W celu zapewnienia usług na najwyższym poziomie strona ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony zgadzasz się na używanie plików cookies. W celu uzyskania dalszych informacji zobacz proszę naszą politykę prywatności.

My, CERATIZIT Deutschland GmbH jesteśmy odpowiedzialni za zamieszczoną na naszej stronie internetowej ofertę online i jako dostawca usługi online zobowiązani jesteśmy do poinformowania Państwa na początku wizyty w naszym serwisie internetowym jasnym i prostym językiem o charakterze, zakresie i celu gromadzenia oraz wykorzystywania danych osobowych w precyzyjnej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie. Treść informacji musi być dla Państwa dostępna w każdym czasie. Dlatego też jesteśmy zobowiązani do poinformowania Państwa, jakie dane osobowe są przez nas zbierane i wykorzystywane. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

Przywiązujemy dużą wagę do bezpieczeństwa Państwa danych i zgodności ich przetwarzania z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych podlega obowiązującym przepisom prawa europejskiego i krajowego.

Chcemy zapoznać Państwa z naszą Polityką Prywatności zamieszczoną poniżej oraz poinformować, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe i jak mogą się Państwo z nami skontaktować:

CERATIZIT Deutschland GmbH 
Claude Sun, Gerhard Bailom 
Daimlerstr. 70
D-87437 Kempten
info.deutschland(at)ceratizit.com 
Web: www.cuttingtools.ceratizit.com
Tel.: +49 831 57010-0
Fax: +49 831 57010-3559 

Nasz Inspektor Ochrony Danych:
Dr. Gerhard KERCKHOFF
Head of Legal Department 
CERATIZIT S.A.
101, Route de Holzem, LU-8232 Mamer, Luxembourg 
T +352 31 20 85-302 \ F. +352 31 19 11
gerhard.kerckhoff@ceratizit.com

A.      Postanowienia ogólne

W niniejszej Polityce Prywatności forma męska używana jest w odniesieniu do obu płci wyłącznie celem uproszczenia. Nie ma to na celu jakiejkolwiek dyskryminacji.

Pojęcia takie jak „dane osobowe” lub „przetwarzanie” należy definiować zgodnie z art. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Dane osobowe użytkowników przetwarzane w ramach naszej oferty online obejmują dane użytkownika (np. nazwiska oraz adresy klientów), dane dotyczące umowy (np. wykorzystane usługi, nazwiska osób kontaktowych, informacje dotyczące płatności), dane o użytkowaniu (np. odwiedzane strony internetowe naszej internetowej oferty, zainteresowanie naszymi produktami) i dane dotyczące treści (np. wpisy w formularzu kontaktowym).

Przez „Użytkownika” rozumieć należy wszystkie kategorie osób, których dane osobowe są przetwarzane. Przykładowo, dotyczy to naszych partnerów biznesowych, klientów, osoby zainteresowane naszą ofertą oraz inne osoby wyświetlające naszą ofertę online.

B.       Postanowienia szczegółowe

Polityka prywatności

Gwarantujemy, że zbieramy, przetwarzamy, przechowujemy i wykorzystujemy Państwa dane wyłącznie w celu obsługi Państwa zapytań oraz dla naszych celów wewnętrznych, a także w celu świadczenia usług zamówionych przez Państwa lub w celu dostarczenia treści.

Podstawy przetwarzania danych

Przetwarzamy dane osobowe użytkowników wyłącznie w zgodzie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że dane osobowe użytkowników są przetwarzane wyłącznie wtedy, gdy prawo na to zezwala, tj.:

 - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (np. do obsługi zamówień), dostarczenia usług online, lub też wymagane jest przez przepisy prawa,

- wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych,

- dane przetwarzane są na podstawie naszych uzasadnionych interesów w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, (polegających na analizie i optymalizacji, zapewnieniu funkcjonalności i bezpieczeństwa naszej oferty online, w szczególności w celu pomiaru zasięgu, tworzenia profili[IG4]  w celach reklamowych i marketingowych i gromadzenie danych dostępowych, jak również korzystania z usług podmiotów trzecich).

