W celu zapewnienia usług na najwyższym poziomie strona ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony zgadzasz się na używanie plików cookies. W celu uzyskania dalszych informacji zobacz proszę naszą politykę prywatności.

Firma CERATIZIT i/lub jej spółki zależne („CERATIZIT”) zapewniają funkcjonalność witryny sieci Web oraz inne produkty i usługi dostępne dla użytkowników podczas korzystania z witryny „cuttingtools.ceratizit.com” („Witryna”) lub robienia na niej zakupów, używania produktów lub usług firmy CERATIZIT lub oprogramowania dostarczonego przez firmę CERATIZIT w jednym z powyższych kontekstów (zwanych łącznie „usługą firmy CERATIZIT” lub „usługami firmy CERATIZIT”). Firma CERATIZIT świadczy usługi z zastrzeżeniem warunków użytkowania wymienionych w tej witrynie.

1 DOZWOLONY UŻYTEK
Poniższe warunki użytkowania mają zastosowanie do wszystkich stosunków handlowych, w tym przyszłych, powstałych pomiędzy użytkownikiem a firmą CERATIZIT w związku z korzystaniem z usług firmy CERATIZIT.
Portal jest przeznaczony wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. W rozumieniu niniejszych warunków użytkowania podmiotami gospodarczymi są osoby fizyczne, osoby prawne lub prawnie ustanowione spółki komandytowe, które wykonują działalność handlową lub gospodarczą poprzez zawarcie wiążącej prawnie transakcji (zwane dalej „Klientami”).
Wiążące są jedynie niniejsze warunki użytkowania. Warunki klientów, które są sprzeczne z niniejszymi warunkami użytkowania lub od nich obiegają nie są uznawane.

2 OCHRONA POUFNOŚCI DANYCH
Należy zapoznać się z zasadami ochrony poufności danych.

3 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA
Jeżeli firma CERATIZIT kontaktuje się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej, ogłoszeń lub innych komunikatów zamieszczanych w witrynie lub w innej formie elektronicznej, wszelka treść tej komunikacji elektronicznej jest wiążąca dla obu stron, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

4 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
Cała treść witryny jest własnością firmy CERATIZIT lub podmiotów trzecich, które dostarczają treści lub udostępniają je na witrynie. Zastosowanie mają m.in. niemieckie i międzynarodowe przepisy dotyczące ochrony praw autorskich, patentów, znaków towarowych i baz danych.
Wszelkie prawa są zastrzeżone. Firma CERATIZIT i jej licencjodawcy, dostawcy, właściciele praw autorskich oraz inni dostawcy treści zastrzegają wszelkie prawa, które nie zostały im wyraźnie przyznane na mocy tych warunków użytkowania lub innych zapisów.
W szczególności zastosowanie mają następujące zapisy:
Używanie treści witryny, w tym jej fragmentów, w zakresie wykraczającym poza stosunek umowny, korzystanie z programów do gromadzenia i pozyskiwania danych oraz używanie znaków towarowych i oznaczeń firmy CERATIZIT jest zabronione. 
Używanie zestawów ramek lub technik tworzenia kopii w ramkach w celu kopiowania znaków towarowych, logo lub innych chronionych prawem autorskim informacji należących do firmy CERATIZIT (takich jak obrazy, tekst, układ lub format strony) bez wyraźnej pisemnej zgody firmy jest zabronione.
Używanie znaczników meta lub innego tekstu ukrytego obok nazwy lub znaków towarowych i logo firmy CERATIZIT bez wyraźnej pisemnej zgody firmy jest zabronione.
Użytkownik nie może modyfikować oprogramowania firmy CERATIZIT i może go używać wyłącznie w celu korzystania z usług firmy CERATIZIT świadczonych przez firmę CERATIZIT i tylko w zakresie, w jakim jest to dozwolone na mocy niniejszych warunków użytkowania.
Firma CERATIZIT szanuje prawa własności intelektualnej osób trzecich. Jeżeli użytkownik uważa, że jego prawa własności intelektualnej mogły zostać naruszone, należy poinformować o tym firmę CERATIZIT.

