Poradenstvo a zkúsenosti

Dôležité kritériá pre používanie vrtákov WTX

Osové predsadenie

Medzi rotujúcim obrobkom a stojacím nástrojom môže osové predsadenie činiť max. 0,04 mm. Väčšie osové predsadenie skracuje životnosť a znižuje kvalitu vŕtania a môže spôsobiť zlomenie nástroja.

Chyba obvodovej hádzavosti

Chyba obvodovej hádzavosti by u rotačných nástrojov nemala prekročiť 0,015 mm.

Chladiaca kvapalina

U nástrojov s vnútorným chladením by mal tlak činiť min. 20 barov – viď diagram vpravo dole. Odporúčame používať vysoko kvalitné polosyntetické chladiace kvapaliny alebo emulzie s min. 10% obsahom oleja a prísady EP. Tým je možné dosiahnuť dlhšej životnosti, vyššej presnosti tolerancií a lepšej kvality povrchu. Odporúča sa systém s jemným filtrom,čím sa zabráni eventuálnemu upchatiu chladiacich kanálikov.

Vŕtanie do plného materiálu

Na základe geometrického dimenzovania sú naše TK vrtáky vhodné pre vŕtanie do plného materiálu. Pomocou TK vrtáka ≤ 12xD je možné diery vŕtať do plného materiálu bez stredenia a predvŕtavania.

Zakončenie skrutkovnice

Medzi obrobkom a zakončením skrutkovnice sa musí dodržiavať bezpečnostná vzdialenosť min. 1 až 1,5xD, aby sa mohlo zaistiť optimálne odvádzanie triesok a teda zabrániť upchatiu triesok a zlomeniu nástroja.

Odvádzanie triesok

Kvôli nebezpečenstvu zlomenia nástroja v dôsledku triesok zvyšných v diere, popr. triesok vypláchnutých do diery, by sa triesky nemali odvádzať.

Posuv f v mm/ot.

Vŕtací výkon vztiahnutý k priemeru: vc = 80 m/min.

Pevnosť v ťahu materiálu = 600 N/mm²

Nasledovné nástroje

S menším Ø v tej istej diere musia mať nasledovné nástroje vrcholový uhol < ako predchádzajúci nástroj, aby sa zabezpečilo vlastné stredenie.

Prerušovaný rez

V prípade skosenia pri zachádzaní a vychádzaní alebo priečnych dier sa musí znížiť posuv.

Vyjdenie z diery

Pre zabránenie vytváraniu ostrapov znížte vc a f.

Upínanie obrobkov

Aby sa zabránilo zlomeniu nástroja, musí sa dbať na odborné upnutie obrobku bez vibrácií, popr. prehýbaniu obrobku.

Upnutie nástroja

Vďaka optimálnemu upnutiu je možné dosiahnuť vysoko presnej súosovosti a lícovania (IT7-8). Vďaka vysokej kvalite povrchu sa často môže upustiť od vystružovania .

Dimenzovanie strojov

Dodržujte, prosím, výkonový diagram (dole vľavo).

Tabuľka rezných parametrov

Hodnoty nesmú byť menšie ako medzné hodnoty posuvu uvedené nižšie. Potom sa dosiahne kontrolovaného lámania triesky (kvapkovitá trieska).