi, méret- és tömegadatok illetve rajzok csak hozzávetőlegesek. Amennyiben a Vevő pontos méretek betartását igényli, úgy köteles ezt a megrendelésében explicit módon kifejezésre juttatni.

2.2      A Vevővel kötött szerződés a Vevő megrendelésével és a Szállító rendelés-visszaigazolásával jön létre. A szerződés tartalmát a Szállító rendelés-visszaigazolása határozza meg, amennyiben a Vevő ennek a rendelés-visszaigazolás kézhezvételét követően 3 (három) munkanapon belül nem mond ellent. Írásbeli rendelés-visszaigazolás hiányában a szerződés a rendelés tényleges teljesítésével / az áru kiszállításával jön létre.

2.3      A Szállító által megadott árak kétség felmerülése esetén nettó, gyártelepi árak (ex works, Incoterms 2010). Ezeket törvény által előírt forgalmi adó, valamint szállítási, biztosítási és/vagy csomagolási költség növelheti.

2.4      Ha az adott, egyedi esetben észszerű a Vevő számára, akkor a megrendelt mennyiségtől legfeljebb 10%-kal (tíz százalékkal), nem készleten tartott egyedi szerszámok esetében +/- 2 (kettő) darabbal – amelyik ezek közül nagyobb – el lehet térni pozitív vagy negatív irányban. A Szállító a ténylegesen kiszállított mennyiséget számlázza ki.

2.5      Ha a szerződéskötést követően változnak a nyersanyagárak és több mint 4 (négy) hónap telik el a szerződéskötés és a szerződésben rögzített szállítási időpont között, akkor a Szállító jogosult a változásokhoz igazítani a megállapodásban rögzített árat. Ha a megállapodásban rögzített ár több mint 10%-kal (tíz százalékkal) emelkedik, akkor a Vevő jogosult az áremelés közlését követő 2 (kettő) héten belül elállni a szerződéstől. Ebben az esetben a Szállítót is jogosult ugyanerre.

3.        Szállítás

3.1      A szállítási határidő kétség felmerülése esetén a Szállító rendelés-visszaigazolásának napjától számítódik, de nem kezdődhet a szerződés teljesítéséhez szükséges adatok, illetve a Vevő által biztosítandó dokumentumok, alkatrészek és anyagok beérkezése előtt vagy – adott esetben – a szükséges jóváhagyandó rajz Vevő általi jóváhagyása előtt. Ha export-import ügyintézés szükséges, vagy a Szállító bármilyen visszatartási jogot érvényesít, akkor a szállítási határidő és a szerződéses kötelezettségek teljesítésének minden egyéb határideje meghosszabbodik ennek megfelelő időtartammal, és a Szállító nem esik késedelembe.

3.2      Vis major és egyéb előre nem látható, a Szállítónak, beszállítóinak és alvállalkozóinak fel nem róható események (pl. rendkívüli természeti események, energia- vagy nyersanyaghiány, háború, terrortámadás, sztrájk, önhibán kívüli üzemzavar, zavargás, hatósági intézkedés) esetén a 3.1. pont 2. mondata érvényes, a megfelelő módosításokkal.

3.3      A Szállító mentesül a szállítási kötelezettsége alól abban az esetben, ha önhibáján kívül nem kapja meg időben a megfelelő árut a szerződés teljesítéséhez.

3.4      A Szállítónak visszatartási joga van abban az esetben, ha a Vevő jelen szerződésből vagy a Szállítóval kötött egyéb szerződésből eredő valamely kötelezettségének teljesítésével késedelembe esik, kivéve, ha a késedelmes kötelezettség csekély jelentőségű és nincs kihatással a szerződés Szállító által történő teljesítésére.

3.5      Eltérő megállapodás hiányában a szállítási határidő betartottnak tekintendő abban az esetben, ha az áru időben feladásra került, vagy időben közölték a Vevővel, hogy az áru szállításra kész.

3.6      Ha a szállítás a Vevő kérésére az eredetileg megállapodottnál későbbi időpontban történik, a Szállító akkor is jogosult a megállapodás szerinti módon és időpontban kérni a fizetést.