5 W SZCZEGÓLNOŚCI:  Dane oprogramowania CAD
Firma CERATIZIT udostępnia dane oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo (Computer Aided Design — CAD) dla pozycji katalogowych. Użytkownik może pobrać te dane nieodpłatnie. Dane oprogramowania CAD są dostarczane w celu ułatwienia wyboru narzędzia i nie stanowią dodatkowego opisu właściwości pozycji katalogowych. Użytkownik musi w każdym przypadku samodzielnie sprawdzić, czy stan narzędzia zakupionego od firmy jest zgodny ze stanem opisanym w umowie oraz czy narzędzie jest odpowiednie dla potrzeb użytkownika.
Użytkownik nie może modyfikować, przetwarzać, reprodukować, przekazywać ani udostępniać osobom trzecim pobranych danych oprogramowania CAD.

6 KONTO UŻYTKOWNIKA
Aby uzyskać bezpłatny dostęp do usług firmy CERATIZIT, użytkownik musi się zarejestrować. Do rejestracji ani uzyskania dostępu do usług firmy CERATIZIT nie są konieczne inne upoważnienia.
Po zakończeniu rejestracji tworzone jest konto klienta („Konto”). Po rejestracji użytkownik zostanie przekierowany do firmy handlowej, która jest również odpowiedzialna za sprzedaż w trybie offline. W przypadku zamówień złożonych za pośrednictwem portalu ta firma handlowa zawsze będzie kontrahentem klienta. 
Rejestracji mogą dokonywać jedynie osoby fizyczne z prawem do reprezentowania. Należy się upewnić, że wszystkie niezbędne dane wprowadzone podczas rejestracji są kompletne i poprawne. Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować firmę CERATIZIT o zmianach w tych danych.
Po rejestracji użytkownik wybiera hasło dostępu, które można zmienić w dowolnym momencie. Hasło dostępu należy utrzymywać w tajemnicy i nie wolno go przekazywać osobom trzecim. Podczas korzystania z usługi firmy CERATIZIT użytkownik odpowiada za zapewnienie poufności konta i hasła oraz za ograniczenie dostępu do komputera i, w zakresie dopuszczalnym na mocy obowiązującego prawa, przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane przy użyciu konta lub hasła użytkownika. Użytkownik powinien podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia, że hasło jest utrzymywane w tajemnicy i przechowywane w bezpiecznym miejscu, a w przypadku podejrzenia, że osoba trzecia poznała hasło użytkownika lub użyła hasła bez zezwolenia powinien niezwłocznie poinformować firmę CERATIZIT. Użytkownik odpowiada za zapewnienie, że wszelkie dane przekazywane firmie CERATIZIT są poprawne i kompletne oraz jest zobowiązany do poinformowania firmy CERATIZIT o wszelkich zmianach w tych danych. Użytkownik może przeglądać i aktualizować dane przekazane firmie oraz ustawienia konta w witrynie.
Użytkownik, który otrzymał prawo dostępu, zobowiązuje się do korzystania z usług firmy CERATIZIT wyłącznie w sposób zgodny z przeznaczeniem. Korzystanie z usług w sposób, który może zakłócić działanie lub spowodować uszkodzenie usług firmy CERATIZIT, uniemożliwić do nich dostęp lub wpłynąć na nie w inny sposób, jest zabronione. Użytkownik może korzystać z usług firmy CERATIZIT jedynie w zakresie dozwolonym na mocy obowiązującego prawa. Prawo użytkowania przyznane przez firmę CERATIZIT zostanie wycofane w przypadku nieprzestrzegania niniejszych warunków użytkowania.

7 CZAS TRWANIA UMOWY 
Umowa licencyjna zaczyna obowiązywać od momentu aktywacji konta. Umowa licencyjna nie jest ograniczona w czasie, jest niezbywalna i zapewnia niewyłączny dostęp do witryny online shop.
Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia umowy licencyjnej w dowolnym momencie.
Firma CERATIZIT może wypowiedzieć umowę licencyjną w dowolnym momencie z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia rozpoczynającego się od końca miesiąca. Prawo do zablokowania dostępu oraz do wypowiedzenia umowy z ważnych przyczyn nie ulega zmianie.

