Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen den bestmöglichen Service zu gewährleisten. Durch die Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

1. Všeobecné ustanovenia

1. Právne vztahy medzi dodávatelom a zákazníkom sa riadia zmluvou a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.
2. Použitie všeobecných obchodných podmienok zákazníka je vylúcené. 

2. Uzatvorenie zmluvy

1. Ponuky dodávatela sú nezávazné. Preto sú množstvo, rozmery, hmotnost alebo výkresy, uvedené v ponuke, iba približné. Pokial zákazník požaduje presné rozmery, musí túto požiadavku uviest vo svojej objednávke.
2.Plány, výkresy a dalšie podklady sú zákazníkovi odovzdávané za úcelom uzatvorenia zmluvy alebo pre jej vyhotovenie. Táto dokumentácia zostáva vo vlastníctve dodávatela. Na zákazníka neprechádzajú žiadne užívatelské práva. Nesmie byt sprístupnená tretím osobám. Zákazník je povinný dokumentáciu dodávatelovi vrátit, pokial nedôjde k uzatvoreniu zmluvy alebo pokial dokumentácia už nie je pre plnenie zmluvy dôležité.
3. Vzorky budú dodané iba proti faktúre.
4. Pokial dá zákazník k dispozícii vzorky, plány, výkresy alebo iné podklady, platí pre nakladanie s nimi primerane odsek 2.2. Zákazník rucí dodávatelovi za to, že ich použitím nebudú porušené práva tretích osob. Dodávatel nie je povinný túto skutocnost overovat.
5. Zmluva sa uzatvára na základe objednávky zákazníka a jej potvrdenia dodávatelom. Pokial zákazník údaje alebo protinávrhy obsiahnuté v potvrdení objednávky v lehote troch pracovných dní po jej prijatí neodmietol, je pre obsah zmluvy rozhodujúce potvrdenie objednávky dodávatelom. V prípade absencie potvrdenia objednávky je zmluvný návrh zákazníka akceptovaný faktickým splnením objednávky.
6. Objednané množstvo sa može odchýlit až o 10 % (smerom nahor aj dolu) od dohodnutého objemu. V každom prípade bude vyúctované skutocne dodané množstvo.
7. Zmeny alebo dodatky zmluvy si vyžadujú písomnú formu. Písomná forma je nutná aj pre platnost dohody o zrušení požiadavky písomnej formy.
8. Uvádzané ceny sú „netto ceny“, ktoré sa zvyšujú ešte o zákonnú sadzbu dane z pridanej hodnoty. V cenách nie sú obsiahnuté náklady na dopravu a balenie. Tieto náklady budú zákazníkovi vyúctované, aj v prípade DAP - dodávky, zvlášt.
9. Pokial sa po uzatvorení zmluvy zvýšia ceny vstupných surovín, je dodávatel oprávnený dohodnuté ceny zodpovedajúcim spôsobom zvýšit. To neplatí, pokial lehota medzi uzatvorením zmluvy a okamihom dodávky je štyri mesiace alebo kratšia ako štyri mesiace. Ak zvýšenie ceny ciní viac ako 10 %, može zákazník, v lehote dvoch týždnov od oznámenia zvýšenia ceny, od zmluvy odstúpit. Dodávatel je oprávnený od zmluvy odstúpit v prípade, že v dôsledku zvýšenia cien surovín by musela byt dohodnutá cena zvýšená o 20 % alebo viac. 

3. Dodávka

1. V pochybnostiach zacína lehota pre dodanie tovaru plynút od okamihu dorucenia objednávky zákazníka. Dodacia lehota však nemože zacat plynút pred vyjasnením všetkých, pre plnenie zmluvy nutných podrobností alebo pred tým, ako zákazník odovzdá dodávatelovi všetky podklady a diely, k obstaraniu ktorých je povinný. Dodacia lehota sa predlžuje o casové obdobie, ktoré je prípadne nutné pre vybavenie dovozných alebo vývozných podmienok. Predlžuje sa dalej o casové obdobie, pocas ktorého dodávatel nemože splnit dodávku pre prekážky, ktoré nemože odstránit (nezhody medzi zamestnávatelom a zamestnancami), pokial tieto prekážky nastanú u dodávatela alebo u jeho subdodávatela. Dodacia lehota sa dalej predlžuje v prípade využitia zadržiavacieho práva dodávatelom.
2. Dodávatel má zadržiavacie právo k tovaru, pokial je zákazník v meškaní s plnením závazku, ktorý vyplýva z tejto alebo inej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami, ibaže by bol tento závazok velmi zanedbatelný a plnenie zmluvy dodávatelom by tak nebolo stažené.
3. Zákazník može postupné plnenie dodávky odmietnut iba vtedy, pokial sa nedá, aj s prihliadnutím k oprávneným záujmom dodávatela, spravodlivo vyžadovat.
4. Pokial dôjde na pokyn zákazníka k odloženi u expedície tovaru, može dodávatel požadovat zálohové uhradenie dohodnutej ceny.
5. Dodacia lehota je dodržaná, ak bol tovar vcas odoslaný alebo pokial bola v tejto lehote zákazníkovi oznámená pripravenost na expedíciu. 

4. Expedícia

1. Tovar sa dodáva pod fa DAP (Incoterms 2010).
2. Spôsob expedície a dopravný prostriedok zvolí dodávatel podla svojho vlastného uváženia. Dodávatel je tiež oprávnený dodat tovar na dobierku, a to na náklady zákazníka.
3. Tovar, ktorý je ohlásený ako pripravený na expedíciu, musí zákazník bez meškania odobrat. Pokial sa tak nestane, može dodávatel tovar uskladnit na náklady zákazníka.
4. Zjavné škody na tovare vzniknuté prepravou musí zákazník bez meškania reklamovat u dopravcu a zaznamenat ich do protokolu, ktorý spíše spolocne s dopravcom. 

