Condiţii de vânzare

Utilizatorul (în continuare „Furnizorul“) este o companie a grupului CERATIZIT, care îşi are sediul şi o mare uzină în Marele Ducat de Luxemburg

 

1.        Dispoziții generale

1.1      Prezentul contract cu clientul se bazează exclusiv pe Condiţiile generale de vânzare şi livrare ale Furnizorului (CGV) prezentate în continuare.

1.2      Aceste CGV au aplicabilitate exclusivă. Orice condiţii ale clientului, care contravin, sunt complementare sau diferă de aceste CGV nu au aplicabilitate, cu excepţia cazului în care Furnizorul şi-a exprimat explicit acordul, în scris, cu privire la o anumită situaţie particulară. Prezentele CGV se aplică şi în cazul în care Furnizorul execută fără rezerve pentru client o prestaţie, fiindu-i cunoscute condiţii ale acestuia care contravin sau diferă de prezentele CGV.

1.3      Prezentele CGV se aplică şi în cazul tranzacţiilor viitoare cu clientul, fără să fie necesar un acord individual explicit în acest sens.

1.4      Prezentele CGV nu se aplică în cazul în care clientul este consumator în sensul prevederilor legale.

2.       Contractare

2.1      Oferta Furnizorului nu reprezintă un angajament. În cazul în care oferta conţine date privind cantitatea, dimensiunile sau volumul sau desene, acestea sunt valabile doar cu aproximație. În cazul în care clientul doreşte respectarea unor dimensiuni exacte, el are obligația să menţioneze acest lucru explicit în comandă.

2.2      Contractul cu clientul se încheie prin comanda clientului si confirmarea comenzii de către Furnizor. Determinantă pentru conținutul contractului este confirmarea comenzii de către Furnizor, în măsura în care clientul nu exprimă obiecţii faţă de aceasta în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la primire. În lipsa unei confirmări scrise a comenzii, contractul se încheie prin efectuarea efectivă a comenzii/livrării mărfii.

2.3      În cazul în care există neclarităţi, preţurile indicate ale Furnizorului sunt preţuri nete franco fabrică (ex works, Incoterms 2010). Ele se pot mări cu cota TVA prevăzută de lege şi costurile de transport, asigurare şi/sau ambalare.

2.4      În măsura în care acest lucru este rezonabil pentru client în respectiva situaţie particulară, cantităţile livrate se pot situa peste sau sub cantităţile comandate cu până la 10% (zece procente), în cazul sculelor speciale fără stoc cu +/- 2 (două) bucăţi – în funcţie de care dintre cele două cantităţi este mai mare. Furnizorul facturează cantitatea livrată efectiv.

2.5      În cazul modificării preţurilor materiilor prime după încheierea contractului şi dacă intervalul dintre încheierea contractului şi livrarea conform prevederilor contractuale este de mai mult de 4 (patru) luni, Furnizorul are dreptul să ajusteze preţul convenit conform acestor modificări. Dacă preţul convenit se majorează cu peste 10% (zece procente) clientul se poate retrage din relaţia contractuală în decurs de 2 (două) săptămâni de la comunicarea majorării preţului. În această situaţie acelaşi drept îi revine şi Furnizorului.

3.        Livrare

3.1      În cazul în care există neclarităţi, termenul de livrare începe din ziua confirmării comenzii de către Furnizor, însă nu înainte de clarificarea tuturor amănuntelor necesare pentru îndeplinirea contractului şi de prezentarea tuturor documentelor, pieselor sau materialelor care trebuie puse la dispoziţie de către client sau - dacă este cazul - nu înainte de aprobarea unui desen de aprobare necesar de către client. Dacă este necesară rezolvarea modalităţilor de import şi export sau dacă Furnizorul face uz de un eventual drept de retenţie, termenul de livrare precum şi toate celelalte termene pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale se prelungesc cu intervalul de timp corespunzător, fără a se considera că Furnizorul se află în întârziere.

3.2      În cazuri de forţă majoră, precum şi al altor evenimente imprevizibile de care Furnizorul nu este responsabil şi care apar la Furnizor, la furnizorii sau la subcontractorii acestuia (de ex. fenomene naturale extraordinare, lipsa energiei sau a materiilor prime, război, atacuri teroriste, conflicte de muncă, întreruperi ale activităţii din cauze independente, dezordine socială, măsuri ale autorităţilor etc.) se aplică în mod corespunzător punctul 3.1, propoziţia 2.

