Condiţii de vânzare

Utilizatorul (în continuare denumit „Furnizorul” sau „Societatea”) este o societate a grupului CERATIZIT având sediulsocial și o uzină importantă în Marele Ducat Luxemburg

1. Generalități-domeniu de aplicare

1.1 Condițiile generale de livrare și de plată ale Furnizorului (în continuare denumite „Condiții comerciale generale de vânzare” sau „CCG”) se aplică exclusiv pentru toate livrările și serviciile (în continuare denumite individual sau colectiv „serviciu(i)”). Condițiile contrare sau condițiile diferite de aceste CCG, precum și condițiile Clientului ce nu sunt cuprinse în aceste CCG, nu sunt aplicabile decât dacă Furnizorul a acceptat expres în scris valabilitatea acestora. Aceste CCG sunt de asemenea aplicabile dacă Furnizorul execută fără rezerve un serviciu pentru Client având cunoștință de faptul că termenii și condițiile comerciale ale Clientului contravin condițiilor de mai sus sau diferă sau nu au fost reglementate în condițiile menționate, sau atunci când Clientul face referire în cererea sau comanda sa, la aplicabilitatea condițiilor sale generale de vânzare. CCG stipulate în capitolele următoare se aplică exclusiv cu titlu complementar pentru livrările și serviciile pentru care sunt definite. În caz de contradicție cu prezentele CCG, vor prevala regulile referitoare la livrările și serviciile definite în capitolele următoare.

1.2 Toate acordurile încheiate între Furnizor și Client în scopul execuției unui contract sunt stipulate în scris în contract, însoțite de condițiile comerciale aplicabile.

1.3 Aceste Condiții comerciale generale se aplică numai în relația cu un antreprenor. 1.4 În cadrul relațiilor comerciale în desfășurare, Condițiile comerciale generale se aplică de asemenea, comenzilor ulterioare și succesive.

2. Oferta Dacă nu au fost încheiate alte acorduri contrare, oferta Furnizorului nu are caracter obligatoriu.

3. Preț-condiții de plată

3.1 Dacă nu au fost încheiate alte acorduri contrare, livrarea se efectuează și prețurile se aplică „ex works” (Conform Incoterms 2020), excluzând cheltuielile de ambalare și transport; acestea vor fi facturate separat.

3.2 Prețurile Furnizorului nu includ cota TVA prevăzută de lege; aceasta va fi indicată separat pe factură în cuantumul prevăzut de lege, la data facturării.

3.3 Pentru reducerile de preț este necesar acordul special scris.

3.4 Dacă nu au fost încheiate alte acorduri contrare, prețul de cumpărare net (fără reducere) este scadent în termen de 30 de zile începând cu data facturării. În caz de întârziere de plată din partea Clientului, Furnizorul are dreptul să perceapă dobândă moratorie în cuantum de 9 puncte procentuale peste rata dobânzii de bază publicate.

3.5 Dacă nu au fost încheiate alte acorduri contrare, pentru uneltele de creare a schițelor, modelele speciale sau proiecte, plățile vor fi efectuate după cum urmează:

  • 1/3 ca și avans după primirea confirmării comenzii; 
  • 1/3 după primirea livrării; 
  • 1/3 în termen de 14 zile de la recepție.

3.6 Clientul nu are dreptul la compensații decât în cazul în care contra-pretențiile sale sunt confirmate ca având caracter definitiv, necontestate sau sunt recunoscute de către Furnizor. Această dispoziție se aplică și pentru drepturile de retenție și drepturile de a refuza prestarea serviciilor; de altfel, Clientul nu se poate prevala de un drept de retenție decât în cazul în care contra-pretenția sa are la bază aceeași relație contractuală.

4. Livrare-termen de livrare

4.1 În cazul în care Clientul întârzie sau încalcă în mod culpabil alte îndatoriri și obligații de colaborare, Furnizorul are dreptul de a cere o compensare a daunelor suportate, inclusiv a eventualelor cheltuieli suplimentare. Furnizorul îi rezervă dreptul de a formula și alte pretenții.

