Felhasználási feltételek

A CERATIZIT S.A. és/vagy kapcsolt vállalkozása (a továbbiakban: CERATIZIT) weboldal-szolgáltatásokat, illetve egyéb termékeket és szolgáltatásokat kínál a „www.ceratizit.com“ (a továbbiakban: Weboldal), a Weboldal áruháza, a CERATIZIT termékei és szolgáltatásai, vagy a CERATIZIT által biztosított szoftver használata során (a továbbiakban: CERATIZIT-szolgáltatások). A CERATIZIT a Weboldalon leírt felhasználási feltételeknek megfelelően nyújtja a CERATIZIT-szolgáltatásokat.

1. Megengedett felhasználás

A CERATIZIT-szolgáltatások igénybevétele során az alábbi felhasználási feltételek vonatkoznak az Ön és a CERATIZIT közötti létrejött, illetve későbbiekben létrejövő üzleti kapcsolatokra. A Weboldal használata kizárólag üzleti vállalkozások részére megengedett. Jelen felhasználási feltételek tekintetében üzleti vállalkozásnak minősül az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel rendelkező betéti társaság, aki/amely a jogügylet megkötésekor kereskedelmi vagy független szakmai tevékenységet végez (a továbbiakban: Vevő). Kizárólag jelen felhasználási feltételek érvényesek. Az ezekkel ellentétes vagy ezektől eltérő vevői üzleti feltételek nem alkalmazhatóak.

2. Adatvédelem

Kérjük, olvassa el adatvédelmi nyilatkozatunkat!

3. Elektronikus kommunikáció

Eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában az e-mailben, weboldali értesítésben vagy egyéb módon Önnel folytatott írásbeli kommunikációnk során minden elektronikus kommunikáció mindkét fél vonatkozásában kötelező érvényű.

4. Szellemi tulajdon

A Weboldal teljes tartalma a CERATIZIT, a tartalom szolgáltatását végző, vagy a hozzáférést biztosító harmadik személy tulajdonát képezi. Jelen felhasználási feltételek vonatkozásában többek között a luxemburgi és a nemzetközi szerzői jogi védelemre, szabadalmi oltalomra, védjegyoltalomra és adatbázisokra vonatkozó jogszabályok alkalmazandók. Minden jog fenntartva. A CERATIZIT, engedélyesei, szolgáltatói, jogosultjai és egyéb tartalomszolgáltatói minden, a jelen felhasználási feltételekben vagy egyéb dokumentumban számukra kifejezetten nem biztosított jogot fenntartanak.
Névlegesen az alábbiak érvényesek:
A Weboldal tartalmának szerződéses kapcsolaton kívüli – akár csak kivonatos – felhasználása, adatgyűjtésre és adatkinyerésre szolgáló programok használata, illetve a CERATIZIT végjegyének használata és jelzéshasználati jogának gyakorlása nem megengedett. A jogosult kifejezett írásbeli engedélye nélkül tilos bármely, a CERATIZIT tulajdonát képező védjegy, embléma, vagy egyéb szerzői joggal védett információ (például kép, szöveg, oldalelrendezés vagy oldalformátum) tartalmazására szolgáló kereteket vagy keretezési módszereket használni. A jogosult kifejezett írásbeli engedélye nélkül tilos a CERATIZIT neve, védjegyei és emblémái mellett szereplő ún. metacímkéket és egyéb rejtett szövegeket használni. Tilos a CERATIZIT által biztosított szoftvereket módosítani. E szoftvereket kizárólag a CERATIZIT-szolgáltatások igénybevételére, kizárólag a felhasználási feltételek által megengedett célra szabad használni.

5. Különösen alkalmazandó rendelkezések: CAD-adatok

A CERATIZIT ingyenesen letölthető, számítógéppel segített tervezési adatokat (a továbbiakban: CAD-adatok) biztosít a katalógusában megjelenő termékeihez. Ezek a CAD-adatok az eszközválasztás megkönnyítésére szolgálnak és nem minősülnek a katalógustételek tulajdonságai kiegészítő leírásának. Minden esetben a Vevő feladata ellenőrizni, hogy a CERATIZIT-től vásárolt eszköz megfelel-e a céljainak és a szerződésben leírtaknak megfelelő állapotban van-e. A Weboldal felhasználója köteles tartózkodni a letöltött CAD-adatok módosítására, feldolgozására, reprodukciójára, illetve harmadik személy részére történő átadására és/vagy hozzáférhetővé tételére szolgáló minden cselekménytől.

6. A CERATIZIT felelőssége

A CERATIZIT következetesen igyekszik biztosítani, hogy a szolgáltatásai megszakítás nélkül hozzáférhetőek legyenek, valamint hogy az adattovábbítás hibamentes legyen, az internet természetéből fakadóan azonban erre nem vállalhat szavatosságot. A CERATIZIT felelőssége nem korlátozható abban az esetben, ha a kár oka a CERATIZIT szándékos vagy súlyosan gondatlan kötelezettségszegése. A CERATIZIT felelős továbbá minden olyan alapvető kötelezettség gondatlan megszegéséért, amely a szerződés céljának elérését veszélyezteti, valamint minden olyan kötelezettség megszegéséért, amelyre a szerződésszerű teljesítés érdekében szükség van, és amelynek betartását a Vevő általában elvárhatja. Ilyen esetben azonban a CERATIZIT nem felelős az adott szerződéstípusra tipikusan jellemző, előrelátható károkért. A CERATIZIT a jogszabályok által megengedett mértékig mentesíti magát mindenfajta felelősség alól. Ez a felelősségkorlátozás nem vonatkozik harmadik személy halálának okozása, testi épségének vagy egészségének megsértése, garanciális ígéret megszegése, illetve csalárd módon eltitkolt hiba esetére.

7. Módosítások

A CERATIZIT fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a CERATIZIT Weboldalát és annak szabályait – a jelen felhasználási feltételeket is beleértve.

8. Egyéb

Ha valamely felhasználási feltétel bármilyen okból érvénytelen, semmis vagy végrehajthatatlan, a feltételt tartalmazó rendelkezés többi része akkor is érvényesnek tekintendő, és a változás nem befolyásolja a többi rendelkezések érvényességét vagy végrehajthatóságát. A CERATIZIT fenntartja a jogot, hogy frissítéssel bármikor módosítsa a jelen felhasználási feltételeket. A CERATIZIT fenntartja továbbá a jogot, hogy saját belátása szerint ellenőrizze a Weboldalt és – legalább két héttel korábbi tájékoztatás mellett – bármikor megszüntesse a Weboldal elérhetőségét.