3.7      A Vevő csak abban az esetben jogosult részleges szállítás visszautasítására, ha annak elfogadása a Szállító jogos érdekeinek figyelembevételével is észszerűtlen.

3.8      Folyamatos teljesítésű szerződések esetében a Vevő időben köteles meghatározni és lehívni az igényelt mennyiségeket. Ennek elmaradása esetén a Szállító póthatáridő kitűzését követően jogosult saját maga meghatározni és kiszállítani a szállítandó mennyiségeket.

4.       Áruküldés

4.1      Eltérő megállapodás hiányában a kockázat akkor száll át a Vevőre, amikor az árut átadják a szállítmányozónak vagy fuvarozónak, de legkésőbb akkor, amikor az áru elhagyja a Szállító üzemét.

4.2      A szállítási útvonalat és az alkalmazott szállítóeszközt a Szállító választja meg, méltányos belátása szerint. Az áru biztosítását az ügyfélnek kell külön megrendelnie és kifizetnie.

4.3      Ha megállapodás szerint a Vevő szállítja el az árut vagy intézkedik az áru elszállításáról, akkor ennek haladéktalanul meg kell történnie, miután a Szállító jelentette, hogy az áru szállításra kész. Ellenkező esetben a Szállító jogosult a Vevőre hárítani az áru tárolási költségeit. Az árut a Szállító szokásos munkaidejében kell elszállítani.

4.4      Ha egyéb megállapodás alapján a 4.1. pontban meghatározott időpont után is a Szállító viseli a kockázatot, akkor a Vevő köteles a szállítást végző cégnek haladéktalanul jelenteni és közösen felvett jegyzőkönyvben rögzíteni a szállítási sérüléseket.

4.5      A 150 eurónál alacsonyabb értékű rendelésekre 15 euró kezelési díj kerül felszámításra.

5.       Fizetés

5.1      A megállapodás szerinti ár a számla kibocsátásától számított 30 (harminc) napon belül, tisztán, engedmény levonása nélkül fizetendő.

5.2      Eltérő megállapodás hiányában a rajz alapján készített szerszámok, az egyedi gyártású termékek és a projektek kifizetése az alábbiak szerint történik:

 • 1/3 előleg a rendelés-visszaigazolás beérkezésekor;
 • 1/3 a kiszállított áru átvételekor;
 • 1/3 14 (tizennégy) nappal az átvétel után.

5.3      A Szállító nem fogad el csekkel vagy váltóval történő fizetést.

5.4      A Vevő csak abban az esetben jogosult beszámításra és visszatartásra. ha az erre vonatkozóan érvényesített ellenkövetelése jogerősen megállapított vagy a Szállító által kifejezetten elismert.

5.5      Ha a Vevő fizetési késedelembe esik, akkor a Szállító jogosult a 6.2. pontban leírtak szerint megtiltani a Vevőnek a kiszállított áru továbbértékesítését, további használatát és feldolgozását, annak visszaszállítását kérni, illetve a törvényben meghatározott késedelmi kamatot és minden felszólítási és beszedési díjat felszámítani a Vevőnek. Ez nem érinti a nagyobb összegű késedelmi kár követelésének érvényesítési jogát.

5.6      Ha a Vevő fizetési késedelembe esik, vagy utólag olyan körülmények válnak ismertté, amelyek megalapozzák annak a kockázatát, hogy a Vevő nem tud eleget tenni a fizetési kötelezettségének, akkor a Szállító jogosult előrefizetést kérni a jövőbeli szállításaira.

6.        A tulajdonjog fenntartása

6.1      A Szállító az üzleti kapcsolatból eredő, Vevővel szembeni követelései maradéktalan teljesítéséig fenntartja a tulajdonjogát a kiszállított árukon („fenntartott tulajdonjogú áru”). Amennyiben a Vevő székhelyén érvényes törvények alapján a tulajdonjog ezen fenntartása nem lehetséges, úgy a Vevő köteles erre kifejezetten felhívni a Szállító figyelmét és ezzel egyenértékű biztosítékot felajánlani számára. A Szállító előrefizetést vagy akkreditívet (hitellevelet) is kérhet a Vevőtől.