3.3      Furnizorul este eliberat de obligaţia de livrare în cazul în care lui însuşi, din cauze de care nu este responsabil, nu îi sunt livrate la timp şi corect mărfurile comandate pentru îndeplinirea contractului.

3.4      Furnizorul dispune de un drept de retenţie câtă vreme clientul întârzie cu îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin din prezentul contract sau din alt contract încheiat cu Furnizorul, cu excepția cazului în care obligaţia respectiva este minoră si nu afectează îndeplinirea contractului de către Furnizor.

3.5      În lipsa altor prevederi convenite, termenul de livrare se considera respectat în cazul în care produsul a fost expediat la timp sau clientul a fost informat la timp cu privire la faptul ca produsele sunt gata de livrare.

3.6      În cazul în care, la dorinţa clientului, expediţia are loc la un moment ulterior celui prevăzut iniţial, Furnizorul are în continuare dreptul să pretindă plata în modalitatea convenită şi la momentul convenit.

3.7      Clientul are dreptul să refuze livrările parţiale doar în cazul în care - ţinând totodată cont şi de interesele legitime ale Furnizorului - acceptarea acestora nu ar fi rezonabilă pentru el.

3.8      În cazul contractelor cu livrare constantă către client, acesta are obligaţia de a comanda si de a solicita în prealabil şi în timp util cantităţile necesare. În cazul neîndeplinirii acestei obligaţii, Furnizorul are dreptul ca, după stabilirea unui termen suplimentar, să stabilească singur cantităţile de livrat şi să le livreze în concordanţă.

4.       Expedierea mărfurilor

4.1      În lipsa altor prevederi convenite, pericolul legat de predarea mărfurilor către expeditor sau transportator îi revine clientului, însă cel târziu în momentul în care marfa părăseşte uzina Furnizorului.

4.2      Ruta de transport şi mijlocul de transport vor fi selectate de Furnizor la propria sa discreție. Asigurarea mărfurilor trebuie comandată şi plătită de către client separat.

4.3      Dacă s-a convenit ridicarea mărfurilor de către client sau de către un reprezentant al acestuia, ridicarea trebuie să aibă loc imediat din momentul în care Furnizorul notifică faptul că marfa este gata de livrare. În caz contrar, Furnizorul are dreptul să depoziteze marfa pe costul clientului. Ridicarea mărfurilor trebuie să se facă în decursul programului de lucru obişnuit al Furnizorului.

4.4      În cazul în care în baza unui alt acord, în sensul punctului 4.1, Furnizorului îi revine pericolul menţionat şi după termenul specificat, clientul are obligaţia să notifice imediat firmei de transport orice daune cauzate de transport şi să le consemneze într-un proces verbal pe care îl va elabora împreună cu aceasta.

4.5      Pentru comenzi în valoare de mai puţin de 150,- EUR se calculează o taxă de procesare de 15,- EUR.

5.       Plata

5.1      Plata preţului convenit este scadentă în decurs de 30 (treizeci) zile de la data facturii, la valoare netă şi fără deducerea discounturilor.

5.2      În măsura în care nu s-a convenit altfel, în cazul sculelor pentru desen, al versiunilor speciale sau al proiectelor, plăţile se vor face astfel:

 •  1/3 avans după intrarea confirmării comenzii;
 • 1/3 după primirea livrării;
 • 1/3 la 14 zile după recepţie.

5.3      Furnizorul nu accepta plata prin cec sau bilet la ordin.

5.4      Clientul are dreptul la compensare şi retenţie numai în cazul în care contra-pretenţiile pe care le formulează în acest sens au fost stabilite pe cale legală sau au fost recunoscute în mod explicit de către Furnizor.

5.5      În cazul în care clientul se află în întârziere de plată, Furnizorul îi poate refuza acestuia revânzarea, continuarea utilizării sau prelucrarea mărfurilor livrate, în conformitate cu punctul 6.2 şi să solicite returnarea acestora, precum şi să îi calculeze clientului dobânzile de întârziere prevăzute de lege şi toate costurile legate de somaţii şi încasarea creanţei. Dreptul de a ridica pretenţii cu privire la daune mai ample cauzate de întârziere nu este afectat de această prevedere.