4.2 În cazul în care sunt îndeplinite premisele prevăzute de CCG de față, riscul de pierdere sau deteriorare accidentală a mărfii este transferat Clientului în momentul în care acesta se află în întârziere cu recepția mărfii sau în calitate de debitor. Dacă marfa este expediată la cererea Clientului, riscul menționat mai sus este transferat cu ocazia predării mărfii în vederea expedierii acesteia. În rest, riscul este transferat Clientului la predarea mărfii, dacă serviciul furnizat de companie se supune obligației de recepție, riscul fiind transferat la recepție.

4.3 Dacă Furnizorul este în incapacitate de a-și îndeplini obligațiile din cauza unui caz de forță majoră, adică un eveniment imprevizibil pe care acesta nu-l poate controla și pentru care nu este răspunzător (exemplu: măsuri și dispoziții ale autorităților (fie ele valabile sau nule), în caz de incendiu, inundații, furtuni, explozii sau alte catastrofe naturale, mobilizare, război), termenul de îndeplinire a obligațiilor sale se prelungește pro rata cu durata evenimentelor ce au cauzat această întârziere, în măsura în care aceste obstacole au afectat în mod demonstrabil și semnificativ finalizarea, livrarea mărfii sau prestarea serviciului. Această dispoziție se aplică de asemenea, dacă aceste circumstanțe survin în timpul unei întârzieri de livrare sau afectează unul din subcontractanții săi.

4.4 Furnizorul este exonerat de obligația sa, dacă fără culpa sa, nu este aprovizionat la timp cu marfa corectă, comandată pentru executarea contractului.

4.5 Livrările parțiale sunt permise în limite rezonabile.

4.6 Dacă nu au fost încheiate alte acorduri contrare, iar acest aspect este acceptabil pentru Client în cazul individual respectiv, Furnizorul are dreptul, din punct de vedere cantitativ, la o marjă de +/- 10 % din volumul de livrare convenit. Ulterior, Clientul are obligația de a plăti cantitatea ce a fost efectiv livrată.

4.7 Furnizorul își asumă răspunderea pentru întârzierea la livrare în conformitate cu dispozițiile legale luând în considerare restricțiile prevăzute în prezentele CCG, după cum urmează: Dacă întârzierea se datorează doar unei neglijențe minore și răspunderea nu este imperativă ca urmare a punerii în pericol a vieții, integrității corporale, sănătății sau ca urmare a asumării unei garanții sau a unui risc de aprovizionare, răspunderea Furnizorului pentru daunele cauzate de întârziere este limitată de așa manieră încât Clientul poate solicita, pentru fiecare săptămână de întârziere completă, maxim 0,5 %, reținând că această sumă nu va putea în același timp depăși în total 5% din prețul părții din livrare care a cauzat întârzierea survenită. Aceasta nu impune modificarea sarcinii probei în detrimentul Clientului. Această clauză nu aduce atingere unui eventual drept al clientului de a denunța contractul.

4.8 În cazul în care Clientul întârzie preluarea mărfii, Furnizorul are dreptul de a solicita Clientului plata cheltuielilor generate pentru depozitarea mărfii afectate de întârzierea la preluare, în orice caz, pentru fiecare săptămână începută, minim 0,5 % din prețul mărfurilor ce fac obiectul unei întârzieri la preluare, fără a depăși însă în total 5 %. Părțile au dreptul de a prezenta dovezi că s-au efectuat cheltuieli de depozitare mai ridicate, mai mici sau că nu au existat deloc cheltuieli de depozitare. Această clauză nu aduce atingere eventualelor drepturi de a denunța contractul sau de a solicita daune compensatorii.

5. Vicii materiale

5.1 Termenul de prescriere pentru reclamațiile referitoare la viciile materiale este de 12 (douăsprezece) luni începând cu data transferului riscului. Această dispoziție nu se aplică dacă legislația impune termene mai lungi, și cu privire la răspunderea în caz de daune cauzate de punerea în pericol a vieții, integrității fizice sau a sănătății, precum și cu privire la răspunderea în caz de daune cauzate de încălcarea cu intenție sau din neglijență a unei obligații.

