Ez az oldal ún. cookie-k (sütik) használatával biztosítja a lehető legjobb kiszolgálást. Az oldal további használatával hozzájárul a cookie-k használatához. További információért olvassa el adatvédelmi nyilatkozatunkat!

A CERATIZIT Deutschland GmbH és/vagy kapcsolt vállalkozása (a továbbiakban: CERATIZIT) weboldal-szolgáltatásokat, illetve egyéb termékeket és szolgáltatásokat kínál a „cuttingtools.ceratizit.com“ (a továbbiakban: Weboldal), a Weboldal áruháza, a CERATIZIT termékei és szolgáltatásai, vagy a CERATIZIT által biztosított szoftver használata során (a továbbiakban: CERATIZIT-szolgáltatások). A CERATIZIT a Weboldalon leírt felhasználási feltételeknek megfelelően nyújtja a CERATIZIT-szolgáltatásokat.

1 MEGENGEDETT FELHASZNÁLÁS
A CERATIZIT-szolgáltatások igénybevétele során az alábbi felhasználási feltételek vonatkoznak az Ön és a CERATIZIT közötti létrejött, illetve későbbiekben létrejövő üzleti kapcsolatokra.
A Weboldal használata kizárólag üzleti vállalkozások részére megengedett. Jelen felhasználási feltételek tekintetében üzleti vállalkozásnak minősül az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel rendelkező betéti társaság, aki/amely a jogügylet megkötésekor kereskedelmi vagy független szakmai tevékenységet végez (a továbbiakban: Vevő).
Kizárólag jelen felhasználási feltételek érvényesek. Az ezekkel ellentétes vagy ezektől eltérő vevői üzleti feltételek nem alkalmazhatóak.

2 ADATVÉDELEM
Kérjük, olvassa el az adatvédelmi nyilatkozatunkat!

3 ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓ
Eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában az emailben, weboldali értesítésben vagy egyéb módon Önnel folytatott írásbeli kommunikációnk során minden elektronikus kommunikáció mindkét fél vonatkozásában kötelező érvényű.

4 SZELLEMI TULAJDON
A Weboldal teljes tartalma a CERATIZIT, a tartalom szolgáltatását végző, vagy a hozzáférést biztosító harmadik személy tulajdonát képezi. Jelen felhasználási feltételek vonatkozásában többek között a német és a nemzetközi szerzői jogi védelemre, szabadalmi oltalomra, védjegyoltalomra és adatbázisokra vonatkozó jogszabályok alkalmazandók.
Minden jog fenntartva. A CERATIZIT, engedélyesei, szolgáltatói, jogosultjai és egyéb tartalomszolgáltatói minden, a jelen felhasználási feltételekben vagy egyéb dokumentumban számukra kifejezetten nem biztosított jogot fenntartanak.
A Weboldal tartalmának szerződéses kapcsolaton kívüli – akár csak kivonatos – felhasználása, adatgyűjtésre és adatkinyerésre szolgáló programok használata, illetve a CERATIZIT végjegyének használata és jelzéshasználati jogának gyakorlása nem megengedett.
A jogosult kifejezett írásbeli engedélye nélkül tilos bármely, a CERATIZIT tulajdonát képező védjegy, embléma, vagy egyéb szerzői joggal védett információ (például kép, szöveg, oldalelrendezés vagy oldalformátum) tartalmazására szolgáló kereteket vagy keretezési módszereket használni.
A jogosult kifejezett írásbeli engedélye nélkül tilos a CERATIZIT neve, védjegyei és emblémái mellett szereplő ún. metacímkéket és egyéb rejtett szövegeket használni.
Tilos a CERATIZIT által biztosított szoftvereket módosítani. E szoftvereket kizárólag a CERATIZIT-szolgáltatások igénybevételére, kizárólag a felhasználási feltételek által megengedett célra szabad használni.
A CERATIZIT tiszteletben tartja a harmadik személyek szellemi tulajdonát. Ha úgy gondolja, hogy az Ön szellemi tulajdonát oly módon használjuk, ami jogsértést valósíthat meg, kérjük, értesítsen erről bennünket.