Podstawy przetwarzania danych opisane powyżej wynikają z następujących przepisów RODO:

- Zgoda: art. 6 ust. 1 a) oraz art. 7 RODO,

- Przetwarzanie w celu wykonania naszych usług i podejmowanie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy: art. 6 ust. 1 b) RODO,

- Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych: art. 6 ust. 1 b) RODO,

- Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesów: art. 6 ust. 1 f) RODO.

Przekazywanie danych podmiotom trzecim

Dane będą przekazywane podmiotom trzecim wyłącznie wtedy, gdy będzie to zgodne z przepisami prawa. Przekazujemy dane użytkowników podmiotom trzecim jedynie wówczas, gdy jest to niezbędne, na przykład w celu wykonania umowy lub na podstawie naszego uzasadnionego interesu polegającego na efektywnym prowadzeniu naszego przedsiębiorstwa. Jeśli korzystamy z podwykonawców w celu świadczenia naszych usług, podejmujemy odpowiednie środki zaradcze, jak również środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych zgodnie z odpowiednimi wymogami prawnymi[IG5] . 

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Przez państwa trzecie należy rozumieć państwa, w których RODO nie stanowi bezpośrednio obowiązującego prawa. Dotyczy to zasadniczo wszystkich krajów spoza Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dane są przekazywane (Google Maps, DoubleClick) do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Zapewniamy, że  istnieją odpowiednie gwarancje zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych oraz że przysługują Państwu skuteczne środki ochrony prawnej.

 Kopie takich gwarancji mogą Państwo uzyskać, otwierając następujące linki:  

◾Tarcza Prywatności: https://www.privacyshield.gov/list   

◾Standardowe klauzule umowne: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:039:0005:0018:DE:PDF

Okres przechowywania Państwa danych osobowych

Przestrzegamy zasad ograniczenia przechowywania i minimalizacji danych. Oznacza to, że przechowujemy dane, które nam Państwo przekazali, tylko tak długo, dopóki jest to konieczne do realizacji wyżej wymienionych celów lub przez okres przechowywania określony przepisami prawa. Po osiągnięciu celu przetwarzania lub po upływie określonych okresów ich przechowywania dane zostaną usunięte lub dostęp do danych zostanie ograniczony, zgodnie z wymogami prawa[IG6] .

W tym celu stworzyliśmy wewnętrzne regulacje, tak aby zapewnić przestrzeganie wymaganych prawem procedur.

Kontakt z CERATIZIT Deutschland GmbH

Jeśli kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, wyrażają Państwo tym samym zgodę na komunikację elektroniczną. Gdy kontaktują się Państwo z nami, gromadzimy Państwa dane osobowe. Dane gromadzone w przypadku skorzystania z formularza kontaktowego mogą Państwo zobaczyć w danym formularzu kontaktowym. Państwa dane będą przesyłane w bezpieczny sposób (w szyfrowanym kanale transmisji SSL). Podane informacje będą przechowywane wyłącznie w celu rozpatrzenia zapytania i ewentualnych pytań dodatkowych.

Przetwarzanie danych  będzie się odbywało w oparciu o następujące podstawy prawne:

- Przetwarzanie w celu wykonania naszych usług i podejmowanie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy: art. 6 ust. 1 b) RODO

- Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesów: art. 6 ust. 1 f) RODO.

Używamy oprogramowania do przechowywania danych klientów (system CRM) lub podobnego oprogramowania w oparciu o nasze uzasadnione interesy (w celu zapewnienia szybkiej i skutecznej obsługi zapytań użytkowników).

W tym celu zawarliśmy z dostawcą umowę dotyczącą przetwarzania danych, na mocy której dostawca zobowiązany jest do przetwarzania danych użytkownika wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z unijnymi standardami ochrony danych.

Zwracamy uwagę, że wiadomości e-mail mogą być odczytywane lub modyfikowane bez autoryzacji i w sposób niedostrzegalny w trakcie transmisji. Pragniemy również zwrócić uwagę na fakt, że używamy oprogramowania do filtrowania niechcianych wiadomości e-mail (filtr spamu). Filtr spamu może odrzucać wiadomości e-mail, jeśli zostały błędnie zidentyfikowane jako spam z powodu niektórych funkcji.