5.2 Clientul trebuie să sesizeze imediat, în scris, viciile materiale, în termen de maxim 7 (șapte) zile de la prestarea serviciului. În caz contrar, reclamațiile pentru vicii materiale sunt excluse. Furnizorul nu este de acord cu restrângerea unilaterală a obligațiilor de verificare și formulare a sesizărilor din partea Clientului.

5.3 În caz de reclamații, plățile Clientului nu pot fi reținute decât în limită rezonabilă în raport cu viciile constatate. Clientul nu poate reține plățile decât dacă a depus o reclamație privind viciile materiale. Dacă se constată în mod culpabil că reclamația este nejustificată, Furnizorul are dreptul de a solicita Clientului o compensație pentru cheltuielile cauzate de reclamația nejustificată.

5.4 Clientul va trebui mai întâi să permită Furnizorului să procedeze la remedierea viciilor într-un termen convenabil.

5.5 Pentru cererile eventuale de daune compensatorii, prevederile prezentelor CCG se aplică în mod exclusiv. Sunt excluse alte pretenții suplimentare sau contrare celor prevăzute în prezentele CCG în virtutea unui viciu material.

6. Drepturi de proprietate intelectuală și industrială - viciu de drept

6.1 Drepturile de proprietate intelectuală ale Furnizorului nu pot fi transferate terților fără acordul său scris. În lipsa încheierii unui acord contrar, Furnizorul este obligat să furnizeze unui terț serviciul scutit de drepturile de proprietate numai în țara locului de fabricație și de livrare. „Drepturile de proprietate” în sensul prezentelor CCG sunt brevetele, modelele industriale și de design, mărcile inclusiv revendicările respective ale acestora, precum și drepturile de proprietate intelectuală. Dacă vreun terț formulează împotriva Clientului pretenții justificate în temeiul unei încălcări a drepturilor de proprietate prin livrările pe care Furnizorul le-a efectuat și care au fost utilizate conform contractului, Furnizorul își asumă răspunderea față de Client în termenele stabilite în prezentele CCG după cum urmează:

6.2 Furnizorul, la alegerea și pe cheltuiala sa, fie va obține un drept de utilizare pentru serviciile în cauză, fie le va modifica în așa manieră încât acestea să nu mai încalce drepturile de proprietate, fie le va înlocui. Dacă acest lucru nu se poate face în condiții corespunzătoare, Clientul își poate manifesta dreptul legal de a denunța contractul sau de a minimiza prețul de cumpărare. Această dispoziție nu aduce atingere unei eventuale obligații a Furnizorului de a plăti daune compensatorii, care este reglementată în textul prezentelor CCG.

6.3 Obligațiile mai sus menționate nu sunt valabile decât în cazul în care Clientul notifică imediat Furnizorul în scris asupra pretențiilor formulate de către terți, dacă acesta nu recunoaște vreo încălcare, iar dacă Furnizorul își rezervă toate măsurile de apărare și de negociere în vederea unei soluționări amiabile. În cazul în care Clientul sistează folosirea produsului din motive care au rolul de a limita daunele sau din alte motive importante, acesta este obligat să informeze terțul cum că încetarea utilizării nu reprezintă recunoașterea încălcării unui drept de proprietate.

6.4 Pretențiile Clientului sunt excluse, dacă încălcarea dreptului de proprietate se datorează specificațiilor speciale ale Clientului, unei aplicări neprevăzute de Furnizor, unei modificări a serviciului de către Client sau în caz de utilizare a acestuia cu produse nelivrate de către Furnizor.

6.5 Sunt excluse pretențiile Clientului bazate pe cheltuielile necesare în scopul execuției ulterioare; este vorba în special de cheltuieli de transport, de deplasare, de manoperă și costurile materialelor.

6.6 În cazul încălcării drepturilor de proprietate de către Furnizor, dispozițiile prezentelor CCG se vor aplica în consecință.