5 KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK: CAD-ADATOK
A CERATIZIT ingyenesen letölthető, számítógéppel segített tervezési adatokat (a továbbiakban: CAD-adatok) biztosít a katalógusában megjelenő termékeihez. Ezek a CAD-adatok az eszközválasztás megkönnyítésére szolgálnak és nem minősülnek a katalógustételek tulajdonságai kiegészítő leírásának. Minden esetben a Vevő feladata ellenőrizni, hogy a CERATIZIT-től vásárolt eszköz megfelel-e a céljainak és a szerződésben leírtaknak megfelelő állapotban van-e. A Weboldal felhasználója köteles tartózkodni a letöltött CAD-adatok módosítására, feldolgozására, reprodukciójára, illetve harmadik személy részére történő átadására és/vagy hozzáférhetővé tételére szolgáló minden cselekménytől. 

6 AZ ÖN FELHASZNÁLÓI FIÓKJA
A Weboldal használatának előfeltétele a CERATIZIT-szolgáltatások elérése céljából történő ingyenes regisztráció. A regisztrációra és a CERATIZIT-szolgáltatásokhoz való hozzáférésére nem áll fenn jogosultság.
A regisztráció a felhasználói fiók sikeres létrehozásával történik meg. A regisztráció során egy értékesítő társasághoz irányítja Önt az oldal, amely nem csak az interneten keresztül értékesít. A Weboldalon keresztül történő megrendelés esetén ez az értékesítő társaság lesz a Vevő szerződéses partnere.
Csak cégképviseleti jogosultsággal rendelkező személy regisztrálhat a Weboldalon. Kérjük, ellenőrizze, hogy a regisztráció során megadott valamennyi adat hiánytalan és a valóságnak megfelelő legyen. Az adatok esetleges változásáról köteles haladéktalanul értesíteni bennünket.
A regisztráció alkalmával hozzáférést biztosító jelszót kell választania, amelyet bármikor megváltoztathat. A jelszót mindig titokban kell tartania és nem oszthatja meg harmadik személlyel. A CERATIZIT-szolgáltatások igénybevétele során Ön felelős a fiókja és jelszava titkosságának megőrzéséért, a számítógépéhez történő hozzáférés korlátozásáért. Ha a vonatkozó jogszabályok lehetővé teszik, akkor Ön felelősséget vállal valamennyi, az Ön fiókja vagy jelszava használatára irányuló cselekményért. Köteles megtenni a szükséges lépéseket jelszavának titkossága és biztonságos helyen történő tárolás érdekében, és köteles haladéktalanul értesíteni bennünket, ha okkal feltételezi, hogy harmadik személy megtudta vagy jogosulatlanul használta a jelszavát, vagy fennáll ennek a valószínűsége. Felelősséggel tartozik a CERATIZIT-vel közölt információk valóságnak megfelelő és teljes körű voltáért, és köteles értesíteni a CERATIZIT-t a közölt információkban bekövetkező változásokról. A Weboldalon megtekintheti és módosíthatja az Ön által megadott adatok nagy részét és a fiókja beállításait.
A hozzáférési engedélyt azzal a kifejezett feltétellel adjuk meg, hogy Ön nem élhet vissza a CERATIZIT-szolgáltatásokkal. Más szóval nem használhatja a szolgáltatásokat oly módon, ami megszakítja vagy károsítja a CERATIZIT-szolgáltatásokat vagy az azokhoz történő hozzáférést, vagy azokra bármi más módon kedvezőtlen hatást gyakorol. A CERATIZIT-szolgáltatásokat kizárólag a jogszabályokban megengedett mértékig jogosult igénybe venni. Ha Ön nem a jelen felhasználási feltételek szerint jár el, akkor a CERATIZIT visszavonja az általa biztosított használati jogokat.

7 A SZERZŐDÉS TARTAMA
A licencszerződés a felhasználói fiók aktiválásával lép életbe. A licencszerződés határozatlan időre jön létre, nem átruházható, és nem kizárólagos hozzáférést biztosít a Weboldalhoz.
Ön bármikor jogosult a licencszerződés jövőbeli hatályú felmondására.
A CERATIZIT szintén bármikor kezdeményezheti a licencszerződés rendes felmondását, a tárgyhónap végétől számított 14 napos felmondási idővel. Ez a rendelkezés nem érinti a hozzáférés letiltásának és a szerződés alapos okból történő azonnali hatályú felmondásának jogát.