8 ZABLOKOWANIE
Firma zastrzega sobie prawo do wstrzymania udostępniania usług firmy CERATIZIT w witrynie w całości lub w części, do zamknięcia kont użytkowników lub ich usunięcia albo zmodyfikowania lub do usunięcia treści w przypadku naruszenia przez użytkownika obowiązujących przepisów prawa lub niniejszych warunków użytkowania albo innych umów zawartych pomiędzy firmą CERATIZIT a użytkownikiem.
W celu ochrony swoich interesów firma CERATIZIT zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania dostępu użytkownika w całości lub w części w przypadku posiadania dowodów, że użytkownik narusza lub naruszył przepisy prawa lub obowiązki wynikające z niniejszych warunków użytkowania.
Firma CERATIZIT zastrzega sobie prawo do dochodzenia ewentualnych dalszych roszczeń.
Firma CERATIZIT niezwłocznie poinformuje użytkownika o zablokowaniu jego konta oraz o powodach takiego działania. Użytkownik zostanie poproszony o komentarz dotyczący przedstawionych powodów zblokowania konta. Jeżeli użytkownik nie odpowie we właściwym czasie, firma CERATIZIT ma prawo do wypowiedzenia umowy. Użytkownik nie będzie uprawniony do zwrotu środków pieniężnych.

9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY
Firma CERATIZIT dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia, że jej usługi są stale dostępne i że transmisje są wolne od błędów. Jednak ze względu na charakter sieci internetowej firma nie jest w stanie tego zagwarantować.
Odpowiedzialność firmy CERATIZIT nie podlega żadnym ograniczeniom, o ile przyczyną wystąpienia szkody jest umyślne lub rażące zaniedbanie obowiązków przez firmę CERATIZIT.
Firma CERATIZIT ponosi również odpowiedzialność za zaniedbanie podstawowych obowiązków, których naruszenie zagraża realizacji umowy, lub za naruszenie obowiązków, które muszą być spełnione, aby umowa została prawidłowo zrealizowana i na których użytkownik regularnie polega. Firma CERATIZIT nie ponosi jednak odpowiedzialności za przewidywalne szkody typowe dla tego rodzaju umowy.
Firma CERATIZIT zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w zakresie dopuszczalnym na mocy obowiązujących przepisów prawa. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadku utraty życia, uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu osób trzecich, złamania promesy gwarancji lub świadomie ukrytej wady.

10 ZMIANY 
Firma CERATIZIT zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w usługach firmy CERATIZIT oraz w zasadach i warunkach ich świadczenia, w tym w niniejszych warunkach użytkowania, w dowolnym momencie, przy zachowaniu odpowiedniego okresu wypowiedzenia wynoszącego co najmniej dwa tygodnie.

11 ZAWARCIE UMOWY
Zamówienie produktu oferowanego w witrynie stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży. Kontrahentem użytkownika jest firma handlowa, do której użytkownik został skierowany. W przypadku umów zawartych z firmą handlową zastosowanie mają zapisy uzgodnione z tą firmą. Umowa sprzedaży zaczyna obowiązywać po wysłaniu zamówionego produktu do użytkownika i potwierdzeniu wysyłki w drugiej wiadomości e-mail lub w inny sposób (potwierdzenie wysyłki).  Jeżeli zamówienie zostało wysyłane w co najmniej dwóch paczkach, użytkownik może otrzymać oddzielne potwierdzenie wysyłki dla każdej paczki. W takim przypadku z każdym potwierdzeniem wysyłki powiązana jest oddzielna umowa sprzedaży produktów wymienionych w tym potwierdzeniu.

12 DANE KONTAKTOWE FIRMY
Tą witryną zarządza firma CERATIZIT Deutschland GmbH. Dane kontaktowe firmy:
CERATIZIT Deutschland GmbH, Daimlerstraβe 70, D 87437
Firma zarejestrowana w Niemczech, numer w niemieckim rejestrze handlowym: HRB3524 AG Kempten
Sąd prowadzący rejestr: Sąd rejonowy w Kempten
Numer identyfikacji podatkowej (nr VAT): DE128784928
Adres e-mail: info.deutschland@ceratizit.com
Numer telefonu:  +4983157010-0 
Faks: +4983157010-3559

13 INNE 
Jeżeli jedno z postanowień warunków użytkowania zostanie uznane za bezskuteczne, nieważne lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, postanowienie to zostanie wyłączone i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.
Do niniejszych warunków stosuje się przepisy prawa niemieckiego z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Sądami właściwymi są wyłącznie sądy niemieckie.