Ez az oldal ún. cookie-k (sütik) használatával biztosítja a lehető legjobb kiszolgálást. Az oldal további használatával hozzájárul a cookie-k használatához. További információért olvassa el adatvédelmi nyilatkozatunkat!

TEAM CUTTING TOOLS

2011. január

1. Általános rendelkezések
1.1. A szereződés kizárólag az alábbi Általános Szerződési Feltételeken alapul. Ezek értelemszerűen akkor is érvényesek, ha a szerződés tárgya üzem létesítése.
1.2. A Szállító nem fogadja el a Vevő általános szerződési feltételeinek alkalmazását, ezek nem válnak a szerződés részévé.
1.3. Jelen Általános Szerződési Feltételeket kell a felek közötti valamennyi egyedi megrendelés esetén alkalmazni.
1.4. Jelen Általános Szerződési Feltételek nem érvényesek abban az esetben, ha a Vevő a Polgári Törvény könyv (Ptk.) 8:1 §. 3. pontja értelemében fogyasztónak minősül.

2. Szerződéskötés
2.1. A Szállító ajánlata nem kötelező érvényű. Az ajánlatban szereplő mennyiségi, méret- és tömegadatok illetve rajzok csak hozzávetőleges adatok. Amennyiben a Vevő pontos méretek betartását igényli, úgy köteles ezt a megrendelésében egyértelműen jelezni.
2.2. A Vevő szerződéskötés, illetve a szerződés teljesítése érdekében kap a Szállítótól a terveket, rajzokat és egyéb dokumentációkat. A Szállító fenntartja a tulajdonjogát e dokumentumok felett, és nem ad rájuk hasznosítási jogot. A dokumentumokat tilos harmadik fél számára hozzáférhetővé tenni. A Vevő köteles haladéktalanul visszaszolgáltatni a kapott dokumentumokat, ha megszakadnak a tárgya lások, vagy már nem szükségesek a dokumentumok a szerződés teljesítéséhez.
2.3. A Szállító csak díj ellenében biztosít mintákat.
2.4. A Vevő által rendelkezésre bocsátott mintákra, tervekre, rajzokra és egyéb dokumentációkra a fenti 2.2 pont rendelkezései érvényesek. A Vevő biztosítja a Szállítót, hogy az átadott dokumentumok használata nem sérti harmadik fél jogait. A Szállító nem köteles ezt ellenőrizni.
2.5. A szerződés a Vevő megrendelésével és a Szállító visszaigazolásával jön létre. A szerződés tartalmát a Szállító rendelés-visszaigazolása határozza meg, hacsak a Vevő ennek a rendelés-visszaigazolás kézhezvételét követően három munkanapon belül nem mond ellent. Rendelés-visszaigazolás hiányában a rendelés teljesítésével valósul meg a Vevő szerződéses ajánlatának elfogadása.
2.6. A megrendelt mennyiségtől legfeljebb 10%-kal el lehet térni pozitív illetve negatív irányban. A számlázás minden esetben a ténylegesen kiszállított mennyiség alapján történik.
2.7. A szerződés módosításait és kiegészítéseit írásban kell rögzíteni. Ez az írásbeliség követelményének megszüntetésére is vonatkozik.
2.8. Az ajánlati árak nettó árak, amelyek nem tartalmazzák az általános forgalmi adót. Az ajánlati árak nem tartalmazzák a csomagolás és a szállítás költségeit, amelyek DAP szállítás esetén is a Vevőt terhelik.
2.9. Amennyiben a szerződéskötést követően emelkednek a nyersanyagárak, a Szállító jogosult arányosan emelni a megállapodásban rögzített árakat. Nem érvényes ez a kitétel abban az esetben, ha a szerződéskötés és a szerződésben rögzített szállítás időpont között négy hónap, vagy ennél rövidebb idő telik el. Amennyiben az áremelkedés mértéke meghaladja a 10%-ot, a Vevő jogosult az áremelés közlését követő két héten belül elállni a szerződéstől. A Szállító jogosult elállni a szerződéstől abban az esetben, ha a nyersanyagárak emelkedése következtében 20%-kal, vagy ennél nagyobb mértékben kénytelen emelni a szerződésben rögzített árat.