6.7 Clientul nu poate formula pretențiisuplimentare sau alte pretenții față de Furnizor sau reprezentanții acestuia.

7. Fabricarea produselor cu ajutorul schițelor - modificarea produselor Furnizorului - manuale de utilizare

7.1 În cazul în care Clientul cedează Furnizorului, în cadrul livrării produselor, schițele produselor sau schițele pieselor ce urmează a fi fabricate cu produsele, Clientul trebuie să se asigure că aceste schițe sunt complete și corecte. În plus, Clientul este obligat să verifice în mod independent dacă produsele fabricate pe baza acestor schițe corespund tuturor specificațiilor.

7.2 Clientul nu are dreptul de a modifica produsele Furnizorului fără acordul prealabil al Furnizorului.

7.3 Dacă Furnizorul este obligat să furnizeze un manual de utilizare pentru produse împreună cu acestea, acest manual de utilizare va fi pus la dispoziția Clientului în limbile germană și engleză. Manualele de utilizare în alte limbi vor fi puse la dispoziția Clientului doar la solicitarea expresă a acestuia, și dacă sunt disponibile în limba dorită.

8. Daune compensatorii

8.1 Furnizorul își asumă răspunderea pentru daunele compensatorii și pentru compensarea cheltuielilor inutile (în continuare „daune compensatorii”) pentru viciile produselor livrate sau a serviciilor sau în cazul încălcării altor obligații, în special ca urmare a unei acțiuni nepermise, conform prevederilor legii, numai în caz de dol sau de neglijență. Limitarea răspunderii susmenționate nu se aplică în cazul punerii în pericol a vieții, integrității corporale sau sănătății, în cazul preluării garanției sau a unui risc de achiziție și a încălcării obligațiilor contractuale fundamentale.

8.2 Daunele compensatorii în cazul încălcării obligațiilor contractuale fundamentale sunt limitate la compensarea daunelor tipice din contract, pe care Furnizorul ar fi trebuit să le prevadă ca și consecință posibilă în momentul semnării contractului, privitor la anumite condiții identificabile, dacă nu este un caz de dol sau de neglijență, sau de punere în pericol a vieții, integrității corporale sau a sănătății, de preluarea garanției sau a unui risc de achiziție.

8.3 Daunele previzibile și tipice din contract se ridică la: a) per caz de daună: de maxim cinci ori prețul de cumpărare net al comenzii vizate; și b) pentru mai multe cazuri de daune care vizează Clientul în cursul aceluiași an calendaristic: cel mult dublul cifrei de afaceri nete, la care Clientul a cumpărat produse de la Furnizor în cursul anului calendaristic corespunzător până la producerea daunei.

8.4 Fără a aduce atingere prevederilor menționate în prezentele condiții comerciale generale, pentru a determina valoarea cererilor de daune compensatorii către Furnizor, trebuie să se țină cont în mod rezonabil, în favoarea acestuia, de situația sa economică, de natura, volumul și durata relației de afaceri, de contribuția Clientului la cauzarea acestora și de culpa sa. În special, plata daunelor compensatorii, costurile și cheltuielile pe care Furnizorul trebuie să le suporte trebuie să fie proporțională cu valoarea serviciilor.

8.5 Toate limitările de răspundere se aplică în aceeași măsură pentru reprezentanții și delegații acestuia.

8.6 Aceste reglementări nu implică modificarea sarcinii probei în detrimentul Clientului.

8.7 Obligațiile contractuale fundamentale, așa cum sunt definite mai sus în prezentele CCG, fac referire la obligațiile a căror respectare garantează în mod absolut execuția normală a contractului și pe respectarea cărora se poate baza Clientul în general.

9. Rezerva dreptului de proprietate

9.1 Bunurile care fac obiectul livrărilor („marfa vizată de rezerva dreptului de proprietate”) rămâne proprietatea Furnizorului până la acoperirea completă a creanțelor datorate de Client în baza relației de afaceri. Această dispoziție se aplică și în cazul achitării prețului de vânzare pentru anumite livrări de marfă desemnate de către Client. Dacă valoarea tuturor garanțiilor pe care Clientul le datorează Furnizorului depășește cu peste 20% (douăzeci la sută) creanțele garantate, Furnizorul eliberează la cererea clientului o parte corespunzătoare din garanții.