Jakie prawa Państwu przysługują?

1)       Prawo dostępu – mają Państwo prawo do bezpłatnego uzyskania informacji o dotyczących Państwa danych, które przechowujemy. Na żądanie, poinformujemy Państwa w formie pisemnej, zgodnie z obowiązującym prawem, które dotyczące Państwa dane osobowe przechowujemy. Obejmuje to także informację o źródle pozyskania i odbiorcach Państwa danych, a także celu ich przetwarzania.

2)       Prawo do sprostowania danych – mają Państwo prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe. Mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych, szczególnie gdy kwestionują Państwo prawidłowość przetwarzanych danych.

3)       Prawo do zablokowania danych – Mogą Państwo  także zablokować swoje dane. Takie dane muszą być przechowywane w pliku blokującym do celów kontrolnych, aby zapewnić ciągłe blokowanie danych[IG8] .

4)       Prawo do usunięcia danych - Mogą Państwo również poprosić o usunięcie swoich danych osobowych, pod warunkiem, że nie istnieją ustawowe wymogi zobowiązujące nas do ich przechowywania. Jeśli taki wymóg istnieje, na żądanie możemy zablokować[CA9]  Państwa dane. Jeśli zaistnieją ku temu podstawy prawne, usuniemy Państwa dane osobowe, nawet bez odpowiedniego żądania z Państwa strony.

5)       Prawo do przenoszenia danych – Mogą Państwo zażądać, abyśmy przekazali Państwu dotyczące Państwa dane osobowe w formacie umożliwiającym ich transmisję w inne miejsce.

6)       Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych):

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

fax: 22 531-03-01

Infolinia: 606-950-000

https://uodo.gov.pl/pl/134/233

7)       Prawo do sprzeciwu – Mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych dla naszych wewnętrznych celów, ze skutkiem na przyszłość. W tym celu wystarczające będzie wysłanie nam wiadomości e-mail na ten temat na adres: lenz@deutsche-datenschutzkanzlei.de[IG10] . Wniesienie sprzeciwu nie wpłynie jednak na legalność operacji przetwarzania danych, które przeprowadziliśmy do tego momentu. Nie ma również wpływu na przetwarzanie danych w oparciu o inne podstawy prawne, takich jak podjęcie czynności w celu zawarcia umowy (patrz wyżej).   

Ochrona Państwa danych osobowych

Wdrażamy umowne, organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa z uwzględnieniem aktualnego stanu wiedzy technicznej, w celu zapewnienia zgodności przetwarzania danych z przepisami prawa oraz w celu ochrony przetwarzanych przez nas danych przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem oraz dostępem osób nieupoważnionych.

Środki bezpieczeństwa obejmują w szczególności szyfrowaną transmisję danych pomiędzy Państwa przeglądarką a naszym serwerem. W tym celu stosowana jest 256-bitowa technologia szyfrowania SSL (AES 256). Obejmuje to Państwa adres IP.

Państwa dane osobowe będą chronione zgodnie z następującymi punktami (wyciąg):

a)       Zapewnienie poufności danych osobowych

W celu ochrony poufności przechowywanych przez nas danych osobowych podjęliśmy odpowiednie środki w celu kontroli dostępu[IG11] .

b)       Zachowanie integralności danych osobowych

W celu zachowania integralności Państwa danych osobowych, które przechowujemy, podjęliśmy odpowiednie środki w celu kontroli dystrybucji i wprowadzania danych.

c)       Zabezpieczanie dostępności danych osobowych

Aby utrzymać dostępność danych osobowych przechowywanych u nas, podjęliśmy odpowiednie środki w celu kontroli zamówień i dostępności.

Stosowane środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem wiedzy technicznej. Pomimo podjętych środków ostrożności, z uwagi na niepewny charakter Internetu nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa transferu danych do naszej oferty online. Z tego powodu każdy transfer danych od Państwa do naszej oferty online odbywa się na Państwa ryzyko.