5. Platba

1. Dohodnutá cena je splatná po prijatí faktúry, a to bez odpocítania skonta.
2. Právo na zápocet pohladávok a na zadržanie platieb je vylúcené. Zákaz zápoctu neplatí vtedy, ak je protipohladávka vykonatelná.
3. V prípade meškania s platbou platí zákonná úprava.
4. V prípade meškania s platbou je dodávatel oprávnený požadovat od zákazníka aj to, aby odobraný tovar dalej nepredával, nepoužíval alebo dalej nespracovával a aby tovar vrátil dodávatelovi.
5. Pokial bude zákazník v meškaní so svojimi platbami alebo pokial vyjdú dodatocne najavo okolnosti, na základe ktorých je možné rozumne ocakávat, že zákazník nesplní svoje platobné povinnosti, móže dodávatel vyžadovat platbu vopred. 

6. Zodpovednosf za chyby a náhrada škody

1. Chyby tovaru musia byt reklamované bez meškania. Chyby, ktoré aj pri pozornej kontrole tovaru po jeho prijatí nie je možné zistit, je nutné reklamovat bezprostredne po ich zistení. Reklamácia sa musí vykonat písomne, s predchádzajúcim zaslaním faxom. Zákazník musí umožnit dodávatelovi vykonat kontrolu reklamovaných chýb.
2. Pokial má zákazník nárok na odstránenie chýb, móže dodávatel, podla svojej volby, bud‘ vykonat opravu, alebo dodat nový tovar. V prípade, že dodávatel nesplní alebo odmietne splnit svoju povinnost, môže zákazník od zmluvy odstúpit alebo požadovat zlavu.
3. Nárok na náhradu škody vzniká zákazníkovi iba v prípade úmyslu alebo hrubej nedbalosti dodávatela. Toto obmedzenie zodpovednosti neplatí pre škody spósobené na živote alebo zdraví a d‘alej pre škody spósobené podstatným porušením zmluvy dodávatelom. 

7. Výhrada vlastníctva

1. Dodávatel si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru, a to až do okamihu splnenia všetkých zmluvných záväzkou zákazníka.
2. Zákazník je oprávnený tovar, v rámci bežnej obchodnej cinnosti, predat, použit alebo spracovat. Toto oprávnenie móže byt dodávatelom kedykolvek odvolané.
3. Pre prípad d‘alšieho predaja nezaplateného tovaru je zákazník (v prípade, že nesplní svoju platobnú povinnost voci dodávatelovi) povinný postúpit dodávatelovi pohladávky voci svojim odberatelom. Na základe žiadosti dodávatela je zákazník povinný oznámit dodávatelovi kedykolvek obchodnú firmu (meno) a sídlo (bydlisko) svojich odberatelov, ako aj výšku a splatnost pohladávok voci týmto odberate- lom. V prípade postúpenia pohladávky a jej následného vymáhania dodávatelom je zákazník povinný, podla svojich možností, poskytnút dodávatelovi podporu.
4. Pre prípad zapracovania alebo spracovania tovaru, na ktorý sa vztahuje výhrada vlastníckeho práva, dohadujú zmluvné strany už teraz nasledujúce: dodávatel sa stáva spoluvlastníkom novej veci. Výška spoluvlastníckeho podielu sa urcuje podla pomeru úctovanej ciastky tovaru k hodnote novej veci. Odsek 7.3 platí primerane.
5. V prípade straty, zabavenia, znicenia alebo poškodenia tovaru, na ktorý sa vztahuje výhrada vlastníctva, musí byt dodávatel zákazníkom okamžite informovaný. Zákazník je v tomto prípade povinný postúpit svoje pohladávky voci tretím osobám, predovšetkým proti osobe zodpovednej za škodu alebo voci poistovni, dodávatelovi. 

8. Nástroje

1. Nástroje alebo formy, ktoré dodávatel vyrobil alebo obstaral pre splnenie zmluvy, zostávajú jeho vlastníctom. To platí, aj pokial sú vyúctované zákazníkovi. 

9. Zmluvy o opakovaných dodávkach

1. Pri zmluvách o opakovaných dodávkach musí zákazník s dostatocným predstihom zistovat a oznamovat potrebné mesacné množstvo tovaru. V opacnom prípade je dodávatel, po stanovení dodatocnej lehoty, oprávnený výšku mesacnej dodávky sám stanovit a na základe tohto stanovenia tovar zákazníkovi dodat.
2. Pokial sa, na základe jednotlivých oznámení, prekrocí dohodnuté celkové množstvo tovaru, je dodávatel oprávnený viazat dodávku nadlimitného množstva tovar na novú cenovú dohodu.

10. Záverecné ustanovenia

1. Zmluva, všetky právne vztahy a nároky znej vyplývajúce podliehajú výhradne právu Ceskej republiky a riadia se ceským obchodným zákonníkom (zák. c. 513/1991 Zb.). Strany sa dohodli na vylúceniu Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (oznámenie FMZV c. 160/1991 Zb.) s výnimkou cI. 12.
2. Pre všetky spory zo zmluvy je príslušný súd, v obvode ktorého má sídlo dodávatel. Dodávatel je však oprávnený podat žalobu aj pri všeobecnom súde zákazníka. Toto ustanovenie je dohodou v zmysle § 89a ceského obcianskeho súdneho poriadku.