9.2 În timpul aplicării rezervei dreptului de proprietate, se interzice Clientului gajarea sau remiterea bunului ca garanție și vânzarea este permisă doar către revânzătorii săi obișnuiți, cu condiția ca revânzătorul să fie plătit de către Clientul său sau să se impună rezerva ca dreptul de proprietate asupra bunurilor să fie transferat Clientului doar după îndeplinirea obligațiilor sale de plată.

9.3 În caz de gajare, punere sub sechestru sau alte măsuri sau intervenții ale terților, Clientul are obligația de a informa imediat Furnizorul.

9.4 În cazul în care Clientul revinde marfa în cadrul unor raporturi comerciale regulate, acesta cesionează Furnizorului toate creanțele pe care acesta le poate reclama de la cumpărătorul său sau de la un terț și care decurg din revânzarea în cuantumul sumei finale a facturii aferente creanței noastre (cu TVA inclus), indiferent dacă marfa a fost modificată sau nu înaintea revânzării. Cumpărătorul are dreptul de a recupera această creanță chiar și după cesionarea acesteia. Această dispoziție nu aduce atingere dreptului Furnizorului de a recupera el însuși creanța. Totodată, Furnizorul se angajează să nu recupereze creanța atât timp cât Clientul își achită obligațiile sale din încasările primite, nu se află în întârziere de plată și mai ales nu sa formulat o cerere de deschidere a unei proceduri de insolvență sau nu se află în imposibilitate de plată. În caz contrar, Furnizorul poate solicita Clientului să-i aducă la cunoștință creanțele cesionate precum și debitorii aferenți, să ofere toate informațiile necesare recuperării creanțelor și să-i transmită toate documentele aferente și să informeze debitorii (terții) cu privire la cesiune.

9.5 Prelucrarea sau modificarea de către Client a obiectului vânzării se va efectua mereu în numele Furnizorului. Dacă obiectul vânzării este prelucrat cu ajutorul altor unelte decât cele aparținând Furnizorului, Furnizorul dobândește coproprietatea noului articol în mod proporțional cu valoarea obiectului vânzării (suma finală a facturii, inclusiv TVA) în raport cu valoarea celorlalte obiecte prelucrate la momentul acestei prelucrări.

9.6 Dacă obiectul vânzării a fost integrat cu alte obiecte neaparținând Furnizorului, fără posibilitatea de a mai fi separat, acesta din urmă dobândește coproprietatea obiectului nou pro rata cu valoarea obiectului vânzării (suma finală a facturii, inclusiv TVA ) în raport cu valoarea celorlalte obiecte integrate, la momentul acestei acțiuni. Dacă integrarea este realizată astfel încât obiectul Clientului să fie considerat ca fiind obiectul principal, se convine să se cedeze de către Client Furnizorului coproprietatea, în mod proporțional. Clientul va deține astfel proprietatea exclusivă astfel creată sau coproprietatea, în numele Furnizorului. 

10. Unelte
Uneltele sau matrițele pe care Furnizorul le-a fabricat sau cumpărat pentru execuția contractului rămân în proprietatea Furnizorului, chiar dacă fabricarea sau achiziția lor este facturată Clientului.

11. Necesitatea recepției

11.1 Societatea are de asemenea, uneori, conform contractului, datoria de a furniza o lucrare sau un rezultat. Termenul și condițiile de furnizare a acestui rezultat prin recepția lucrării sunt definite de comun acord de către părți.

11.2 Recepția implică semnarea fișei de execuție a lucrărilor sau punerea în funcțiune. Clientul nu poate refuza recepția din cauza unor vicii nesemnificative. Personalul de execuție va prezenta Clientului o fișă de execuție a lucrărilor pentru a o semna, iar Clientul are datoria de a o semna în cazul în care lucrările au fost efectuate în mod corect.