Ochrona nieletnich

Osoby poniżej 16. roku życia mogą przekazywać nam swoje dane osobowe jedynie za wyraźną zgodą opiekuna prawnego. Dane te przetwarzane będą zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Cookies

Używamy plików cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe przechowywane lokalnie w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej. Pliki cookies umożliwiają rozpoznanie przeglądarki internetowej. Pliki są używane, aby pomóc przeglądarce w poruszaniu się po ofercie online i aby móc w pełni korzystać ze wszystkich funkcji.

Nasza oferta online wykorzystuje: Pliki cookies przeglądarki

Kontrola plików cookie przez użytkownika

Pliki cookies przeglądarki: Mogą Państwo skonfigurować opcje wszystkich swoich przeglądarek tak, aby akceptowały pliki cookies wyłącznie na żądanie. Mogą Państwo także ustawić w opcjach przeglądarki akceptowanie plików cookies, których strony Państwo aktualnie odwiedzają. Wszystkie przeglądarki zapewniają funkcjonalność umożliwiającą selektywne usuwanie plików cookies. Akceptację plików cookies można również całkowicie wyłączyć, jednakże może to wpłynąć na wygodę przeglądania naszej oferty online.  

Używanie First-Party Cookies (Google Analytics Cookies)

Pliki Google Analytics Cookies zapisują:

- Unikalnych użytkowników - pliki cookie Google Analytics zbierają i grupują Państwa dane. Wszystkie działania podczas wizyty są podsumowane. Ustawiając pliki cookies Google Analytics, rozróżnia się użytkowników i unikalnych użytkowników.

- Aktywność użytkownika - pliki cookie Google Analytics przechowują również dane dotyczące czasu rozpoczęcia i zakończenia wizyty w ofercie online oraz liczby stron, które Państwo przeglądali. Po zamknięciu przeglądarki lub gdy użytkownik pozostaje bezczynny przez dłuższy czas (domyślnie 30 minut), sesja użytkownika kończy się, a plik cookie rejestruje wizytę jako zakończoną. Data i godzina pierwszej wizyty również są rejestrowane. Ponadto rejestrowana jest łączna liczba odwiedzin na danego użytkownika. Link zewnętrzny: http://www.google.com/analytics/terms/de.html  

Mogą Państwo zapobiec przekazywaniu Google danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z oferty online (w tym adresu IP), a także przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując we wtyczce przeglądarki następujący link zewnętrzny: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Więcej informacji znajdą Państwo w „usłudze analizy sieci Google Analytics / Universal Analytics”.

Korzystanie z plików cookie podmiotów trzecich

W naszej ofercie online podmioty trzecie wykorzystują własne pliki cookies (Third-Party-Cookies) do przesyłania tekstów redakcyjnych lub reklam. Zewnętrzni dostawcy podlegają również rygorystycznym wymogom ochrony danych w zakresie przetwarzania danych osobowych.   

Żywotność używanych plików cookies

Pliki cookies są zarządzane przez serwer internetowy naszej oferty online. Oferta online wykorzystuje:

Przejściowe pliki cookies / sesyjne pliki cookies (jednorazowe użycie)

Żywotność: do momentu zamknięcia niniejszej oferty online

Trwały plik cookie (trwałe rozpoznawanie przeglądarki)

Żywotność: maksymalnie 2 lata

Wyłączanie i usuwanie plików cookies (opt-out)

Każda przeglądarka internetowa oferuje możliwość ograniczania i usuwania plików cookies. W celu uzyskania dodatkowych informacji, mogą Państwo odwiedzić następujące strony internetowe:

◾Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-GB/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9

◾Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

◾Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

◾Safari: https://support.apple.com/de-de/HT201265

Google Analytics/Universal Analytics serwis do analizy stron internetowych

Korzystamy z Google Analytics, usługi analizy stron internetowych Google Inc. („Google";). Google Analytics używa „cookies", plików tekstowych, które są przechowywane na Państwa komputerze i pozwalają nam analizować sposób korzystania z oferty online. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z tej oferty online są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dane będą zatem przekazywane do kraju trzeciego. Zapewnia się istnienie odpowiednich/wystarczających gwarancji oraz egzekwowalnych praw i skutecznych środków odwoławczych.