5.6      În cazul întârzierii clientului la plată sau a aflării ulterioare a unor circumstanţe care justifică suspiciunea că clientul nu îşi va putea îndeplini obligaţiile de plată, Furnizorul poate pretinde plata în avans pentru livrările viitoare.

6.        Rezerva dreptului de proprietate

6.1      Furnizorul îşi păstrează dreptul de proprietate asupra mărfurilor livrate („marfă care face obiectul rezervei dreptului de proprietate“) până la acoperirea tuturor creanţelor ce i se cuvin în raport cu clientul pe baza relaţiei de afaceri. În măsura în care, în conformitate cu legislaţia aplicabilă la sediul cumpărătorului, această rezervare a dreptului de proprietate nu are aplicabilitate, clientul trebuie să îl informeze în mod explicit în acest sens pe Furnizor şi să îi ofere o asigurare echivalentă. Furnizorul poate pretinde de la client şi plata în avans sau un acreditiv.

6.2      Dreptul la comercializare, utilizare sau procesare a mărfurilor în cadrul activităţii comerciale obişnuite îi este asigurat Clientului cu posibilitate de revocare în orice moment.

6.3      Prelucrarea/procesarea mărfii care face obiectul rezervei dreptului de proprietate de către client se face întotdeauna gratuit şi în numele şi din însărcinarea Furnizorului. În cazul în care clientul procesează marfa care face obiectul rezervei dreptului de proprietate cu alte obiecte, care nu aparţin Furnizorului, acestuia îi revine dreptul de coproprietate asupra noului articol în raport cu valoarea mărfii care face obiectul rezervei dreptului de proprietate. Aceeaşi prevedere se aplică şi în cazul în care marfa care face obiectul rezervei dreptului de proprietate este amestecată, combinată sau conectată cu alte obiecte care nu îi aparţin Furnizorului.

6.4      În cazul revânzării mărfii care face obiectul rezervei dreptului de proprietate sau al noului articol, clientul îi cesionează încă de pe acum Furnizorului, cu titlu de garanţie, creanţa care îi revine faţă de propriul său cumpărător în urma revânzării - în totalitate resp. la valoarea respectivei cote de coproprietate conform punctului 6.3. Furnizorul acceptă această cesiune. Clientul are obligaţia să se ocupe neîntârziat de documentele de publicitate necesare (în special înregistrări contabile corespunzătoare). Clientului îi este asigurat dreptul ,oricând revocabil, de colectare a creanţei în nume propriu şi pe propria cheltuială. În cazul în care clientul nu îşi îndeplineşte în mod corespunzător obligaţiile de plată faţă de Furnizor, acesta are dreptul să informeze cumpărătorii clientului cu privire la cesiune şi să colecteze creanţa. Clientul trebuie să îi comunice Furnizorului numele şi adresa cumpărătorului său, precum şi valoarea şi scadenţa creanţei cesionate şi să facă toate eforturile pentru a-l susţine pe Furnizor în ceea ce priveşte pretenţiile acestuia privind creanţa şi colectarea ei. Dacă revânzarea mărfii care face obiectul rezervei dreptului de proprietate sau a noului articol se face la un preţ total împreună cu alte articole, cesionarea se limitează la valoarea proporţională din factură (inclusiv TVA) care corespunde mărfii care face obiectul rezervei dreptului de proprietate înstrăinate, resp. dreptului de coproprietate la noul articol.

6.5      În cazul în care valoarea garanţiilor depăşeşte cu mai mult de 20% (douăzeci procente) valoarea creanţelor asigurate,

Furnizorul, la cererea clientului, va elibera de obligaţii acele garanţii pe care va dori.

6.6      În cazul pierderii, sechestrării, distrugerii sau deteriorării mărfii care face obiectul rezervei dreptului de proprietate sau a noului articol, clientul trebuie să atragă atenţia asupra dreptului de coproprietate al Furnizorului şi să îl informeze neîntârziat pe acesta, pentru ca Furnizorul să poată emită pretenţiile la drepturile ce i se cuvin în calitate de co/proprietar. Pe această cale clientul cesionează în avans Furnizorului toate pretenţiile sale fata de orice terţi, în special faţă de partea care a cauzat daunele sau faţă de asigurator.

7.        Notificarea defectelor / garanţie

7.1      Furnizorul garantează în momentul livrării conformitatea mărfii livrate cu respectivul acord încheiat, cum ar fi de exemplu specificația, desenul sau similar. Declaraţiile şi recomandările publice nu reprezintă o informare asupra caracteristicilor conformă cu prevederile contractuale.