11.3 Pe cât posibil, personalul de serviciu al Furnizorului va realiza în principiu lucrarea într-un proces continuu, fără întreruperi. Dacă acest lucru este imposibil din motive imputabile Clientului, acesta din urmă trebuie să suporte costurile suplimentare aferente, în special pentru deplasările dus-întors ale personalului de execuție. Această dispoziție se aplică de asemenea, dacă trebuie achiziționate piese de schimb necesare executării lucrării și care nu sunt imediat disponibile. Acest serviciu și toate celelalte lucrări care trebuie efectuate la sediul Clientului se vor realiza în principiu în cadrul programului nostru normal de muncă (între orele 08 și 17). În toate aceste cazuri, Furnizorul va depune toate eforturile necesare terminării lucrărilor cât mai rapid posibil, solicitând totodată rambursarea costurilor suplimentare. Pe de altă parte, Furnizorul are dreptul, în orice situație, să întrerupă pe termen scurt prestarea unui serviciu atunci când personalul dedicat acestei sarcini trebuie să intervină de urgență în altă parte (de exemplu, în cazul unor defecțiuni grave ce necesită intervenții imediate la un alt client) și dacă prestarea imediată a serviciului la Client nu este necesară. Costurile suplimentare aferente vor fi suportate de către Furnizor, cu excepția pretențiilor de despăgubire ale Clientului ca urmare a întreruperii. Această întrerupere va fi limitată la minimul necesar.

11.4 Dacă personalul de serviciu al Furnizorului este pe teren, însă recepția eșuează din motive imputabile Clientului, cheltuielile suplimentare pot fi facturate Clientului.

11.5 Dacă personalul de serviciu nu este pe teren contrar înțelegerii, prevederile prezentelor CCG privind daunele compensatoriise aplică pentru consecințele incapacității de funcționare a firmei.

11.6 Dacă se impune eliminarea produselor, cheltuielile suplimentare eventuale pot fi facturate Clientului.

11.7 Dacă serviciul Furnizorului constă în integrarea componentelor fabricate de acesta în alte componente, Clientul garantează că piesele sale sunt conforme schiței și exacte. Clientul are sarcina de a evita incompatibilitățile cu alte mașini, componente de mașină sau alte procese. Clientul este obligat să efectueze evaluarea funcțională a cerințelor proceselor din punct de vedere al conceptului mașinilor și al conceptului de prelucrare. Societatea nu oferă nicio garanție cum că piesa livrată este compatibilă cu procesele Clientului.

11.8 În rest, prevederile prezentelor CCG se vor aplica mutatis mutandis.

12. Software

12.1 Conform contractului, Societatea furnizează de asemenea, servicii de software.

12.2 Dacă software-ul este inclus în livrare, Clientului i se acordă un drept neexclusiv de a utiliza software-ul furnizat, inclusiv documentația sa conform scopului. Spectrul de utilizare conform scopului este specificat în fișa tehnică sau în manualul de utilizare al software-ului respectiv.

12.3 Software-ul este cesionat pentru a fi utilizat exclusiv în scopul și pe durata contractului; în cazul încălcării voite a acestei obligații, Furnizorul are dreptul de a solicita o remunerație suplimentară rezonabilă. Această clauză nu aduce atingere altor pretenții, care nu fac obiectul acestei clauze.

12.4 Reproducerea software-ului nostru este permisă doar pentru utilizare internă, în scop de siguranță. Clientul nu este autorizat, în afară de cazurile de decompilare, să modifice software-ul, să-l readucă la o versiunea anterioară, să-l traducă sau să extragă părți din acesta. Clientul nu trebuie să înlăture identificatorii alfanumerici și alți identificatori ai suporturilor de date și trebuie să-i transfere pe fiecare copie de rezervă, fără modificare. Clientul se angajează să nu înlăture și să nu modifice informațiile producătorului - în special mențiunile drepturilor de copyright.

