Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen den bestmöglichen Service zu gewährleisten. Durch die Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Spoločnosť CERATIZIT a/alebo jej pridružené spoločnosti (ďalej len „CERATIZIT“) ponúkajú funkcie webovej lokality a ďalšie produkty a služby, keď používate lokalitu „cuttingtools.ceratizit.com“ (ďalej len „Webová lokalita“) alebo nakupujete na webovej lokalite, používate produkty alebo služby spoločnosti CERATIZIT alebo softvér, ktorý spoločnosť CERATIZIT poskytuje, a to v ktoromkoľvek z uvedených kontextov (spoločne ďalej len „služba spoločnosti CERATIZIT“ alebo „služby spoločnosti CERATIZIT“). Spoločnosť CERATIZIT poskytuje svoje služby v závislosti od podmienok používania uvedených na tejto lokalite.

1. POVOLENÉ POUŽITIE
Nasledovné podmienky používania sa budú vzťahovať na všetky obchodné vzťahy medzi vami a spoločnosťou CERATIZIT vrátane budúcich vždy, keď použijete jej služby.
Tento portál je určený výlučne pre podnikateľské subjekty. Podnikateľské subjekty na účely týchto podmienok znamenajú jednotlivcov, právnické osoby alebo právoplatne založené partnerstvá s ručením obmedzeným, ktoré vykonávajú obchodnú alebo nezávislú odbornú činnosť s cieľom uzatvárať právoplatné transakcie (ďalej len „Zákazníci“).
Platné sú len tieto podmienky používania; zákaznícke podmienky, ktoré sú v rozpore s týmito podmienkami alebo sa od nich odchyľujú, sa neuznávajú.

2. OCHRANA ÚDAJOV
Prečítajte si naše zásady ochrany osobných údajov.

3. ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA
Pokiaľ sa v ustanoveniach právnych predpisov nestanovuje inak, pri našej komunikácii s vami prostredníctvom e-mailu, upozornení alebo inej korešpondencie cez webovú lokalitu alebo v inej elektronickej forme je všetka naša elektronická komunikácia záväzná pre obidve zmluvné strany.

4. DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO
Celý obsah webovej lokality je majetkom spoločnosti CERATIZIT alebo tretích osôb, ktoré poskytujú alebo sprístupňujú obsah na webovej lokalite. Uplatňujú sa okrem iného nemecké a medzinárodné právne predpisy o autorských právach, patentoch, ochrane ochranných známok a právach k databázam.
šetky práva sú vyhradené. Spoločnosť CERATIZIT a osoby, ktoré jej poskytujú licencie, jej dodávatelia, držitelia práv alebo iní dodávatelia obsahu, si vyhradzujú všetky práva, ktoré im nie sú výslovne udelené v týchto podmienkach používania alebo inde.
Najmä platí, že:
Je zakázané mimo rámca nášho zmluvného vzťahu používať obsah z našej webovej lokality, hoci iba úryvky či výňatky, ako aj programy na zbieranie a získavanie údajov a ochrannú známku a označovacie práva spoločnosti CERATIZIT. 
Bez nášho predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu nesmiete nijako orámovať ochranné známky, logá ani iné informácie, ktoré sú chránené autorským právom a patria spoločnosti CERATIZIT (ako sú obrázky, text, dispozícia alebo forma stránky).
Bez nášho predchádzajúceho súhlasu nesmiete používať metatagy ani iný „skrytý text“ spolu s obchodným menom alebo ochrannými známkami a logami spoločnosti CERATIZIT.
Softvér spoločnosti CERATIZIT nesmiete nijako upravovať a používať ho môžete len na účely využívania služby spoločnosti CERATIZIT a len do rozsahu, do akého to povoľujú podmienky používania.
Spoločnosť CERATIZIT dodržiava práva duševného vlastníctva, ktorými disponujú tretie osoby. Ak sa nazdávate, že vaše práva duševného vlastníctva sa používajú spôsobom, z ktorého vyplýva podozrenie na ich porušenie, informujte nás o tom.