7.2      Clientul trebuie să inspecteze marfa imediat după livrare. Deficiențele astfel constatate trebuie notificate imediat, însă nu mai târziu de paisprezece zile după livrare, cu indicarea precisă a tipului şi volumului deficienţei. Deficienţele care, în ciuda verificării atente a mărfii după livrare, nu pot fi identificate trebuie notificate fără întârziere după descoperire. Notificarea defectelor trebuie să se facă în scris, de ex. prin fax, e-mail cu confirmare de primire sau similar. Clientul trebuie să îi ofere Furnizorului ocazia să verifice defectele notificate. Dacă notificarea defectelor nu este făcută sau nu este făcută în timp util, marfa se consideră acceptată iar ridicarea de pretenţii, precum şi dreptul la revocare în baza unei erori ridicat în legătură cu o deficienţă sunt excluse.

7.3      În cazul notificării defectelor, plăţile clientului pot fi reţinute numai într-un raport corespunzător cu deficienţele materiale apărute. Clientul poate reţine plăţi numai dacă s-a făcut o notificare justificată a defectelor. Dacă notificarea defectelor se face în mod nejustificat, Furnizorul are dreptul să pretindă compensarea de către client a tuturor cheltuielilor pe care le-a suportat din cauza notificării nejustificate a defectelor.

7.4      Existenţa unei deficienţe trebuie dovedită de către client. Câtă vreme existenţa unei deficienţe nu a fost dovedită şi nu a fost recunoscută în mod explicit de către Furnizor, orice corectură sau înlocuire efectuate de către acesta se fac fără recunoaşterea vreunei obligaţii legale şi exclusiv din raţiuni de curtoazie.

7.5      În cazul în care clientul are dreptul la prestaţii suplimentare, Furnizorul are dreptul de a efectua reparaţia sau înlocuirea mărfii defecte, la propria sa discreţie. În cazul anulării sau refuzului prestaţiilor suplimentare, clientul are dreptul ca, în conformitate cu prevederile legale, să se retragă din relaţia contractuală sau să reducă preţul de achiziţie. Clientul nu are alte drepturi privitoare la garanţie.

7.6      Garanţia este exclusă pentru deficienţe generate de uzura obişnuită, cauzate de nerespectarea instrucţiunilor Furnizorului (de ex. în ceea ce priveşte depozitarea, utilizarea mărfii sau similar) sau de faptul că clientul a adus modificări mărfii sau prestaţiilor, a înlocuit părţi ale mărfii sau a utilizat materiale consumabile care nu corespund specificaţiilor originale sau care sunt cauzate de materiale, desene, specificaţii sau similar eronate ale clientului.

7.7      În măsura în care nu s-a convenit altfel, Furnizorul are obligaţia de a executa prestaţia numai în ţara în care se află locaţia de fabricaţie şi de livrare, fără a fi afectat de drepturile de proprietate intelectuală ale terţilor.

„Drepturi de proprietate intelectuală“ în sensul prezentei reglementări sunt patente, modele de utilitate, desene şi mărci, inclusiv respectivele înregistrări, precum şi drepturi de autor.

7.8         Termenul de prescriere pentru pretenţiile în conformitate cu punctul 7 este 12 (douăsprezece) luni de la predarea mărfii, în măsura în care nu există termene mai lungi obligatorii, prevăzute de lege.

8.       Despăgubire

8.1      Furnizorul este responsabil pentru pretenţii de despăgubire a pagubelor şi a cheltuielilor din parte clientului, indiferent de motivaţia legală, doar în caz de act deliberat sau de gravă neglijenţă.

8.2      În ceea ce priveşte pagubele materiale şi patrimoniale cauzate din neglijenţă uşoară, Furnizorul este responsabil numai în cazul încălcării unei obligaţii contractuale esenţiale (obligaţie majoră), însă limitat ca valoare la pagubele previzibile în momentul încheierii contractului. O obligaţie esenţială reprezintă în acest sens una a cărei îndeplinire face posibilă derularea corespunzătoare a contractului şi pe a cărei respectare clientul se poate baza întotdeauna, în calitate de partener contractual.

8.3      Limitările şi excluderile de responsabilitate de la punctul 8.1 şi 8.2 nu se aplică în cazul răspunderii obligatorii a Furnizorului, stipulată de prevederile legale (de ex. în cazul afectării sănătăţii, corpului sau vieţii, responsabilitate privitoare la produs etc.).