6.2      A Vevő bármikor visszavonható jogot kap az áruk szokványos üzletmenet keretében történő értékesítésére, használatára és feldolgozására.

6.3      A fenntartott tulajdonjogú áru Vevő általi megmunkálása / feldolgozása minden esetben díjmentes és a Szállító nevében és megbízásából történik. Ha a Vevő más, nem a Szállító tulajdonát képező termékekkel együtt dolgozza fel a fenntartott tulajdonjogú árut új áruvá, akkor a Szállító a fenntartott tulajdonjogú áru értéke arányában az új áru társtulajdonosává válik. Ugyanez érvényes abban az esetben is, ha a fenntartott tulajdonjogú árut más, nem a Szállító tulajdonát képező termékekkel keverik, elegyítik vagy egyesítik.

6.4      A fenntartott tulajdonjogú áru vagy az abból készített új áru továbbértékesítése esetén a Vevő ezennel teljes egészében vagy a 6.3. pont szerinti társtulajdonosi részesedés mértékéig biztosítékként a Szállítóra engedményezi a vásárlójának történő továbbértékesítésből eredő követelést. A Szállító elfogadja ezt az engedményezést. A Vevő köteles azonnal bejegyezni ezt a nyilvántartásaiba (különösen a könyvelése megfelelő részeibe). A Vevő bármikor visszavonható jogot kap a kinnlevőségek saját számlájára, saját nevében történő beszedésére. Ha a Vevő nem tesz megfelelő módon eleget a Szállítóval szembeni fizetési kötelezettségének, akkor a Szállító jogosult értesíteni a Vevő vásárlóját az engedményezésről és saját maga beszedni a követelést. A Vevő köteles tájékoztatni a Szállítót a vásárló nevéről és címéről, valamint az átruházott követelés összegéről és lejáratáról, és a lehető legjobb támogatást nyújtani a követelés érvényesítéséhez és végrehajtásához. Ha a fenntartott tulajdonjogú árut vagy az abból készített új árut más termékekkel együtt, összevont áron értékesítik tovább, akkor az engedményezés az együtt értékesített, fenntartott tulajdonjogú termékek (forgalmi adót tartalmazó) számlaösszegének vagy az új termék társtulajdonának megfelelő részre korlátozódik.

6.5      Amennyiben a biztosítékok értéke több mint 20%-kal

(húsz százalékkal) meghaladja a biztosítandó követeléseket, úgy a Vevő kérése esetén a Szállító köteles felszabadítani saját választása szerinti biztosítékokat.

6.6      A fenntartott tulajdonjogú áru vagy az abból készített új áru elvesztése, lefoglalása, megsemmisülése vagy sérülése esetén a Vevő köteles hivatkozni a Szállító tulajdonára / társtulajdonára és haladéktalanul értesíteni a Szállítót, hogy a Szállító érvényesíteni tudja tulajdonosi / társtulajdonosi jogait. A Vevő ezennel előzetesen a Szállítóra engedményezi bármely harmadik féllel – különösen a károkozóval vagy a biztosítóval – szembeni követeléseit.

7.        Panasz / garancia

7.1      A Szállító garantálja, hogy a kiszállított áru a szállítás időpontjában megfelel a vonatkozó megállapodásnak, például specifikációnak, rajznak vagy hasonlónak. A nyilvános kijelentések és promóciók nem minősülnek szerződéses minőségjellemző megadásának.

7.2      Az ügyfél köteles kiszállítás után haladéktalanul megvizsgálni az árut. A megállapított hibákat haladéktalanul, de legkésőbb a kiszállítás után 14 (tizennégy) napon belül jelezni kell, pontosan meghatározva a hiba jellegét és mértékét. Az áru kiszállítását követő gondos ellenőrzés során nem észlelhető hibákat a feltárást követően haladéktalanul jelezni kell. A panaszt írásban, pl. faxon, kézbesítési igazolással ellátott e-mailben vagy egyéb hasonló módon kell benyújtani. A Vevő köteles lehetőséget biztosítani a Szállítónak a jelzett panasz ellenőrzésére. Ha nem történik időben panasztétel, akkor az áru jóváhagyottnak tekintendő, és kizárt ezzel kapcsolatos igény érvényesítése, illetve a hibák kifogásolása.