5. NAJMÄ:  ÚDAJE CAD
Spoločnosť vytvára údaje automatizovaného projektovania (tzv. údaje CAD) pre katalógové položky, ktoré je možné preberať bezplatne. Údaje CAD sa poskytujú ako zdroj na podporu výberu nástroja a na tieto účely výslovne nepredstavujú dodatočný opis vlastností predmetných katalógových položiek. Je vašou zodpovednosťou v každom jednotlivom prípade nezávisle skontrolovať, či nástroj, ktorý ste si od nás kúpili, je v stave zodpovedajúcom zmluve a či je vhodný na vaše účely.
Nesmiete podniknúť nijaké kroky, ktorých cieľom by bolo upraviť, spracovať, reprodukovať, odovzdať a/alebo sprístupniť tretím osobám údaje CAD, ktoré ste prevzali.

6. VÁŠ ÚČET
Používanie je podmienené vašou registráciou na bezplatný prístup k službám spoločnosti CERATIZIT. Registráciu a prístup k používaniu služieb spoločnosti CERATIZIT si nemožno nárokovať.
Registrácia sa dokončí úspešným otvorením zákazníckeho účtu (ďalej len „Účet“). Keď sa zaregistrujete, budete odkázaný na obchodnú spoločnosť, ktorá je zodpovedná aj za predaj off-line. V prípade zákazníckych objednávok cez portál bude táto obchodná spoločnosť vždy zmluvným partnerom zákazníka. 
Registráciu môže vykonať len fyzická osoba s právomocou zastupovať. Uistite sa, že všetky potrebné údaje zadané počas registrácie sú úplné a správne. O zmene týchto údajov nás musíte okamžite informovať.
Keď sa zaregistrujete, zvolíte si prístupové heslo, ktoré si môžete kedykoľvek zmeniť. Prístupové heslo musí vždy zostať v tajnosti a nesmie sa poskytovať tretím osobám. Pri používaní služby spoločnosti CERATIZIT nesiete zodpovednosť za zachovanie mlčanlivosti o svojom účte a hesle a za zamedzenie prístupu k svojmu počítaču, a pokiaľ to príslušné právne predpisy povoľujú, zaväzujete sa prevziať zodpovednosť za všetky aktivity vykonané pod vaším účtom alebo heslom. Mali by ste podniknúť všetky nevyhnutné kroky s cieľom zabezpečiť, aby vaše heslo zostalo v tajnosti a uchované na bezpečnom mieste, a mali by ste nás okamžite informovať, ak máte dôvod sa domnievať, že tretia osoba vaše heslo odhalila alebo ho bez oprávnenia použila alebo je pravdepodobné, že k tomu dôjde. Máte povinnosť zabezpečiť, aby boli všetky informácie, ktoré nám poskytnete, správne a úplné, a aby sme boli informovaní o akejkoľvek ich zmene. Mnohé z informácií, ktoré ste nám poskytli, ako aj nastavenia svojho účtu, si môžete pozrieť a aktualizovať na webovej lokalite.
Prístup sa vám udeľuje výslovne pod podmienkou, že služby spoločnosti CERATIZIT nezneužijete. Inými slovami, služby nesmiete použiť žiadnym spôsobom, ktorý by pravdepodobne prerušil alebo narušil služby spoločnosti CERATIZIT alebo prístup k nim, alebo by ich akokoľvek inak ovplyvnil. Služby spoločnosti CERATIZIT môžete použiť len do rozsahu povoleného príslušnými právnymi predpismi. Práva na používanie udelené spoločnosťou CERATIZIT vám budú odňaté, ak nebudete dodržiavať tieto podmienky používania.

7. TRVANIE ZMLUVY  
Licenčná zmluva sa začína aktiváciou vášho účtu. Licenčná zmluva nie je časovo obmedzená ani prenosná a udeľuje vám nevýhradný prístup k nástrojovému online shop.
Licenčnú zmluvu môžete kedykoľvek vypovedať s účinnosťou v budúcnosti.
Spoločnosť CERATIZIT môže štandardne ukončiť licenčnú zmluvu kedykoľvek s výpovednou lehotou 14 dní, ktorá začne plynúť od konca mesiaca. Tým nie je ovplyvnené právo na blokovanie prístupu, ako ani právo na mimoriadne dôvodné odstúpenie.
 
