W celu zapewnienia usług na najwyższym poziomie strona ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony zgadzasz się na używanie plików cookies. W celu uzyskania dalszych informacji zobacz proszę naszą politykę prywatności.

1. Postanowienia ogólne

1. Dla umowy obowiazuja wylacznie ponizsze Ogólne Warunki Sprzedazy, które obowiazuja odpowiednio takze w przypadku, jezeli przedmiotem umowy jest wykonanie dziela.
2. Warunki Zakupu Klienta nie sa wiazace. Warunki te nie staja sie czescia umowy i wiaza strony jedynie w przypadku, jezeli Dostawca zaakceptuje je wprost w formie pisemnej. W kazdym przypadku Klient zgadza sie z tym, aby w przypadku rozbieznosci lub sprzecznosci pomiedzy jego Warunkami Zakupu i Ogólnymi Warunkami Sprzedazy Dostawcy zastosowanie mialy jedynie te ostatnie. Brak wniesienia sprzeciwu, zrealizowanie dostawy lub wykonanie swiadczenia nie moga byc poczytane jako akceptacja obcych warunków handlowych.
3. Niniejsze Ogólne Sprzedazy obowiazuja równiez dla przyszlych umów i czynnosci, nawet wtedy, jezeli strony w danych przypadku nie uzgodnily tego wprost.
4. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedazy nie obowiazuja w odniesieniu do klienta bedacego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] polskiego kodeksu cywilnego.

2. Zawarcie umowy

1. Oferty Dostawcy nie sa wiazace. Jezeli oferta zawiera dane okreslajace ilosc, wymiary albo wage lub rysunki, to maja one jedynie charakter orientacyjny. O ile Klient zazyczy sobie zachowania dokladnych wymiarów, powinien zadanie to wyrazic wprost w zamówieniu.
2. Plany, rysunki i innego rodzaju dokumenty zostaja przekazane w celu zawarcia umowy oraz ewentualnie w celu jej realizacji. Dostawca zastrzega sobie prawo wlasnosci tych obiektów. Klientowi nie przysluguje prawo uzytkowania. Obiekty te nie moga zostac udostepnione osobom trzecim. W przypadku zerwania negocjacji oraz w przypadku, jezeli wyzej wymienione dokumenty nie beda niezbedne do wykonania umowy, Klient jest zobowiazany do ich zwrotu.
3. Wzory beda dostarczane jedynie za oplata.
4. O ile Klient udostepni wzory, plany, rysunki i innego rodzaju dokumenty, stosuje sie odpowiednio Punkt 2.2. Klient odpowiada wzgledem Dostawcy za naruszenie praw osób trzecich spowodowane zastosowaniem w/w obiektów. Dostawca nie jest zobowiazany do przeprowadzenia kontroli.
5. Umowa dochodzi do skutku poprzez zlozenie zamówienia przez Klienta i potwierdzenie przyjecia zamówienia przez Dostawce. Dla tresci umowy miarodajnym jest potwierdzenie przez Dostawce przyjecia zamówienia, chyba ze Klient w terminie trzech dni roboczych od otrzymania potwierdzenia przyjecia zamówienia sprzeciwi sie jego tresci. W przypadku braku potwierdzenia przyjecia zamówienia przyjecie zlozonej przez Klienta oferty zawarcia umowy nastepuje poprzez wykonanie zamówienia.
6. Zamówione ilosci moga wahac sie o plus minus 10 %. W kazdym przypadku zafakturowane zostana rzeczywiste ilosci dostarczone.
7. Zmiana lub uzupelnienie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. To samo dotyczy porozumienia o zniesieniu wymogu zachowania formy pisemnej.
8. Podane ceny są cenami netto, do których naliczony zostanie jeszcze podatek VAT w wysokości ustawowej. W cenach nie są zawarte koszty transportu i opakowania, które to koszty zostaną zafakturowane na Klienta również w przypadku dostawy CIP.
9. Jezeli po zawarciu umowy ceny surowców ulegna podwyzszeniu, Dostawca bedzie mial prawo odpowiednio podwyzszyc uzgodnione ceny. Prawo to nie przysluguje, jezeli okres pomiedzy zawarciem umowy i uzgodnionym w umowie terminem dostawy bedzie nie dluzszy niz cztery miesiace. Jezeli cena zostanie podwyzszona o wiecej niz 10 %, Kupujacy bedzie mial prawo w terminie dwóch tygodni od momentu powziecia informacji o podwyzszeniu ceny odstapic od umowy. Natomiast Dostawca bedzie mial prawo do odstapienia od umowy, jezeli w wyniku podwyzki cen surowców uzgodniona cena musialaby zostac podwyzszona o 20 % lub wiecej.