Kopie odpowiednich gwarancji można uzyskać klikając w poniższe linki:

◾Tarcza prywatności: https://www. privacyshield.gov/list

◾Standardowe klauzule umowne: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:039:0005:0018:DE:PDF

Jeśli jednak w naszej ofercie online zostanie aktywowana anonimizacja IP, Państwa adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących sygnatariuszami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Tylko w wyjątkowych przypadkach Państwa pełny adres IP zostanie przeniesiony przez Google na serwer w USA i tam skrócony. Google będzie korzystała z tych informacji w naszym imieniu w celu oceny korzystania z oferty online, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia nam dalszych usług w związku z korzystaniem z oferty online i korzystania z Internetu. Adres IP przekazany z Państwa przeglądarki przez Google Analytics nie jest łączony przez Google z żadnymi innymi danymi. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zapobiec zapisywaniu plików cookies. Pragniemy jednak wyjaśnić, że w tym przypadku może się zdarzyć, że nie będziecie Państwo mogli w pełni wykorzystać wszystkich funkcji oferty online.

Należy zwrócić uwagę, że ta oferta online korzysta z Google Analytics z rozszerzenia: anonymizeIp()" i dlatego, adresy IP są przetwarzane tylko w formie niekompletnej, aby wykluczyć bezpośrednie odniesienie osobiste.

Wykorzystujemy również raporty Google Analytics do zbierania danych demograficznych i zainteresowań.

Dane przesłane przez Spółkę i powiązane z plikami cookies, nazwami użytkowników (np. identyfikatory użytkowników) lub identyfikatory reklamowe zostaną automatycznie usunięte po upływie 14 miesięcy. Usunięcie danych, których okres przechowywania został osiągnięty, następuje automatycznie raz w miesiącu. Więcej informacji na temat warunków użytkowania i prywatności można znaleźć na stronie https://www.google.com/analytics/terms/de.html  lub https://policies.google.com/?hl=de

Można również zapobiec przekazywaniu i przetwarzaniu przez Google danych generowanych przez pliki cookies i związanych z korzystaniem przez użytkownika z oferty online (w tym adresu IP użytkownika) poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Alternatywą dla wtyczki do przeglądarki lub w przeglądarkach urządzeń przenośnych, należy kliknąć poniższy link, aby ustawić rezygnację z plików cookies, który uniemożliwi Google Analytics zbieranie danych w ramach tej oferty online w przyszłości (ta rezygnacja z plików cookies działa tylko w tej przeglądarce i tylko dla tej domeny; jeśli usunięte zostaną pliki cookie w tej przeglądarce, należy ponownie kliknąć ten link): ⇒ Wyłącz Google Analytics.

Usługa analizy stron internetowych Google DoubleClick by Google

Spółka używa narzędzia marketingowego DoubleClick firmy Google udostępnionego przez Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („DoubleClick";).

DoubleClick używa plików cookies do wyświetlania reklam, które są istotne dla użytkowników, w celu poprawy raportów dotyczących wykonania kampanii lub w celu uniemożliwienia użytkownikowi wielokrotnego oglądania tych samych reklam. Google używa cookie ID w celu określenia, które reklamy są uruchomione w jakiej przeglądarce i może zapobiec ich wielokrotnemu wyświetlaniu.

Ponadto DoubleClick używa identyfikatorów plików cookies do śledzenia tak zwanych konwersji związanych z żądaniami reklam, na przykład jeśli użytkownik zobaczy reklamę DoubleClick, a następnie przejdzie na stronę internetową reklamodawcy poprzez tę samą przeglądarkę oraz dokona tam zakupu. Według Google, pliki cookies DoubleClick nie zawierają osobistych informacji umożliwiających identyfikację osoby. Dzięki zastosowanym narzędziom marketingowym przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Spółka nie ma żadnej kontroli nad zakresem i dalszym wykorzystaniem danych zgromadzonych za pomocą tego narzędzia przez Google i w związku z tym informujemy Państwa zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, że integrując DoubleClick, Google otrzymuje informacje o tym, że użytkownik uzyskał dostęp do odpowiedniej części naszej strony internetowej lub kliknął reklamę od nas. Jeśli użytkownik jest zarejestrowany w usłudze świadczonej przez Google, Google może powiązać wizytę na naszej stronie z jego kontem. Nawet jeśli nie jesteście Państwo zarejestrowani w Google lub nie jesteście zalogowani, możliwe jest, że dostawca znajdzie i zapisze Państwa adres IP.