8. NAJMÄ BLOKOVANIE
Ak porušíte príslušné právne predpisy, tieto podmienky používania alebo iné dohody medzi nami, vyhradzujeme si právo prestať poskytovať na webovej lokalite všetky alebo niektoré služby, zatvoriť účty a odstrániť alebo upraviť obsah.
Spoločnosť CERATIZIT si s cieľom chrániť svoje oprávnené záujmy vyhradzuje právo dočasne vám zablokovať celý prístup alebo jeho časť, ak disponuje konkrétnym dôkazom, že porušujete alebo ste porušili ustanovenia právnych predpisov alebo povinnosti vyplývajúce z týchto podmienok používania.
Spoločnosť CERATIZIT si vyhradzuje právo uplatniť si aj ďalšie prípadné nároky.
Spoločnosť CERATIZIT vás okamžite informuje o prípadnom zablokovaní aj jeho dôvodoch. Vyzve vás, aby ste sa vyjadrili k dôvodom, pre ktoré zablokovala váš prístup. Ak na túto výzvu nezareagujete v primeranej dobe, spoločnosť CERATIZIT bude oprávnená od zmluvy odstúpiť. Na základe toho si nebudete môcť nárokovať vrátenie peňazí.

9. NAŠA ZODPOVEDNOSŤ
Neustále sa usilujeme zabezpečovať, aby boli naše služby k dispozícii neprerušene a prenosy bezchybné. V dôsledku povahy samotného internetu to však nemôžeme zaručiť.
Zodpovednosť spoločnosti CERATIZIT nie je nijako obmedzená, pokiaľ príčina škody vychádza z úmyselného porušenia jej povinností alebo ich porušenia z nedbanlivosti.
Spoločnosť CERATIZIT je rovnako zodpovedná za porušenie základných povinností z nedbanlivosti, ak je v jeho dôsledku ohrozené plnenie účelu zmluvy, ako aj za porušenie povinností, ktoré treba splniť na účely riadneho plnenia zmluvy a na ktorých splnenie sa vy riadne spoliehate. V takom prípade však nie je spoločnosť CERATIZIT zodpovedná za predvídateľné škody, ktoré sú pre tento typ zmluvy príznačné.
Spoločnosť CERATIZIT odmieta všetku zodpovednosť do rozsahu, do akého to povoľujú príslušné právne predpisy. Uvedené obmedzenie zodpovednosti sa však neuplatňuje v jednotlivých prípadoch v prípade úmrtia, telesnej ujmy alebo ujmy na zdraví tretej osoby, porušenia prísľubu záruky alebo podvodom skrytej vady.

10. ÚPRAVY 
Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť naše služby a ich pravidlá a predpisy vrátane týchto podmienok používania na základe upozornenia aspoň dva týždne vopred.

11. UZATVORENIE ZMLUVY
Vaša objednávka produktu ponúkaného na našej webovej lokalite predstavuje ponuku na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Vaším zmluvným partnerom je obchodná spoločnosť, na ktorú ste boli odkázaný. Na zmluvu uzatvorenú s touto obchodnou spoločnosťou sa vzťahujú ustanovenia s ňou dohodnuté. Kúpna zmluva sa však nebude považovať za uzatvorenú, kým vám nebude objednaný produkt expedovaný a táto expedícia potvrdená druhým e-mailom alebo inak (Potvrdenie o expedícii).  Ak sa vaša objednávka expeduje vo viac ako jednom balíku, pre každý balík môžete dostať samostatné Potvrdenie o expedícii. V takom prípade sa bude na každé Potvrdenie o expedícii vzťahovať samostatná kúpna zmluva na uvedené produkty.

12. NAŠE KONTAKTNÉ ÚDAJE
Túto webovú lokalitu prevádzkuje spoločnosť CERATIZIT Deutschland GmbH. Naše kontaktné údaje sú:
CERATIZIT Deutschland GmbH, Daimlerstraβe 70, D 87437
Spoločnosť zapísaná v Nemecku, nemeckom obchodnom registri, registračné číslo HRB3524 AG Kempten
Súd zápisu: Okresný súd Kempten
IČ DPH: DE128784928
info.deutschland@ceratizit.com
Telefónne číslo:  +4983157010-0 
Fax: +4983157010-3559

13. RÔZNE USTANOVENIA 
Ak sa jedna z podmienok používania začne považovať za neúčinnú, neplatnú alebo nevymáhateľnú z akéhokoľvek dôvodu, toto ustanovenie sa bude považovať za oddeliteľné a neovplyvní platnosť ani vymáhateľnosť ostatných ustanovení.
Uplatňuje sa nemecké právo s vylúčením dohovoru OSN o predaji. Príslušnými súdmi sú výlučne súdy v Nemecku.