7.3      Panasz esetén a Vevő általi fizetések csak a felmerült termékhibákkal észszerűen arányos mértékben tarthatóak vissza. A Vevő csak akkor tarthat vissza fizetést, ha jogos panaszt nyújtott be. Ha a panasz felróható módon jogtalan, akkor a Szállító jogosult a jogtalan panasz kapcsán felmerült költségei megtérítését követelni a Vevőtől.

7.4      A hiba meglétét a Vevőnek kell bizonyítania. Amíg a hiba megléte nem bizonyított és a Szállító által kifejezetten nem elismert, addig a Szállító általi bármilyen javítás vagy csere jogi kötelezettség elismerése nélkül, kizárólag méltányossági alapon történik.

7.5      Ha a Vevő utólagos teljesítésre jogosult, akkor a Szállító saját választása szerint javíthatja vagy cserélheti a hibás árut. A pótteljesítés meghiúsulása vagy elutasítása esetén a Vevő a jogi feltételek szerint jogosult elállni a szerződéstől vagy csökkenteni a vételárat. A Vevőt nem illetik meg egyéb garanciális jogok.

7.6      Kizárt a garancia olyan hibák esetében, amelyeket a következők okoznak vagy alapoznak meg: szokásos kopás, a Szállító utasításainak be nem tartása (pl. az áru tárolására, használatára vagy hasonlóra vonatkozóan), az áru Vevő által történő módosítása vagy erre irányuló szolgáltatás igénybevétele, az áru alkatrészeinek cseréje vagy az eredeti specifikációknak nem megfelelő fogyóanyagok használata, vagy a Vevőnek tulajdonítható hibás anyag, rajz, specifikáció vagy hasonló.

7.7      Eltérő megállapodás hiányában a Szállító csak a gyártási és a szállítási hely országában köteles harmadik fél tulajdonjogától mentesen nyújtani a szolgáltatást.

E rendelkezés tekintetében „tulajdonjognak” minősülnek a szabadalmak, a használati minták, a dizájnok és a védjegyek a bejegyzéseikkel együtt, illetve a szerzői jogok.

7.8         A 7. pont alapján benyújtott igények elévülési ideje az áru átadásától számított 12 (tizenkettő) hónap, amennyiben a törvény nem ír elő ennél hosszabb időt.

8.       Kártérítés

8.1      A Szállító – jogalaptól függetlenül – csak szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetén felelős a Vevő kárának és költségeinek megtérítéséért.

8.2      A Szállító csak alapvető szerződéses kötelezettség (kardinális kötelezettség) megszegése esetén felelős enyhe gondatlansággal okozott anyagi és vagyoni károkért, és ez a felelősség a szerződés megkötésekor előrelátható kár mértékére korlátozott. E rendelkezés tekintetében alapvető szerződéses kötelezettség az, amelyre a szerződés megfelelő teljesítése érdekében szükség van és amelynek betartását a Vevő általában elvárhatja.

8.3      A felelősség fenti 8.1. és 8.2. pontban leírt korlátozása és kizárása nem érvényes abban az esetben, ha a Szállító törvényi rendelkezések alapján jogi felelősséggel tartozik (pl. haláleset, személyi sérülés vagy egészségkárosodás, illetve termékfelelősség stb. esetén).

8.4      A Szállítóval szembeni minden kártérítési igény elévül legkésőbb az igényt megalapozó körülményekről és a kártérítésre kötelezett személyről való tudomásszerzéstől vagy súlyosan gondatlan tudatlanságtól számított 1 (egy) éven belül. Ez nem érvényes abban az esetben, ha a Szállító jogi felelősséggel tartozik (lásd a 8.1. – 8.3. pont).

9.       Szerszámok

A Szállító által a szerződés teljesítése érdekében gyártott vagy beszerzett szerszámok és formák akkor is a Szállító tulajdonában maradnak, ha kiszámlázzák a gyártásukat a Vevőnek.