3. Szállítás
3.1. A szállítási határidő alapesetben a Vevő megrendelésének beérkezésétől számítódik, de nem kezdődhet a szerződés teljesítéséhez szükséges adatok, illetve a Vevő által biztosítandó dokumentumok és alkatrészek beérkezése előtt. A szállítási határidő meghosszabbodik az esetleges export-import ügyintézés idejével, a Szállítónál illetve beszállítóinál és alvállalkozóinál bekövetkező, a Szállítónak fel nem róható akadályoztatás (pl. sztrájk) időtartamával, valamint a Szállító esetleges visszatartási jogának időtartamával.
3.2. A Szállítónak visszatartási joga van abban az esetben, ha a Vevő jelen szerződésből, vagy a Felek közötti egyéb szerződésből eredő valamely kötelezettségének teljesítésével késedelembe esik, kivéve, ha a késedelmes kötelezettség csekély jelentőségű és nincs kihatással a szerződés Szállító által történő teljesítésére.
3.3. A Vevő csak abban az esetben jogosult részleges szállítás visszautasítására, ha ez a Szállító jogos érdekeinek figyelembevételével is méltányos.
3.4. Amennyiben a szállítás a Vevő kérésére késedelmet szenved, úgy a Szállító jogosult a megállapodásnak megfelelően előlegfizetést kérni.
3.5. A szállítási határidő betartottnak tekintendő abban az esetben, ha az áru időben feladásra került, vagy időben közölték a Vevővel, hogy az áru szállításra kész.

4. Áruküldés
4.1. A megrendelt áruk kiszállítása DAP paritással történik (Incoterms 2010).
4.2. A szállítási útvonalat és az alkalmazott szállítóeszközt a Szállító választja meg, méltányos belátása szerint. A szállító jogosult utánvéttel szállítani; az ebből eredő költségek a Vevőt terhelik.
4.3. A Vevő köteles haladéktalanul lehívni a szállításra késznek jelentett árut. Ennek elmulasztása esetén a Szállító a Vevőre háríthatja a szállításra kész áru tárolási költségeit.
4.4. A látható szállítási hibákat a Vevőnek haladéktalanul jeleznie kell a szállítást végző szolgáltató felé, és közösen felvett jegyzőkönyvben rögzítenie kell a hibákat.

5. Fizetés
5.1. A vételárat az egyedi megállapodásban rögzített összegben és határidőben, számla ellenében kell teljesíteni.
5.2. A beszámítás és a visszatartás joga kizárt. Ez a kitétel nem érvényes a beszámításra abban az esetben, ha az ellenkövetelést nem vitatják, vagy jogerősen állapították meg.
5.3. Fizetési késedelem esetére a Ptk 6:155. §-ának szabályait kell alkalmazni.
5.4. Fizetési késedelem esetén a Szállító jogosult megtiltani a kiszállított áru továbbértékesítését, további használatát és feldolgozását, illetve a kiszállított áru visszaszolgáltatását követelni.
5.5. Amennyiben a Vevő valamely egyedi megrendelése kapcsán a vételár megfizetésével, vagy a megálla podás szerinti részletfizetési határidővel késedelembe esik, a Szállító jogosult - a Felek között addig kialakult gyakorlattól eltérően – jövőbeli szállításait előrefizetéshez kötni.

6. Hibás teljesítés és kártérítés
6.1. A hibákat azonnal jelezni kell. Az áru beérkezését követő gondos ellenőrzése során nem észlelhető hibákat a feltárást követően haladéktalanul jelezni kell. A panaszt írásban, faxon keresztül kell benyújtani a Szállítónak. A Vevő köteles lehetőséget biztosítani a Szállítónak a panasz ellenőrzésére.
6.2. Amennyiben a Vevő pótteljesítésre jogosult, a Szállító saját választása szerint javítást vagy cserét biztosít. Meghiúsulás vagy elutasítás esetén a Vevő jogosult elállni a szerződéstől, vagy csökkenteni a megrendelés mennyiségét.
6.3. A Vevő kellékszavatossági igénye a teljesítéstől számított 1 év alatt évül el a Ptk 6:163. §-ának megfelelően.
6.4. A szerződésszegésből eredő károkért a Szállító szándékossága vagy súlyos gondatlansága esetén felel. A felelősség fenti korlátozása nem érvényes halálesetet, személyi sérülést illetve egészségkárosodást okozó károk esetén.