12.5 Vor fi considerate vicii materiale ale software-ului doar abaterile dovedite de către Client și reproductibile în raport cu specificațiile conținute în fișa tehnică sau în manualul de utilizare. Totodată, nu există un viciu material dacă acesta nu apare în ultima versiune de soft cesionată Clientului și dacă utilizarea sa este rezonabilă pentru Client.

12.6 Nu există drepturi în baza viciilor materiale:

  • în cazul daunelor cauzate de manipularea neconformă sau neglijentă a software-ului, - în cazul daunelor datorate unor factori de influență externi specifici ce nu au fost prevăzuți în contract, 
  • în cazul modificărilor efectuate de către Client sau un terț și al consecințelor rezultate din acestea,
  • în cazul unui software ce face obiectul unei extensii din partea Clientului sau a unui terț în afara unei interfețe prevăzute în acest scop de către Furnizor, 
  • în cazul în care software-ul este compatibil cu mediul de prelucrare a datelor utilizat de către Client.

12.7 Dreptul la o execuție ulterioară este reglementat după cum urmează în cazul software-ului la alegerea noastră: Furnizorul oferă, cu titlu de compensație, o nouă ediție (actualizată) sau o nouă versiune (upgrade) a softwareului, dacă dispune de acestea sau dacă sunt accesibile la un cost rezonabil.

12.8 Clientul are dreptul la întreținerea și adaptarea software-ului doar dacă a încheiat cu Furnizorul un contract de mentenanță.

12.9 Dacă Furnizorul cesionează Clientului un software pentru care beneficiază numai de drept de utilizare derivat (software terț), condițiile de utilizare convenite între Furnizor și concesionar se vor aplica cu titlu suplimentar și au precedență asupra prezentelor CCG. În cazul cesiunii de către Furnizor către Client a unui software Open Source, condițiile de utilizare la care se supune software-ul Open Source prevalează și se aplică cu titlu suplimentar. Furnizorul va menționa în fișa tehnică sau în manualul de utilizare, existența și condițiile de utilizare ale software-ului obiect al cesiunii și ale software-ului Open Source și va pune la dispoziția Clientului, la cererea acestuia, condițiile de utilizare.

12.10 Furnizorul acordă Clientului dreptul de a transfera dreptul de utilizare a software-ului unui terț, dacă acest lucru este necesar în scopul execuției unui contract. În caz de transfer al unui drept de utilizare către un terț, Clientul trebuie să se asigure că nu concede terțului niciun alt drept de utilizare asupra software-ului. Pe de altă parte, el trebuie cel puțin să expună celui în cauză, obligațiile aferente software-ului în virtutea prezentelor CCG. În caz de transfer, Clientul nu are dreptul de a reține copii ale software-ului.

12.11 Clientul nu este autorizat să acorde sub-licențe.

12.12 Clientul trebuie să ia toate măsurile necesare și rezonabile pentru a evita și a limita daunele cauzate de software. Clientul trebuie să asigure salvarea regulată a programelor și a datelor.

12.13 În cazul încălcării intenționate a acestei obligații de către Client, Furnizorul nu își asumă niciun fel de răspundere pentru daunele cauzate, în special pentru înlocuirea datelor sau a programelor pierdute sau deteriorate. Această clauză nu implică modificarea sarcinii probei.

12.14 Furnizorul își păstrează toate drepturile de proprietate intelectuală și industrială independent de livrarea către Client. Reproducerea individuală a pieselor furnizate sau a sistemelor Furnizorului necesită acordul său scris.

12.15 În orice altă privință, prevederile prezentelor CCG se vor aplica mutatis mutandis.

13. Respectarea legii; controlul importurilor/exporturilor

13.1 Clientul se angajează să respecte legile și reglementările în vigoare, precum și hotărârile autorităților și ale instanțelor, în special cele referitoare la lupta anticorupție, la legile antitrust, la dreptul concurenței, la protecția mediului, la sănătate, să obțină toate autorizațiile și aprobările necesare.

13.2 Dacă o autoritate competentă solicită Furnizorului să prezinte documente pe care acesta le poate obține de la Client, acesta este obligat, la cererea Furnizorului, să prezinte aceste documente.