8.4      Toate pretenţiile la despăgubire faţă de Furnizor se prescriu în maxim 1 (un) an de la momentul luării la cunoştinţă sau al ignorării grave a situaţiei care justifică pretenţia şi a persoanei entităţii responsabile pentru despăgubire. Această prevedere nu se aplică în cazul răspunderii obligatorii a Furnizorului (a se compara cu punctele 8.1 până la 8.3).

9.       Scule

Sculele sau formele fabricate sau achiziţionate de către Furnizor în vederea îndeplinirii contractului rămân în proprietatea Furnizorului chiar dacă producerea lor este facturată clientului.

10.       Planuri, desene, mostre

10.1     Planurile, desenele şi alte documente ale Furnizorului („Documente”) îi sunt predate clientului exclusiv în scopul încheierii contractului şi, eventual, pentru derularea acestuia, clientul neprimind nici un alt drept de utilizare a documentelor dincolo de acesta. Nici originalele şi nici copiile nu pot fi înmânate sau puse în orice alt fel la dispoziţia terţilor fără acordul explicit al Furnizorului. Furnizorul îşi rezervă dreptul de proprietate asupra acestora. Clientul are obligaţia să returneze documentele în momentul în care furnizorul pretinde returnarea lor, contractul nu se materializează sau documentele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea contractului.

10.2     Mostrele comandate de către client vor fi facturate de către Furnizor, în măsura în care nu s-a convenit în mod explicit asupra unei mostre gratuite; în ultima situaţie punctul 10.1 se aplică în mod corespunzător.

10.3     În cazul în care clientul îi pune la dispoziţie Furnizorului planuri, desene, mostre sau alte documente, Furnizorul nu are obligaţia să verifice dacă acestea sau utilizarea lor încalcă drepturile unor terţi. Clientul va proteja Furnizorul de orice pretenţii ale terţilor bazate pe eventuale încălcări ale drepturilor de autor cu privire la planuri, desene, mostre sau alte documente şi/sau utilizarea acestora şi va suporta toate costurile apărute pentru Furnizor în legătură cu acestea. În plus, clientul este responsabil pentru corectitudinea şi integritatea documentelor pe care le pune la dispoziţie. Clientul are obligaţia să întreprindă verificări independente pentru a determina dacă produsele fabricate pe baza unor astfel de desene corespund tuturor prevederilor din aceste documente.

11.       Respectarea legilor; controlul importului / exportului (reexportării)

11.1     Clientul se obligă să respecte legile şi prevederile aplicabile, precum şi deciziile judecătoreşti şi ale autorităţilor, în special cele ce privesc combaterea corupţiei, legislaţia antitrust şi legea concurenţei, protecţia mediului, sănătatea, siguranţa şi drepturile fundamentale ale angajaţilor.

11.2     Clientul se obligă în special şi să respecte prevederile aplicabile cu privire la controlul importului / exportului (reexportării), inclusiv reglementările privind listele de sancţiuni şi embargouri. Clientul trebuie să obţină toate aprobările şi alte permisiuni necesare pentru importul, utilizarea sau exportul obiectului livrării de către client, în conformitate cu prevederile care i se aplică cu privire la controlul importului / exportului (reexportării).

11.3     În cazul în care o autoritate competentă pretinde de la Furnizor prezentarea unor documente care necesită cooperarea clientului (de ex. declaraţii de utilizare finală, certificate de import), acesta are obligaţia ca la cererea Furnizorului să prezinte documentele sau orice alte informaţii necesare în acest sens şi să le transmită în timp util Furnizorului. În cazul unor întârzieri cauzate de faptul că clientul nu şi-a îndeplinit în mod corespunzător obligaţia de cooperare sau al celor apărute din cauza unei autorităţi, termenele care trebuie respectate de către furnizor se prelungesc cu intervalul de timp corespunzător.

11.4     În cazul în care la realizarea livrării şi a prestaţiilor furnizorul se confruntă, pe termen lung sau temporar, cu impedimente cauzate de prevederi naţionale sau internaţionale aplicabile, în special reglementări privitoare la controlul exportului, embargouri sau alte limitări sau dacă, din motive pentru care Furnizorul nu este responsabil, o aprobare necesară nu este acordată sau este retrasă, Furnizorul nu mai are obligaţia realizării livrării şi a prestaţiei. Clientul nu poate formula în baza acestui fapt pretenţii de despăgubire sau alte drepturi faţă de Furnizor.