Możecie Państwo zrezygnować z udziału w tym procesie śledzenia, wyłączając pliki cookies do śledzenia konwersji. W tym celu należy ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała pliki cookies z domen www.googleadservices.com, https://www.google.de/settings/ads[CA12] , ale należy pamiętać, że to ustawienie zostanie usunięte w przypadku usunięcia plików cookies. Alternatywnie, możecie Państwo odwiedzić stronę internetową Digital Advertising Alliance, aby dowiedzieć się więcej na temat używania plików cookies i ustawień systemu. Ponadto, możecie Państwo ustawić przeglądarkę tak, aby informowała ona Państwa o ustawianiu plików cookie i zezwalała na ich stosowanie tylko w indywidualnych przypadkach, pozwalała na ustawianie plików cookies dla określonych przypadków lub ogólnie wykluczała ustawianie plików cookies. Wyłączenie plików cookies może ograniczyć funkcjonalność naszej oferty online.

Google LLC z siedzibą w USA posiada certyfikat „Tarczy prywatności", który gwarantuje zgodność z poziomem ochrony danych mającym zastosowanie w UE. Więcej informacji na temat zasad ochrony danych osobowych DoubleClick firmy Google można znaleźć na stronie: http://www.google.de/policies/privacy

Korzystanie z YouTube

Nasza strona internetowa zawiera funkcje serwisu YouTube niezbędne do oglądania i odtwarzania filmów. Funkcje te oferuje YouTube, LLC 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA. Więcej informacji możecie Państwo znaleźć w Polityce Prywatności serwisu YouTube.

Zgodnie z informacjami z serwisu YouTube, wykorzystuje on rozszerzony tryb prywatności, który przechowuje informacje o użytkowniku tylko wtedy, gdy ogląda on film(y).

Kiedy rozpoczyna się odtwarzanie wbudowanych filmów YouTube, YouTube używa plików cookies do zbierania informacji o zachowaniu użytkowników. Według YouTube służą one, między innymi, do zbierania statystyk wideo, poprawy przyjazności serwisu dla użytkownika i zapobiegania nadużyciom. Niezależnie od odtwarzania wbudowanych filmów wideo, w każdym przypadku, gdy nasza oferta online jest dostępna, zapisywane jest łącze do sieci Google DoubleClick, co może spowodować dalsze operacje przetwarzania danych, na które Spółka nie ma żadnego wpływu.

Więcej informacji na temat używania plików cookie w serwisie YouTube można znaleźć w polityce prywatności serwisu YouTube pod adresem: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube

Sieci społecznościowe

Oprócz obecności w sieci, mamy również konta na różnych platformach społecznościowych, do których można dotrzeć za pomocą odpowiednich przycisków na naszej stronie internetowej. Gdy odwiedzacie Państwo jedną z tych platform, możliwym jest, że Państwa dane osobowe mogą zostać przesłane do dostawcy sieci platform społecznościowych. Nie można wykluczyć, że oprócz przechowywania danych, które użytkownik fizycznie pozostawi na platformie mediów społecznościowych, inne informacje mogą być również  przetwarzane przez dostawcę sieci platform społecznościowych.

Ponadto dostawca sieci platform społecznościowych może potencjalnie przetwarzać niektóre z najważniejszych informacji dotyczących systemu komputerowego, z którego Państwo korzystają w celu uzyskania dostępu do platformy - na przykład adres IP, typ procesora i wersję przeglądarki wraz z wtyczkami.

Jeśli są Państwo już zalogowani na osobiste konto użytkownika w danej sieci w momencie odwiedzania jednej z tych platform, sieć może połączyć tę wizytę z Państwa kontem.