10.       Tervek, rajzok, minták

10.1     A Szállító tervei, rajzai és egyéb dokumentumai („Dokumentumok”) kizárólag a szerződés megkötése és szükség esetén annak teljesítése érdekében kerülnek átadásra a Vevőnek, aki nem kap semmilyen egyéb jogot a Dokumentumok használatára. Sem eredetik, sem másolatok nem adhatóak át harmadik fél részére és nem tehetőek egyéb módon hozzáférhetővé a Szállító kifejezett jóváhagyása nélkül. A Szállító fenntartja a tulajdonjogát a Dokumentumok felett, A Vevő köteles haladéktalanul visszaszolgáltatni a Dokumentumokat, ha a Szállító visszakéri azokat, ha nem jön létre a szerződés, vagy ha már nem szükségesek a Dokumentumok a szerződés teljesítéséhez.

10.2     A Vevő által megrendelt mintákat a Szállító kiszámlázza, amennyiben nem jött létre kifejezett megállapodás ingyenes minta szolgáltatására, mely esetben a 10.1. pont érvényes, a megfelelő módosításokkal.

10.3     Ha a Vevő terveket, rajzokat, mintákat vagy egyéb dokumentumokat ad át a Szállítónak, akkor a szállító nem köteles ellenőrizni, hogy ezek létezése vagy használata sérti-e harmadik fél jogait. A Vevő mentesíti a Szállítót harmadik felek e tervekkel, rajzokkal, mintákkal és egyéb dokumentumokkal és/vagy azok használatával kapcsolatos minden esetleges szerzői jogsértésből eredő igénye alól és viseli a Szállító minden ezzel összefüggésben felmerülő költségét. Emellett a Vevő felelős azért, hogy az általa rendelkezésre bocsátott dokumentumok hiánytalanok és helyesek legyenek. A Vevő köteles független ellenőrzések elvégzésével megállapítani, hogy az ilyen rajzok alapján gyártott termékek megfelelnek-e a dokumentumok minden előírásának.

11.       Törvények betartása, import és (re)export ellenőrzése

11.1     A Vevő vállalja, hogy betartja a vonatkozó törvényeket és előírásokat, illetve a hatósági és bírósági rendeleteket – különösen azokat, amelyek a korrupció elleni küzdelemre, kartell- és versenyjogra, környezetvédelemre, illetve a munkavállalók egészségének, biztonságának és alapjoginak védelmére irányulnak.

11.2     A Vevő különösen vállalja továbbá, hogy betartja az import és a (re)export ellenőrzésére vonatkozó előírásokat – a szankciós listákra és embargókra vonatkozó rendelkezéseket is beleértve. A Vevő köteles beszerezni a szállított termékek Vevő általi behozatalához, felhasználásához és kiviteléhez szükséges minden jóváhagyást és egyéb engedélyt az import és a (re)export ellenőrzésére vonatkozó előírásoknak megfelelően.

11.3     Ha illetékes hatóság olyan dokumentumok benyújtását kéri a Szállítótól, amelyekhez a Vevő együttműködése szükséges (pl. végfelhasználói nyilatkozat, behozatali bizonyítvány), akkor a Vevő köteles a Szállító kérésére átadni a dokumentumokat vagy egyéb szükséges információkat és időben a Szállító rendelkezésére bocsátani azokat. Azokban az esetekben, ahol a késedelem a Vevő együttműködési kötelezettségének nem megfelelő teljesítésére vezethető vissza vagy hatóságnál merül fel, a Szállító által betartandó határidők ennek megfelelő időtartammal meghosszabbodnak.

11.4     Ha a Szállító általi szállítást vagy teljesítést vonatkozó nemzeti vagy nemzetközi előírás, különösen exportellenőrzési rendelkezés, embargó vagy egyéb korlátozás tartósan vagy átmenetileg akadályozza, vagy a szükséges jóváhagyás a Szállítónak fel nem róható okból nem szerezhető meg vagy visszavonásra kerül, akkor a Szállító nem köteles szállítani vagy teljesíteni. A Vevő nem élhet kártérítési igénnyel vagy egyéb joggal a Szállítóval szemben.