7. A tulajdonjog fenntartása
7.1. A Szállító a Vevővel kötött szerződéséből eredő kötelezettségek teljesítéséig fenntartja a tulajdonjogát a kiszállított árukon. Ha a Vevő székhelyén érvényes jogszabályi rendelkezések alapján a tulajdonjog ezen fenntartása nem lehetséges, a Vevő kötelese erre kifejezetten köteles felhívni a Szállító figyelmét. Ebben az esetben a Vevő köteles az átadott árukkal egyenértékű biztosítékot nyújtani a Szállítónak. A Szállító ennek alternatívájaként előre fizetésre is igényt tarthat.
7.2. A Vevőnek joga van az áruk szokványos üzletmenet keretében történő értékesítésére, használatára és feldolgozására, ez a jog azonban bármikor visszavonható.
7.3. Az áru újraértékesítésének esetére a Vevő a Szállítóra engedményezi a saját vevőjével szemben fennálló igényeit. A Szállító az engedményezést elfogadja. A Vevő bármikor visszavonható módon jogosult a kinnlevőségek beszedésére. A Szállító jogosult az engedményezés tényét nyilvánosságra hozni, amennyiben a Vevő nem teljesíti időben a Szállítóval szembeni fizetési kötelezettségét. A Vevő köteles tájékoztatni a Szállítót az átvevő nevéről és címétől, valamint az átruházott követelés összegéről és lejáratáról. Továbbá köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a követelés érvényesítésében a Szállítót segítse. Amennyiben az újraértékesítés egyéb termékekkel együtt történik, úgy az engedményezés – az 1. mondattól eltérően – a követelés azon részére korlátozódik, amely a fenntartott áru számlaösszege és a Vevő saját vevőjével szembeni követelése aránynak megfelel.
7.4. A fenntartott tulajdonjogú áruk megmunkálása vagy feldolgozása esetére a Felek megállapodnak abban, hogy a Szállító az új áru társtulajdonosa lesz. A Szállító tulajdoni hányada a fenntartott tulajdonjogú áru számlaértékének az új áru értékéhez viszonyított hányada. Erre a tulajdoni hányadra is a 7.3 pont rendelkezései érvényesek.
7.5. Amennyiben a biztosítékként felkínált eszközök értéke meghaladja a biztosítani kívánt követelések értékének 120 százalékát, úgy a Vevő kérése esetén a Szállító köteles – saját választása szerint – a fenntartott tulajdonjog Vevőre történő átruházásával, vagy a Vevő vásárlójával szembeni követelés visszaengedményezésével felszabadítani a biztosítékként szolgáló árukat.
7.6. A tulajdonjog fenntartással érintett áruk elvesztése, megsemmisülése, sérülése esetén erről a Vevő haladéktalanul köteles értesíteni a Szállítót. A Vevő ezennel előzetesen a Szállítóra engedményezi bármely harmadik féllel - különösen károkozóval vagy biztosítóval - szembeni követeléseit.

8. Szerszámok
8.1. A Szállító által a szerződés teljesítése érdekében előállított illetve beszerzett szerszámok és formák a Szállító tulajdonában maradnak. Ez a kitétel akkor is érvényes, ha az említett számlák és/vagy formák elkészítésének díját a Szállító kiszámlázza a Vevőnek

9. Folyamatos teljesítésű szerződések
9.1. Folyamatos teljesítésű szerződések esetében a Vevő időben köteles meghatározni és lehívni az igényelt havi mennyiségeket. Ennek elmaradása esetén a Szállító póthatáridő kitűzését követően jogosult saját maga meghatározni a havonta kiszállítandó mennyiségeket, és ennek megfelelően szállítani.
9.2. Amennyiben az egyes lehívások összege meghaladja a megállapodásban rögzített teljes mennyiséget, úgy Szállító jogosult új ármegállapodástól függővé tenni a többletmennyiség kiszállítását.

10. Záró rendelkezések
10.1. Jelen szerződésre a magyar jog rendelkezései irányadóak. Az ENSZ vételi jog alkalmazása kizárt.
10.2. A szerződéssel kapcsolatos jogviták ügyében az illetékes bíróság a Szállító székhelyén illetékes bíróság, a Szállító azonban a Vevő székhelyén illetékes bíróság előtt is jogosult pert indítani Vevő ellen.