Aby dowiedzieć się więcej na temat zakresu i celu gromadzenia danych na odpowiedniej platformie społecznościowej, jak również sposobu przetwarzania danych i związanych z tym praw, należy zapoznać się z odpowiednimi regulaminami na stronach internetowych:

Twitter: https://twitter. com/de/privacy

Instagram: https://help. instagram. com/155833707900388

LinkedIn: https://www. linkedin. com/legal/privacy-policy [CA13] 

Pragniemy również Państwa poinformować, że nasza strona internetowa zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych, na których Spółka nie sprawuje kontroli nad sposobem i zasadami przetwarzania danych.

Facebook

W przypadku wejścia na nasz fanpage na Facebooku, Facebook zbiera dane statystyczne, do których możemy następnie uzyskać dostęp. Obejmuje to informacje takie jak całkowita liczba odwiedzin strony, polubione strony, aktywności na stronach, zaangażowanie, odsłony wideo, zasięg postów, komentarze, udostępniane treści, odpowiedzi, liczba odwiedzających - mężczyzn i kobiet, pochodzenie - kraj i miasto, język oraz wizyty w wyszukiwarce do planowania tras. Informacje te wykorzystujemy do optymalizacji zawartości strony, np. w celu uatrakcyjnienia postów lub znalezienia najlepszego czasu na ich publikację.

Więcej informacji na temat gromadzenia danych na Facebooku można znaleźć na stronie: https://www.facebook.com/about/privacy

Facebook i Ceratizit Polska są współadministratorami danych w rozumieniu art. 26 RODO i ponoszą wspólną odpowiedzialność. Proszę zobaczyć następujący link dot. umowy z Facebookiem: https://www.facebook.com/legal/terms/page

Newsletter

Jeśli zapiszą się Państwo do naszego e-mailowego newslettera, zbierane będą Państwa dane osobowe. Dane te będą wykorzystywane do naszych własnych celów reklamowych realizowanych w formie e-mailowego newslettera, pod warunkiem udzielenia przez Państwa na to wyraźnej zgody w następujący sposób: „Tak, chciałbym zapisać się do newslettera! Akceptuję politykę prywatności".

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji newslettera, korzystając z linku podanego w newsletterze lub wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres: info.deutschland@ceratizit.com. Po rezygnacji z subskrypcji, Państwa adres e-mail zostanie natychmiast usunięty z naszej listy mailingowej newslettera i umieszczony w zabezpieczonym pliku w celu zapewnienia jego usunięcia.

Poprzez śledzenia newslettera, zachowanie użytkownika jest rejestrowane w spseudonimizowany sposób. Wiąże się to z dostępem do następujących spseudonimizowanych danych: odbiorcy, odbiorcy minus zwroty do nadawcy, odbiorcy w kolejce, odbiorcy pominięci, unikalny wskaźnik rezygnacji z subskrypcji, unikalne rezygnacje, wskaźnik zwrotów do nadawcy, zwroty do nadawcy (w tym zwroty twarde i miękkie), unikalny współczynnik otwarć, unikalne otwarcia, współczynnik otwarć, otwarcia, unikalny współczynnik klikalności, unikalne kliknięcia, współczynnik klikalności, rzeczywisty unikalny współczynnik klikalności, podział kliknięć odbiorców.

W celu dostarczenia newslettera współpracujemy z zewnętrznym dostawcą usług, Episerver GmbH, Wallstrasse 16, D-10179 Berlin, www.episerver.de . Państwa dane osobowe zostaną przekazane firmie Episerver GmbH w celu wysłania newslettera i będą przez nią przetwarzane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami.

Powierzenie danych osobowych w celu przetwarzania zamówień

Zebrane przez nas dane osobowe zostaną przekazane firmie transportowej, której na mocy zawartej umowy, powierzono wykonanie dostawy, o ile jest to konieczne do dostawy towaru. Dane przekazywane firmie transportowej ograniczone są jedynie do danych niezbędnych do realizacji dostawy towaru.  W ramach procesu płatności przekazywane są dane dotyczące płatności do określonego banku.