13.3 Dacă livrarea este supusă unor impedimente permanente sau temporare, Furnizorul nu va fi obligat să efectueze serviciul.

13.4 Clientul este obligat să achite Furnizorului daunele rezultate din încălcarea cu bună știință a dispozițiilor legale.

14. Protecția datelor

14.1 Suntem pe deplin dispuși a vă informa în manieră detaliată asupra prelucrării datelor dumneavoastră personale (de ex.: adresă, persoană de contact, funcție, număr de telefon).

14.2 Prelucrarea datelor dumneavoastră personale este necesară pentru prestarea serviciilor contractuale, în special: executarea serviciilor contractuale; procesarea plăților; livrarea produselor și a serviciilor comandate conform termenilor din contract; transmiterea datelor referitoare la adrese către firmele de logistică pentru livrarea mărfurilor.

14.3 Aveți dreptul la: informații privind prelucrarea datelor dumneavoastră corectarea sau eliminarea datelor dumneavoastră restricționarea prelucrării refuzul prelucrării datelor dumneavoastră transmisibilitatea datelor revocarea consimțământului exprimat, cu efect pe viitor formularea unei plângeri la autoritățile de control al protecției datelor. Autoritățile competente sunt cele de la adresa dumneavoastră de domiciliu. De asemenea, aveți dreptul de a primi o confirmare referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră personale privind: finalitatea utilizării categoriile de date personale finalitatea științifică, statistică, de cercetare. Pentru întrebări, vă rugăm să vă adresați cu toată încrederea responsabilului cu protecția datelor al Grupului CERATIZIT: Dr. Gerhard Kerckhoff, CERATIZIT SA, 101, route de Holzem, L· 8232 Mamer, Luxembourg, dataprotectionofficer@ceratizit.com

15. Planuri, schițe, modele

15.1. Planurile, schițele sau modelele Utilizatorului predate Clientului nu trebuie să fie utilizate decât în scopul executării contractului și se supun rezervei dreptului de proprietate. Orice altă utilizare sau transmitere către un terț necesită acordul scris al Furnizorului. Clientul este obligat să returneze planurile, schițele sau modelele de îndată ce Furnizorul le solicită.

15.2. Modelele comandate de către Client sunt facturate de către Furnizor; în lipsa altui acord contrar se aplică prezenta clauză.

15.3. Dacă Furnizorul a realizat prestațiile sale pe baza planurilor, a schițelor sau a modelelor sale prezentate, nu scutește Clientul de obligațiile sale de a sesiza viciile.

15.4. În cazul în care Clientul furnizează planuri, schițe sau modele, Furnizorul nu este obligat să verifice exactitatea și integritatea lor, în caz de vicii fiind angajată răspunderea exclusivă a Clientului, acesta exonerând Furnizorul de toate pretențiile invocate de terți.

16 Confidențialitate-protecția societății

16.1. Clientul este obligat să asigure confidențialitatea tuturor informațiilor, a datelor și a documentelor nepublice ale Furnizorului și să nu le comunice terților.

16.2. Părțile își protejează și își respectă reciproc secretele comerciale, precum și pe cele ale partenerilor lor și sunt obligați să ia măsurile necesare pentru o protecție eficientă la nivel intern.

16.3 Clientul nu poate utiliza societatea sau logo-ul Furnizorului decât după ce a obținut acordul scris al acestuia.

17 Locul prestațiilor - instanța competentă - drept aplicabil

17.1 Pentru toate drepturile și obligațiile ce decurg din livrările și serviciile Furnizorului, inclusiv pretențiile derivate din răspunderea pentru vicii materiale, locul de prestație pentru ambele părți se află la sediul social al Furnizorului.

17.2 Relația contractuală este reglementată de legislația din Marele Ducat Luxemburg, cu excepția normelor conflictuale. Instanța exclusivă de competență este cea din Luxemburg, Marele Ducat Luxemburg. Furnizorul își rezervă deopotrivă dreptul de a formula plângere și în fața altor instanțe.