3. Dostawa

1. W razie watpliwosci poczytuje sie, ze termin dostawy biegnie od momentu wplywu zamówienia zlozonego przez Klienta, jednakze nie wczesniej niz przed wyjasnieniem wszystkich kwestii niezbednych do wywiazania sie z umowy i udostepnieniem przez Klienta wszelkich dokumentów i czesci. Okres ten przedluza sie o okres, który potrzebny jest na zalatwienie ewentualnych formalnosci wwozowych i wywozowych. Przedluza sie on ponadto o okres powstalej bez winy Dostawcy przeszkody (strajk i podobne) zaistnialej po stronie Dostawcy albo u jego poddostawcy lub podwykonawcy, jak równiez o okres ewentualnego przyslugujacemu Dostawcy prawa zatrzymania.
2. Dostawcy przysluguje prawo zatrzymania, dopóki Klient pozostaje w zwloce ze spelnieniem zobowiazan wynikajacych z niniejszej umowy lub z innej umowy wiazacej Strony, chyba, ze znaczenie tego zobowiazania jest nieznaczne i nie ma wplywu na wykonanie umowy przez Dostawce.
3. Klient moze odmówic przyjecia czesciowej dostawy jedynie wtedy, jezeli uwzgledniajac równiez uzasadnione interesy Dostawcy, przyjecie takiego swiadczenia naruszyloby jego uzasadniony interes.
4. Jezeli wysylka towarów zostanie opózniona na zyczenie Klienta, Dostawca ma prawo zazadac od niego dokonania przedplaty w uzgodniony sposób.
5. Termin dostawy uznaje sie za dotrzymany, jezeli towar zostanie wyslany w odpowiednim czasie lub jezeli Klient zostanie poinformowany o gotowosci do wykonania dostawy.

4.Wysylka

1. Przesyłka odbywa się CIP (Incoterms 2010).
2. Trase przesylki oraz srodek transportu okresla Dostawca zgodnie z zasadami slusznosci. Dostawca jest upowazniony równiez do dostawy towaru za pobraniem; zwiazane z tym koszty obciazaja Klienta.
3. Przygotowane do przesylki towary Klient powinien odebrac natychmiast po otrzymaniu informacji o gotowosci towaru do odbioru. W przeciwnym razie Dostawca ma prawo do przechowania towaru na koszt Klienta.
4. Widoczne szkody transportowe Klient powinien niezwlocznie zglosic przewoznikowi oraz utrwalic je w sporzadzonym wspólnie protokole.

5. Platnosc

1. Termin platnosci nie pomniejszonej o skonto ceny wynosi nie wiecej niz 30 dni od momentu otrzymania rachunku lub faktury. W rachunku lub fakturze moze zostac okreslony inny termin zaplaty.
2. Wylacza sie prawo potracenia i prawo zatrzymania. Nie obowiazuje to w przypadku potracenia, jezeli wierzytelnosc drugiej strony zostala uznana w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci lub prawomocnym orzeczeniem.
3. Dla opóznienia lub zwloki z platnoscia obowiazuja przepisy ustawowe, w szczególnosci przepisy art. 477 i 481 polskiego Kodeksu Cywilnego.
4. W przypadku opóznienia lub zwloki z platnoscia Dostawca ma prawo zakazac dalszej sprzedazy lub zbycia, dalszego uzywania tudziez dalszego przetwarzania lub obróbki dostarczonych towarów, a ponadto ma prawo zadac ich zwrotu do rak wlasnych.
5. Jezeli Klient popadnie w zwloke albo jezeli po zawarciu umowy ujawnia sie okolicznosci, które w wyniku przeprowadzonej rozumnej analizy sytuacji uzasadnia ryzyko, ze Klient nie wywiaze sie ze swoich zobowiazan finansowych, Dostawca bedzie mial prawo zadac od Klienta dokonania przedplaty.

6. Wykonanie i skutki niewykonania zobowiazan oraz odszkodowanie

1. Wady nalezy zglaszac niezwlocznie. Wady, które przy dolozeniu nalezytej starannosci nie mogly byc wykryte po przekazaniu, nalezy zglosic niezwlocznie po ich wykryciu. Zawiadomienie wymaga dla swej waznosci zachowania formy pisemnej oraz – po uprzednim przeslaniu tele faksem – przeslania listem poleconym. Klient jest zobowiazany do umozliwienia Dostawcy skontrolowania zgloszonych wad.
2. O ile Klientowi przysluguje prawo zadania usuniecia wad albo dostarczenia zamiast rzeczy wadliwej takiej samej ilosci rzeczy wolnych od wad, prawo wyboru nalezy do Dostawcy. Jezeli zadna z wyzej wymienionych mozliwosci nie okaze sie skuteczna albo w przypadku odmowy Klient ma prawo odstapic od umowy albo zadac obnizenia ceny.
3. Uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne wygasaja po uplywie roku od momentu przekazania rzeczy. Nie narusza to ewentualnych roszczen regresowych.
4. Roszczenie o zaplate odszkodowania przysluguje Klientowi jedynie w przypadku zamiaru lub razacego niedbalstwa Dostawcy. Powyzsze ograniczenie odpowiedzialnosci nie ma zastosowania do szkód wyniklych z naruszenia zycia, ciala albo zdrowia jak równiez do naruszenia zobowiazan, które stanowia istotny element umowy (istotne zobowiazanie umowne).