W przypadku świadczenia przez nas usług z wyprzedzeniem zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzenia oceny wiarygodności kredytowej w celu zabezpieczenia naszych uzasadnionych interesów. W przypadku firm jednoosobowych, CERATIZIT Polska przekazuje dane osobowe wymagane do oceny wiarygodności kredytowej do Bisnode Deutschland GmbH, Robert-Bosch-Str. 11, 64293 Darmstadt. Informacje kredytowe mogą zawierać wartości prawdopodobieństwa (wartości punktowe). O ile wartości punktowe są uwzględniane w wyniku oceny wiarygodności kredytowej, opierają się one na naukowo uznanej procedurze matematyczno-statystycznej. Obliczanie wartości punktowej obejmuje między innymi dane adresowe. Wynik oceny wiarygodności kredytowej jest wykorzystywany wyłącznie w celu podjęcia decyzji o nawiązaniu, wykonaniu lub rozwiązaniu stosunku umownego. Dane przekazane w ten sposób mogą być wykorzystywane przez ich odbiorcę wyłącznie w celu wykonania jego zadania. Jakiekolwiek inne wykorzystanie informacji jest niedozwolone.

W przypadku płatności przez PayPal, zapłaty kartą kredytową przez PayPal, polecenia zapłaty przez PayPal lub - tam, gdzie jest to oferowane – „przedpłata na konto"; przez PayPal, podczas procesu płatności przekazujemy dane dotyczące płatności do PayPal (Europe) S. a r. l. et Cie, S. C. A. , 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dalej zwany „PayPal"). PayPal zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia oceny zdolności kredytowej metod: płatności kartą kredytową za pośrednictwem PayPal, polecenia zapłaty za pośrednictwem PayPal lub - tam, gdzie jest to oferowane – „przedpłata na konto”. Wynik oceny wiarygodności kredytowej w odniesieniu do statystycznego prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania jest wykorzystywany przez PayPal do celów podjęcia decyzji o zaakceptowaniu danej metody płatności. Informacje kredytowe mogą zawierać wartości prawdopodobieństwa (wartości punktowe). O ile wartości punktowe są uwzględniane w wyniku oceny wiarygodności kredytowej, opierają się one na naukowo uznanej procedurze matematyczno-statystycznej. Obliczanie wartości punktowej obejmuje między innymi dane adresowe. W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących ochrony danych osobowych, w tym wykorzystanych biur informacji kredytowej, należy zapoznać się z polityką prywatności PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full  

Zmiany w naszej Polityce Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do okresowej zmiany niniejszej Polityki Prywatności w celu zapewnienia jej zgodności z obowiązującymi wymogami prawa lub w celu wprowadzenia zmian do naszych usług w Polityce Prywatności, na przykład przy wprowadzaniu nowych usług. Podczas Państwa następnej wizyty obowiązywać będzie nowa Polityka Prywatności. O zmianie Polityki prywatności, użytkownicy posiadający konto na stronie, będą każdorazowo powiadamiani.

Ochrona znaków towarowych

Każda wymieniona marka lub znak towarowy jest własnością danej firmy. Marki i nazwy wymieniane są wyłącznie w celach informacyjnych.

Przepisy szczególne dotyczące Rosji

W odniesieniu do użytkowników zamieszkałych na terenie Federacji Rosyjskiej obowiązują następujące zasady:

Wyżej wymienione usługi z naszej oferty online nie są przeznaczone dla obywateli Federacji Rosyjskiej, zamieszkałych w Rosji. 

Jeśli są Państwo obywatelami rosyjskimi zamieszkałymi na terenie Federacji Rosyjskiej, niniejszym wyraźnie informujemy Państwa, że wszelkie dane osobowe, które zostaną podane za pośrednictwem niniejszej oferty online, leżą w zakresie Państwa wyłącznej odpowiedzialności i podane są na Państwa własne ryzyko. Ponadto podając te dane, zgadzają się Państwo, że nie będą pociągać nas do odpowiedzialności za nieprzestrzeganie prawa Federacji Rosyjskiej.