11.5     Clientul are obligaţia să despăgubească Furnizorul, în conformitate cu prevederile legale, pentru daunele şi cheltuielile înregistrate de către acesta din cauza încălcării din culpă a obligaţiilor conform prezentului punct 11, precum şi să protejeze Furnizorul de pretenţiile corespunzătoare ale terţilor.

12.     Păstrarea confidenţialităţii

12.1     Clientul are obligaţia să trateze cu confidențialitate toate informaţiile, documentele conform punctului 10.1 şi datele secrete şi care nu sunt de natură publică (printre altele, cele de natură comercială şi tehnică), de care a luat la cunoştinţă prin relaţia de afaceri pe care o are cu Furnizorul în baza contractului, să nu le transmită terţilor şi să le utilizeze exclusiv pentru relaţia de afaceri cu Furnizorul, care face obiectul contractului.

12.2     Clientul poate utiliza firma sau marca înregistrată a Furnizorului în scopuri promoţionale sau la oferirea de referinţe numai cu acordul prealabil, scris, al Furnizorului.

13.     Protecția datelor

13.1     Vă informăm cu plăcere şi detaliat cu privire la procesarea datelor dvs. cu caracter personal, de ex. adresă, persoană de contact, funcţie, numere de telefon.

13.2     Procesarea datelor dvs. este necesară pentru îndeplinirea prestaţiilor contractuale. de ex.

 • Îndeplinirea prestaţiei contractuale
 • Derularea plăţii
 • Livrarea produselor şi prestaţiilor comandate prin contract
 • Transmiterea adresei dvs. companiilor logistice pentru livrarea mărfurilor 

13.3     Procesăm datele dvs. doar câtă vreme este necesar pentru îndeplinirea prestaţiilor contractuale şi pentru menţinerea relaţiei cu clientul. Respectăm termenele de stocare şi salvare prevăzute de lege. În măsura în care nu vă exprimaţi dezacordul, vom utiliza datele dvs. pentru menţinerea şi intensificarea relaţiei noastre de afaceri, în beneficiul ambelor părţi. În cazul în care doriţi ştergerea datelor dvs., vom lua imediat măsurile corespunzătoare, cu condiţia ca în acest fel să nu încălcăm cerinţele legale sau ca acţiunile noastre să nu contravină acestor cerinţe

13.4     Aveţi dreptul:

 • La informaţii privind procesarea datelor dvs.
 • La corectarea sau ştergerea datelor dvs.
 • La limitarea procesării (doar salvarea mai este posibilă)
 • Să vă opuneţi procesării
 • Portabilitatea datelor
 • Retragerea acordului dat, cu efect în viitor
 • Să înaintaţi plângere la autoritatea responsabilă cu supravegherea protecţiei datelor. Responsabilitatea îi revine autorităţii de supraveghere de la sediul principal/domiciliu.

În continuare, aveţi dreptul să obţineţi o confirmare referitoare la procesarea datelor dvs. cu caracter personal, cu referire la

 • Scopurile procesării,
 • Categoriile de date cu caracter personal,
 • Ştiinţă, statistică, scopuri de cercetare

Pentru întrebări vă rugăm să vă adresaţi cu încredere responsabilului cu protecţia datelor: Dr Gerhard Kerckhoff, CERATIZIT SA, 101, route de Holzem, L-8232 Mamer, Luxembourg, +352 31 20 85 1

14.     Dispoziții finale

14.1     Modificările sau actele adiționale la contract trebuie efectuate în scris. Prevederea se aplică şi cu privire la renunțarea la obligativitatea formei scrise.

14.2     Pentru prezentul contract, precum şi pentru orice litigii rezultate din acesta, are aplicabilitate exclusiv dreptul luxemburghez, cu excluderea Convenţiei Naţiunilor Unite privind contractele pentru vânzări internaţionale de bunuri şi a normelor privind conflictul de legi.

14.3     Sediul exclusiv al instanţei competente pentru toate litigiile apărute din sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv al chestiunii legate de materializarea lui în mod valid, de îndeplinirea şi de încheierea lui, precum şi de efectele sale anterioare şi ulterioare contractului este Luxemburg, Marele Ducat de Luxemburg.