7. Zastrzezenie prawa wlasnosci

1. Dostawca zastrzega sobie prawo wlasnosci towaru bedacego przedmiotem dostawy do momentu uregulowania wszelkich zobowiazan Klienta wynikajacych ze stosunków handlowych z Dostawca. O ile w swietle prawa obowiazujacego w miejscu siedziby Klienta niniejsze zastrzezenie wlasnosci jest bezskuteczne, Klient jest zobowiazany poinformowac o tym fakcie Dostawce skladajac odpowiednie jednoznaczne oswiadczenie. W tym przypadku Klient zobowiazany jest zaoferowac Dostawcy równoznaczne zabezpieczenie. Zamiast tego Dostawca moze zazadac równiez wniesienia przedplaty.
2. Klient ma prawo do zbycia, uzytkowania lub obróbki towaru w ramach zwyklego obrotu handlowego. Prawo to Dostawca moze w kazdej chwili odwolac.
3. Na wypadek zbycia towaru na rzecz innego odbiorcy Klient przelewa niniejszym wierzytelnosci przyslugujace mu wzgledem tego odbiorcy. Dostawca niniejszym przelew ten przyjmuje. Klient ma prawo do sciagniecia tej wierzytelnosci, przy czym prawo to Dostawca moze w kazdej chwili odwolac. Dostawca jest upowazniony do dokonania zawiadomienia o przelewie, o ile Klient nie wywiaze sie terminowo ze swoich zobowiazan finansowych wzgledem Dostawcy. Klient jest zobowiazany do ujawnienia Dostawcy nazwiska/nazwy oraz adresu odbiorcy jak równiez podania wysokosci oraz daty wymagalnosci przelanej wierzytelnosci. Klient jest zobowiazany udzielic Dostawcy wedlug swoich najlepszych mozliwosci pomocy przy dochodzeniu naleznosci. O ile dalsze zbycie towaru nastapi lacznie z innymi przedmiotami, przelew wierzytelnosci ogranicza sie - odmiennie od dyspozycji zawartej w zdaniu 1 – do tej czesci wierzytelnosci, która odpowiada stosunkowi istniejacemu pomiedzy kwota faktury wystawionej za towary sprzedane z zastrzezeniem wlasnosci do wartosci wszelkich wierzytelnosci przyslugujacych Klientowi wzgledem jego odbiorcy.
4. Na wypadek przetworzenia lub obróbki towaru sprzedanego z zastrzezeniem wlasnosci strony ustalaja niniejszym co nastepuje: Dostawca bedzie wspólwlascicielem nowej rzeczy. Wielkosc udzialu odpowiada stosunkowi istniejacemu pomiedzy kwota faktury wystawionej za towary sprzedane z zastrzezeniem wlasnosci do wartosci nowej rzeczy. Punkt 7.3 stosuje sie odpowiednio.
5. Jezeli wartosc srodków bedacych przedmiotem zabezpieczenia przekroczy o 120 % wartosc zabezpieczonej w ten sposób wierzytelnosci, Dostawca zobowiazany jest - na wezwanie Klienta – do przeniesienia na Klienta wlasnosci srodków bedacych przedmiotem zabezpieczenia polegajacego na zastrzezeniu wlasnosci albo do zwrotnego przelania na Klienta wierzytelnosci przyslugujacych Klientowi wzgledem jego odbiorcy, przy czym prawo wyboru nalezy do Dostawcy.
6. Dostawca zostanie niezwlocznie poinformowany o kazdym przypadku utraty, zajecia, zniszczenia, badz uszkodzenia rzeczy stanowiacych przedmiot zabezpieczenia. Klient przelewa niniejszym na Dostawce przyslugujace mu z tego tytulu wzgledem osób trzecich wierzytelnosci, w szczególnosci wzgledem sprawcy albo ubezpieczenia.

8. Narzedzia

1. Narzedzia oraz formy, które Dostawca wyprodukowal lub nabyl w celu wykonania obowiazków wynikajacych z umowy, pozostaja wlasnoscia Dostawcy. Obowiazuje to równiez wtedy, jezeli Klient zostanie obciazony za te przedmioty.

9. Umowy o dostawy ciagle

1. W przypadku umów, które maja na celu ciagle zaopatrzenie Klienta, Klient zobowiazany jest do zadysponowania z odpowiednim wyprzedzeniem potrzebnymi ilosciami miesiecznymi i na tej podstawie do zazadania ich dostarczenia. W przeciwnym razie Dostawca ma prawo, po wyznaczeniu dodatkowego terminu, do okreslenia miesiecznej ilosci towarów i do zrealizowania na tej podstawie dostawy.
2. Jezeli laczna ilosc poszczególnych dostaw zrealizowanych na zadanie Klienta przekroczy ustalona ilosc calkowita, Dostawca ma prawo uzaleznic wydanie nadwyzki od zawarcia nowego porozumienia cenowego.

10. Postanowienia koncowe.

1. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu. Nie stosuje sie przepisów Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach miedzynarodowej sprzedazy towarów.