Systém ToolScope monitoruje a dokumentuje výrobu komponentov pre turbíny motorov

Aby sa zabezpečila absolútna bezpečnosť leteckého a kozmického priemyslu , výrobné procesy musia spĺňať požiadavky celého radu prísnych noriem. Za účelom zníženia manuálnej náročnosti dokumentácie svojej výroby, vsádza istý dodávateľ v leteckom a kozmickom priemysle na náš asistenčný systém ToolScope - pre dosiahnutie úspory času a zvýšenie procesnej bezpečnosti!

Normy aplikované na výrobu lietadiel a ich komponentov sú extrémne prísne a musia sa bez zvyšku dodržiavať i dokumentovať. „Dodávateľ, ktorý úspešne prekonal tieto prekážky a stal sa pevným článkom dodávateľského reťazca v leteckom priemysle, chcel znížiť značnú manuálnu náročnosť pri vykonávaní kontrol a dokumentácii. Preto hľadal systém pre monitorovanie procesu, ktorý spĺňa i požiadavky noriem pre letecký priemysel GEP11TF12 a MTV548-4. Riešením je náš systém ToolScope“, vysvetľuje Marc Rottschäfer, Sales & Application Lead/Digital Solutions CERATIZIT.

Kontrola v reálnom čase chráni obrobok i stroj

Vyššie uvedený dodávateľ vyrába okrem iného kompresorové kolesá pre turbíny motorov, takzvané blisky, zo zliatiny niklu a chrómu - Inconel® 718. „Dôležitým faktorom pre zabezpečenie kvality a zabránenie drahým nezhodám vo výrobnom procese je monitorovanie procesu v reálnom čase pomocou systému ToolScope. Systém indikuje výstrahu v prípade predčasného opotrebenia nástroja alebo dokonca jeho zlomenie a chráni tým stroj i obrobok“, konštatuje Marc Rottschäfer. 

Avšak najprv bolo nutné vybaviť všetky obrábacie centrá používané pre výrobu bliskov systémom CERATIZIT ToolScope i rovnakou senzorikou pre monitorovanie chladiaceho média. Výzva pre dodávateľa systému: Stroje pochádzali z rokov 2007 až 2020 a disponovali teda rôznym systémom riadenia i softwarovou verziou. Napriek tomu sa podarilo do všetkých strojov zaintegrovať rovnakú platformu pre ovládanie systému ToolScope. Zákazník z toho má prirodzene radosť: Každý stroj je možné s ohľadom na monitorovanie procesov ovládať jednotne.

Hardware ToolScope s priamym pripojením ku stroju

Blisk určený pre turbíny motorov: Presnosť otvorov v blisku monitoroval systém ToolScope.

Moduly ToolScope pre digitálnu dokumentáciu

ToolScope sa skladá z rôznych modulov, ktoré je možné navzájom kombinovať a súčasne plní rôzne zadanie súvisiace s monitoringom. „Pre nášho zákazníka bolo dôležité, aby bol schopný včas identifikovať zlomený nástroj a tým zabrániť nasledovnému poškodeniu nástroja, obrobku a stroja. Za týmto účelom používame modul TS-PM (monitorovanie procesu), ktorý umožňuje dokonca výrobu bez zapojenia operátora, a síce prostredníctvom 100% kontroly obrobkov“, dodáva Marc Rottschäfer. Táto kontrola sa rozšírila pre splnenie požiadaviek leteckých noriem GEP11TF12 a MTV548-4. V tomto prípade sa monitoruje krútiaci moment vretena, krútiaci moment osi posuvu, otáčky vretena, tlak chladiaceho média a prietok.

Podporu pre monitorovanie dokumentácie kritických procesov v reálnom čase prináša modul TS-QRep (dokumentácia kvality). „Pre splnenie vysokých štandardov leteckého priemyslu musí byť dodávateľ schopný predložiť kompletnú dokumentáciu kvality. Modul TS-QRep ukladá do pamäti napríklad súbor PDF ako doklad o kvalite, generuje procesnú schému a ukladá do pamäti procesné informácie ako sú sériové čísla, čísla nástrojov i časové pečiatky. Okrem toho sa dokumentuje skutočnosť, že sa definované procesné medze i presne dodržujú“, vysvetľuje Marc Rottschäfer.

TS-Connect (sieťové funkcie) umožňuje napojiť systém ToolScope do firemnej siete a prostredníctvom funkcie zapojenia do siete zahájiť automatický transfer generovaných procesných dát a súborov PDF priamo na zákaznícky server. IT oddelenie zákazníka nasledovne môže podľa svojich špecifických požiadaviek dáta zálohovať. 

Komplexný a napriek tomu tak jednoduchý systém

Aby bola výroba bliskov pre zákazníka ešte transparentnejšia, operátor môže zadať sériové číslo vyrábaných komponentov, čím bude dokumentácia obsahovať, popri parametroch požadovaných leteckou normou, i sériové číslo komponentov a číslo nástroja. Dokumentácia sa ukladá zoradená podľa sériových čísiel komponentov a v prípade potreby je ju možné jednoducho poskytnúť koncovému zákazníkovi. Prostredníctvom skenerov čiarových kódov alebo zadaním dát do systému riadenia je možné proces celkom automatizovať.

Pomocou rôznych modulov ToolScope je možné vykonávať i komplexnejšiu dokumentáciu v súlade s normami leteckého priemyslu - a to v zlomku sekundy.

Zautomatizovaný a funkčný systém!

Prostredníctvom systému ToolScope spoločnosť CERATIZIT dodávateľom ich prácu podstatne uľahčila: To, čo sa muselo predtým za účelom dokumentácie zo systému náročne a dlho manuálne sťahovať, teraz prebieha automaticky - a teda v zlomku sekundy. „Ďalší dôležitý aspekt systému ToolScope prispievajúci k vylepšeniu kvality: Systém chráni drahocenné obrobky a stroje, pričom včas varuje pred zlomením nástroja a v prípade potreby proces zastaví. Tak je výroba bliskov pre koncového zákazníka ešte transparentnejšia - a letecká prevádzka opäť o kúsok bezpečnejšia!“, uvádza záverom Marc Rottschäfer.