11.5     A Vevő köteles a törvényi előírásoknak megfelelően megtéríteni a Szállítónak a jelen 11. pontban leírt kötelezettségek vétkes megszegéséből eredő károkat és költségeket, illetve mentesíteni a Szállítót harmadik felek erre vonatkozó igényeitől.

12.     Titoktartás

12.1     A Vevő köteles minden titkos és nem nyilvános információt, dokumentációt, 10.1. pontban definiált Dokumentumot és a Szállítóval fennálló üzleti kapcsolata révén tudomására jutott adatot (többek között az üzleti és műszaki jellegűeket is) bizalmasan kezelni, harmadik félnek nem továbbadni és kizárólag a Szállítóval fennálló üzleti kapcsolatához felhasználni.

12.2     A Vevő csak a Szállító előzetes írásbeli hozzájárulásával használhatja a Szállító cégnevét vagy védjegyeit hirdetési célokra vagy referenciaként.

13.     Adatvédelem

13.1     Szívesen adunk részletes tájékoztatást személyes adatai – pl. cím, kapcsolattartó, beosztás, telefonszám – kezeléséről.

13.2     Adatainak kezelése a szerződéses szolgáltatások teljesítéséhez szükséges, például:

 • a szerződéses szolgáltatások teljesítése
 • fizetés feldolgozása
 • a szerződés szerint megrendelt termékek és szolgáltatások szállítása
 • címadatainak átadása logisztikai vállalatoknak az áruk kiszállításához 

13.3     Csak addig kezeljük az adatait, ameddig erre a szerződéses szolgáltatások teljesítéséhez és az ügyfélkapcsolatok ápolásához szükség van. Betartjuk a törvény által előírt megőrzési és tárolási időket. Amíg Ön nem tiltakozik ez ellen, addig felhasználjuk adatait üzleti kapcsolatunk kölcsönösen előnyös ápolására és fejlesztésére. Ha Ön az adatai törlését kéri, akkor haladéktalanul megtesszük a szükséges intézkedéseket, feltéve, hogy nincs ezzel ellentétes jogi előírás, amely az adatok megőrzésére kötelez bennünket.

13.4     Önnek joga van:

 • tájékoztatás kérni az adatai kezeléséről,
 • az adatai helyesbítését vagy törlését kérni,
 • az adatkezelés korlátozását kérni (ekkor csak tárolás lehetséges),
 • tiltakozni adatainak kezelése ellen,
 • adathordozhatósághoz,
 • jövőbeli hatállyal visszavonni a hozzájárulását,
 • panaszt tenni az adatvédelmet felügyelő hatóságnál. Az Ön székhelye / lakóhelye szerinti felügyelő hatóság illetékes.

Önnek joga van továbbá megerősítést kérni a szermélyes adatai kezelésére vonatkozóan az alábbiakról:

 • az adatkezelés célja,
 • a személyes adatok kategóriái,
 • tudományos, statisztikai és kutatási célok.

Ha kérdése van, forduljon bizalommal adatvédelmi tisztviselőnkhöz:

Dr Gerhard Kerckhoff, CERATIZIT SA, 101, route de Holzem, L-8232 Mamer, Luxemburg, +352 31 20 85 1

14.     Záró rendelkezések

14.1     A szerződés módosításait és kiegészítéseit írásban kell rögzíteni. Ez az írásbeliség követelményének megszüntetésére is vonatkozik.

14.2     Jelen szerződére és minden abból eredő jogvitára vonatkozóan kizárólag a luxemburgi törvények irányadóak, az áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó ENSZ-egyezmény és kollíziós szabályok alkalmazásának kizárásával.

14.3     A jelen szerződésből eredő vagy azzal összefüggő jogviták illetékességi helye – a szerződés érvényességére, teljesítésére és megszűnésére, illetve szerződéskötés előtti és utáni hatásaira vonatkozó kérdéseket is beleértve – Luxemburg, a Luxemburgi Nagyhercegség.