8 A LETILTÁS KÜLÖNÖS ESETEI
A CERATIZIT fenntartja a jogot, hogy a Weboldal szolgáltatásait részben vagy teljes egészében visszatartsa; zárolja, eltávolítsa vagy módosítsa a felhasználói fiókokat; illetve eltávolítson bármilyen tartalmat, amennyiben a felhasználó megsérti az alkalmazandó jogot, a jelen felhasználási feltételeket, vagy a CERATIZIT-vel kötött egyéb megállapodását.
Törvényes érdekeinek biztosítása érdekében a CERATIZIT fenntartja a jogot, hogy ideiglenesen részben vagy teljes egészében zárolja a felhasználó hozzáférését, amennyiben konkrét bizonyítéka van arra, hogy a felhasználó megszegi vagy megszegte a jogszabályi rendelkezéseket, vagy a jelen felhasználási feltételekből eredő kötelezettségeit.
A CERATIZIT fenntartja a jogot a lehetséges további igényei érvényesítésére.
A CERATIZIT haladéktalanul tájékoztatja a felhasználót, ha letiltotta a fiókját, és tájékoztatást nyújt a letiltás okairól. Kérjük, hogy ilyen esetben válaszoljon a tájékoztatásra. Ha ennek a kérésnek ésszerű időn belül nem tesz eleget, akkor a CERATIZIT jogosulttá válik a szerződés felmondására. Ebben az esetben nem illeti meg kártérítés a felhasználót.

9 A CERATIZIT FELELŐSSÉGE
A CERATIZIT következetesen igyekszik biztosítani, hogy a szolgáltatásai megszakítás nélkül hozzáférhetőek legyenek, valamint hogy az adattovábbítás hibamentes legyen, az internet természetéből fakadóan azonban erre nem vállalhat szavatosságot.
A CERATIZIT felelőssége nem korlátozható abban az esetben, ha a kár oka a CERATIZIT szándékos vagy súlyosan gondatlan kötelezettségszegése.
A CERATIZIT felelős továbbá minden olyan alapvető kötelezettség gondatlan megszegéséért, amely a szerződés céljának elérését veszélyezteti, valamint minden olyan kötelezettség megszegéséért, amelyre a szerződésszerű teljesítés érdekében szükség van, és amelynek betartását a Vevő általában elvárhatja. Ilyen esetben azonban a CERATIZIT nem felelős az adott szerződéstípusra tipikusan jellemző, előrelátható károkért.
A CERATIZIT a jogszabályok által megengedett mértékig mentesíti magát mindenfajta felelősség alól. Ez a felelősségkorlátozás nem vonatkozik harmadik személy halálának okozása, testi épségének vagy egészségének megsértése, garanciális ígéret megszegése, illetve csalárd módon eltitkolt hiba esetére.

10 KIEGÉSZÍTŐ RENDELKEZÉSEK
A CERATIZIT fenntartja a jogot, hogy – legalább két héttel korábbi tájékoztatás mellett – bármikor módosítsa a CERATIZIT-szolgáltatásokat és azok igénybevételének szabályait – a jelen felhasználási feltételeket is beleértve.

11 SZERZŐDÉSKÖTÉS
A Weboldalon kínált termékek megrendelésével Ön adásvételi szerződés megkötésére tesz ajánlatot. Szerződéses partnere az az értékesítő társaság lesz, amelyhez az oldal irányította. Az értékesítő társasággal kötött megállapodásra az e társasággal elfogadott rendelkezések vonatkoznak. Az adásvételi szerződés azonban mindaddig nemlétezőnek minősül, amíg a megrendelt árut fel nem adták Önnek, és feladást egy második emailben, vagy egyéb módon vissza nem igazoltuk (A feladás visszaigazolása).  Ha a megrendelését nem egy csomagban szállítják, akkor külön feladás-visszaigazolást kaphat az egyes csomagokról. Ilyen esetben külön adásvételi szerződést csatolunk valamennyi feladás-visszaigazoláshoz a feladott termékekre vonatkozóan.

12 KAPCSOLATTARTÁS
Ezt a weboldalt a CERATIZIT Deutschland GmbH üzemelteti.
Elérhetőségek:
CERATIZIT Deutschland GmbH, Daimlerstraβe 70, D 87437
Bejegyezve Németországban, cégjegyzékszám: HRB3524 AG Kempten
Bejegyző cégbíróság: Amtsgericht Kempten
Közösségi adószám: DE128784928
info.deutschland@ceratizit.com
Telefon: +4983157010 - 0
Fax: +4983157010 - 3559

13 EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Ha valamely felhasználási feltétel bármilyen okból érvénytelen, semmis vagy végrehajthatatlan, a feltételt tartalmazó rendelkezés többi része akkor is érvényesnek tekintendő, és a változás nem befolyásolja a többi rendelkezések érvényességét vagy végrehajthatóságát..